Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży

Czas wygenerowania treści 2023-02-03 01:16:39

IV /2014/2015 KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY OŚRODKU TERAPII NERWIC DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W ORZESZU z dnia 14.11.2014

Data dokumentu: 2014-11-14

 

Załącznik nr 2 do Protokołu nr IV /2014/2015 z dnia 14.11.2014r


 

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU

ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY OŚRODKU

TERAPII NERWIC DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

W ORZESZU

 

 

Misja Szkoły:

„Każdemu dziecku naprzeciw. Przez naukę i terapię do zdrowia".

 

Zespół Szkół w Orzeszu  jest szkołą, której podstawowym celem jest wspomaganie rozwoju ucznia w trakcie jego pobytu w Ośrodku Terapii Nerwic.  Naszą rolą jest umożliwienie dzieciom realizacji obowiązku szkolnego i ciągłości nauczania oraz wyrównywanie zaległości spowodowanych chorobą. Uczniowie naszej szkoły borykają się z różnymi problemami natury psychicznej między innymi depresją, fobią szkolną, zaburzeniami zachowania i emocji, lękami czy zaburzeniami jedzenia.   Nauczyciele i wychowawcy  zapewniają dzieciom kompleksową i profesjonalną opiekę dydaktyczno-wychowawczą w trakcie leczenia. Uczniowie doświadczają atmosfery życzliwości i bezpieczeństwa, traktowani są podmiotowo, mogą oczekiwać pomocy oraz akceptacji ze strony nauczycieli i rówieśników. Wszystkich łączy, życzliwość, wzajemny szacunek, wola współpracy w budowaniu szkoły przyjaznej dziecku. Rodzice są partnerami w procesie edukacyjno -wychowawczym swoich dzieci. Najwyższą wartością w szkole jest dobro dziecka i jego przyszłość.

 

 

Priorytety naszych działań:

 

- Wspomaganie procesu leczenia oraz ułatwianie uczniom - pacjentom procesu adaptacji do środowiska szpitalnego

-  Kontynuowanie pracy pedagogicznej szkół macierzystych uczniów  w oparciu o nową

podstawę programową

-  Organizowanie i prowadzenie zajęć o charakterze terapeutycznym

-  Rozbudzenie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka oraz jego zdolności twórczych.

-  Promowanie i wyrabianie postaw zdrowego stylu życia.

-  Wszechstronna pomoc wychodząca naprzeciw potrzebom chorego dziecka

- Monitorowanie realizacji ramowych planów nauczania szkół do których przed przyjęciem uczęszczali uczniowie

- Uatrakcyjnienie i dostosowanie programu zajęć wychowawczych do potrzeb i możliwości uczniów

- Wykorzystanie zajęć z art.42 w celu optymalizacji realizacji programów nauczania

- Współpraca nauczycieli i wychowawców z pracownikami Ośrodka

Wizja szkoły :

Szkoła

-   Stwarza warunki do harmonijnego rozwoju uczniów;

-   Wykazuje wysoki poziom nauczania;

-   Jest bezpieczna

-   Rozpoznaje i rozwija indywidualne potrzeby uczniów;

-   Szanuje i respektuje prawa uczniów;

-   Propaguje zdrowy tryb życia;

-   Wspiera rodziców w procesie wychowania i kształcenia dzieci.

 

Główne założenia koncepcji funkcjonowania zespołu szkół :

- permanentne nakierowywanie działań szkoły na wszechstronny rozwój ucznia

z uwzględnieniem jego realnych możliwości i oczekiwań ,

- planowanie działań wychowawczych

- profesjonalne organizowanie pracy rad pedagogicznych-jako zespołu ludzi

w pełni identyfikujących się z celami rozwojowymi szkoły i całego zespołu,

- podniesienie efektywności współpracy rodziców ze szkołą poprzez zaoferowanie rodzicom

różnorodnego wsparcia wychowawczego

- kontynuacja efektywnej, profesjonalnej współpracy z dyrekcją i pracownikami Ośrodka

 

Koncepcja opiera się na standardach oceny jakości pracy szkoły w zakresie czterech obszarów jej funkcjonowania - efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły , zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

 

DYDAKTYKA :

W zakresie realizacji zadań dydaktycznych należy m.in.:

- podejmować działania służące podnoszeniu efektywności nauczania- praca dydaktyczna na wysokim poziomie na lekcjach, wsparta zajęciami pozalekcyjnymi, godzinami wynikającymi z art. 42 KN, dokonywanie analizy i weryfikacji szkolnego zestawu programów nauczania,

- prowadzić sprawny, skuteczny nadzór pedagogiczny zapewniający ciągły rozwój i doskonalenie jakości pracy , ewaluację wewnętrzną, kontrolę dokumentacji pedagogicznej ,

-stwarzać uczniom warunki do osiągania optymalnych wyników w nauce,

-umożliwiać uczniom rozwijanie różnorodnych zainteresowań

-inspirować nauczycieli m.in. w zakresie: stosowania nowoczesnych metod nauczania, indywidualizacji pracy z uczniem oraz podnoszenie kwalifikacji i doskonalenia zawodowego,

-motywować nauczycieli do efektywnego wykorzystywania różnorodnych środków dydaktycznych i nowoczesnych technik przekazywania informacji,

-zwiększać dostępność uczniów do bazy szkolnej i sprzętu komputerowego („kafejka komputerowa") w czasie pozalekcyjnym,

 

OPIEKA I WYCHOWANIE:

 

W zakresie wychowania i opieki należy m.in.:

