Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie

Czas wygenerowania treści 2022-01-29 11:19:48

Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy


Ogłoszenie Nr K.111.3.2019 z dnia 2019-10-21

Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie
z siedzibą przy ul. Mickiewicza 12
43-430  Skoczów

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko
specjalista ds. płac

Liczba osób do zatrudnienia: 1


1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem, tj. wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie i wykonywanie zadań na proponowanym stanowisku,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe o odpowiedniej specjalizacji i co najmniej 4 letni staż pracy na podobnym stanowisku lub wykształcenie średnie kierunkowe i co najmniej 6 letni staż pracy na zbliżonym stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem, tj. pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:

 • doświadczenie zawodowe: praca w księgowości w jednostkach oświatowych,
 • znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej: Karty Nauczyciela, Kodeksu Pracy, Ustawy o pracownikach samorządowych, Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, Ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
 • biegła znajomość obsługi aplikacji komputerowych takich jak: pakiet biurowy Office, programy Płace Optivum, program Płatnik ZUS, SIO,
 • samodzielność, kreatywność, komunikatywność, dokładność, umiejętność sprawnego podejmowania decyzji, umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku, a także w zespole, wysoka kultura osobista,
 • umiejętność współpracy z instytucjami zewnętrznymi.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • Sporządzanie list płac z wynagrodzeń, rozliczanie godzin ponadwymiarowych oraz dodatków za warunki trudne.
 • Sporządzenie dodatkowych list płac wynikających z bieżącej działalności tj. naliczenie 13-tej pensji, nagród jubileuszowych, ekwiwalentów, pomocy zdrowotnej, ZFŚS, wyrównania wynagrodzeń związanych z podwyżką płac, awansem nauczycieli lub zmianą przydziału godzin zgodnie z arkuszem organizacyjnym.
 • Miesięczna analiza zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi.
 • Kwartalna i roczna analiza faktycznych wydatków poniesionych na wynagrodzenia - dot. art. 30a KN i przekazania danych do programu SIGMA.
 • Kwartalne rozliczenie średniorocznej liczby etatów na poszczególnych stopniach awansu zawodowego.
 • Przygotowanie i wyliczenie wynagrodzeń do projektu budżetu finansowego na podstawie arkusza organizacyjnego.
 • Miesięczne zestawienie z list płac do księgowości.
 • Sporządzenie deklaracji w programie PŁATNIK ZUS.
 • Sporządzanie miesięcznych rozliczeń podatku od osób fizycznych PIT 4R oraz rocznych informacji podatku dla pracowników PIT 11 i rocznego rozliczenia PIT 4R oraz przekazania rozliczeń do Urzędu Skarbowego drogą elektroniczną.
 • Sporządzenie sprawozdań kwartalnych o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracowników Z-03 oraz rocznego Z-06 do GUS.
 • Wprowadzanie danych dotyczących wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych do Systemu Informacji Oświatowej.
 • Prowadzenie Kasy Zespołu Szkół Specjalnych tj. pobieranie gotówki z banku , rozliczenie i opisywanie faktur oraz miesięczne sporządzenie raportu kasowego. Przeprowadzenie rocznej inwentury rozliczenia kasy oraz prowadzenie ewidencji ksiąg ścisłego zarachowania.
 • Sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracowników wymaganych przez organy podatkowe, ZUS i inne instytucje.
 • Sporządzenie dokumentacji związanej z przejściem pracowników ZSS na emeryturę oraz na zasiłki macierzyńskie po ustaniu stosunku pracy.
 • Wykonanie innych prac zleconych przez przełożonych (przeliczenia, zestawienia dotyczące płac i pochodnych).


4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • wymiar czasu pracy - cały etat,
 • umowa o pracę,
 • termin zatrudnienia: grudzień 2019r.
 • praca w Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie,
 • praca z wykorzystaniem komputera w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie.


5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.


6. Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV z dokładnym opisem kariery zawodowej),
 • list motywacyjny,
 • oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk dostępny w sekretariacie ZSS w Skoczowie),
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu, potwierdzających staż pracy,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności tj. kandydat wybrany w drodze naboru będzie zobowiązany przedłożyć w Zespole Szkół Specjalnych w Skoczowie, przed zawarciem umowy o pracę oryginał ważnego zaświadczenia zawierającego informację o niekaralności, uzyskany na koszt kandydata z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzony datą nie wcześniejszą niż 6 miesięcy przed złożeniem,
 • oświadczenie potwierdzające, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na ogłaszanym stanowisku,
 • oświadczenie - zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych w sprawach związanych z procesem rekrutacji.

7. Wymagane dokumenty należy przesyłać:

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie, z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Dotyczy naboru kandydatów na stanowisko specjalisty ds. płac" na adres: Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie ul. Mickiewicza 12, 43- 430 Skoczów. Zamknięte koperty z dokumentami, opisane w sposób jw., można również składać osobiście w Sekretariacie placówki w godz. 7.30 do 15.00. Termin składania dokumentów upływa 07.11.19 o godz. 10.00. Oferty, które nie będą spełniać wymagań, lub wpłyną do Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie po terminie (decyduje data wpływu do Sekretariatu lub data złożenia dokumentów w Sekretariacie Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie), nie będą rozpatrywane. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000 z późn.zm.)”.

8. Informacje o kandydatach, którzy zostali zakwalifikowani do następnego etapu rekrutacji obejmującego rozmowę kwalifikacyjną, będą udzielane telefonicznie. Rozmowa kwalifikacyjna polegać będzie na prezentacji kandydata oraz ocenie wiedzy i umiejętności specjalistycznych. W razie potrzeby zostanie przeprowadzony test sprawdzający wiedzę i umiejętności. Niezbędne informacje kandydaci uzyskają pod numerem telefonu: 33 853 30 48.


9. Informacje o wynikach naboru zostaną upowszechnione w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub w terminie 7 dni od dnia zakończenia procedury naboru, w przypadku gdy nie doszło do rozstrzygnięcia naboru. Informację umieszcza się na tablicy informacyjnej Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie oraz publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip-slaskie.pl/zssskoczow). Dokumenty zawarte w ofercie kandydata, który został wybrany w procesie naboru dołącza się do akt osobowych. Dokumenty najlepszych kandydatów, których nazwiska umieszczone zostaną w protokole, będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną, a następnie będą podlegały zniszczeniu. Dokumenty zawarte w ofertach pozostałych kandydatów będą zwracane na żądanie kandydata, a nieodebrane w okresie 2 miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia o naborze, będą podlegały zniszczeniu.


Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: dyrektor Marcelina Chorabik-Grześ 2019-10-21 22:46:46
Odpowiedzialny merytorycznie: Marcelina Chorabik-Grześ
Dokument podpisano: 2019-10-21
Rejestr zmian dokumentu

Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie
ul. Mickiewicza 12   43-430 Skoczów
tel.: +48 (33) 47 93 349
fax.: +48 (33) 85 33 048
e-mail: szkolaskoczow@poczta.onet.pl
www.zss.skoczow.pl