- wzbogacić  działalność pozalekcyjną szkoły,

- kształtować wewnętrzne stosunki w szkole, sprzyjające praktykowaniu demokracji

w społeczności szkolnej i braniu odpowiedzialności za swoje postępowanie,

-  zapewniać uczniom i pracownikom zdrowe, bezpieczne i higieniczne warunki pracy i nauki,

- na bieżąco rozpoznawać problemy wychowawcze, aktywność szkolnych zespołów

wychowawczych, zespołów problemowych, w tym ds. pomocy psychologiczno -

pedagogicznej ,

- kształtować postawy obywatelskie i patriotyczne (Samorząd Uczniowski, uroczystości

związane ze świętami państwowymi

- rozwijać postawy proekologiczne (Dni Ziemi, Sprzątanie Świata, segregacja śmieci,

zbiórka  baterii),

- rozwijać samorządność ( audycje szkolnego radiowęzła, gazetka szkolna ,

współorganizowanie imprez szkolnych)

- opracować projekt zachęcający rodziców do zaangażowania się w życie szkoły,

- skutecznie wdrażać do realizacji różnorodne programy wychowawcze i profilaktyczne

( zorganizować Tydzień Profilaktyki- spotkania z policją , strażą miejską, konkursy ,

tworzenie materiałów profilaktycznych itp.)

 

FUKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM:

 

Współczesna  szkoła  musi  być  ściśle  związana  ze  środowiskiem  w  którym  funkcjonuje. W  swoich  działaniach  szkoła powinna współpracować  z  wieloma  instytucjami  wspierającymi  edukację takimi jak :

 

-  Policja

-  Parafia

-  Ochotnicza Straż Pożarna

 

Współpraca z Ośrodkiem Terapii Nerwic

 

Dyrekcja oraz pracownicy Ośrodka Terapii Nerwic   są  bardzo  ważnym  partnerem  w  formowaniu  pracy  szkoły.  Jakość  współpracy  to  warunek  dobrego  funkcjonowania  obu placówek. Mając świadomość ogromnej zależności pomiędzy naszymi placówkami, należy zacieśnić naszą współpracę poprzez:

- udział dyrektora oraz pracowników zespołu psychologiczno-pedagogicznego w odprawach

medycznych

- udział pracowników Ośrodka w spotkaniach Zespołów Wychowawczych szkoły

- wypracowanie wspólnych zasad funkcjonowania uczniów-pacjentów

- organizowanie weekendowych eventów dla dzieci ( pracownicy szkoły i ośrodka)

Współpraca z Rodzicami

 

Zespół Szkół   jest  placówką otwartą na współpracę  z rodzicami.  Niestety dotychczasowe doświadczenia pokazują , że zbyt mała ich liczba angażuje się w sprawy szkoły, rodzice stawiają jednak na pierwszym miejscu sprawy zdrowotne .Należy zachęcać  rodziców do większego udziału w życiu szkoły poprzez:

- konsultacje z wychowawcami klas , pedagogiem, psychologiem

- imprezy integracyjne

- udział w imprezach szkolnych ( przedstawienia teatralne)

Informacja i promocja szkoły

 

 

W procesie zarządzania szkołą ważnym jest kształtowanie jej pozytywnego wizerunku w tym upowszechniania jej osiągnięć w środowisku . W pracy szkoły należy prowadzić odpowiednią politykę informacyjną poprzez :

- prowadzenie strony internetowej szkoły w  celu  dostępu  do  bieżących  informacji

o szkolnym  życiu  i  codziennej  pracy

- informację i promocję poprzez materiały poligraficzne,  prezentacje multimedialne,

- zacieśnienie kontaktów z rodzicami poprzez konsultacje, imprezy integracyjne,

- organizowanie tematycznych zebrań z rodzicami z udziałem grona pedagogicznego

 

 

 

ORGANIZACJA I KIEROWANIE SZKOŁĄ

Efektywne kierowanie szkołą to administrowanie szkołą, sprawność organizacyjna oraz system komunikowania się  zgodne z oczekiwaniami uczniów, rodziców, pracowników i właściwych instytucji zewnętrznych. Zespół Szkół w Orzeszu ma być szkołą  opartą na wzajemnym zaufaniu, bardzo dobrej współpracy całego środowiska szkolnego, z zapałem i entuzjazmem , dążącego do realizacji wyznaczonych celów.

 

W zakresie polityki kadrowej i nadzoru pedagogicznego należy m.in.:

 

-sumiennie i odpowiedzialnie prowadzić nadzór pedagogiczny,

-systematycznie i skutecznie inspirować nauczycieli do innowacyjnej i twórczej pracy,

-sprzyjać doskonaleniu zawodowemu nauczycieli,

-wykorzystywać awans zawodowy nauczycieli do podnoszenia efektywności pracy zespołu

szkół i jego rozwoju,

-wykazywać wiele troski i starań przy delegowaniu uprawnień dla nauczycieli i pracowników

oraz doskonalić umiejętność zespołowej pracy nauczycieli,

 

 

W zakresie działalności administracyjnej i zarządzania szkołą należy m.in.:

 

-stwarzać warunki do sumiennej, odpowiedzialnej i efektywnej pracy szkoły,

-umiejętnie wdrażać nowe rozwiązania sprzyjające poprawie efektywności funkcjonowania

i doskonaleniu systemu przekazywania informacji w zespole szkół,

-w różnorodny sposób promować zespół szkół w środowisku lokalnym,

-systematycznie wzbogacać swoją wiedzę i podnosić swoje umiejętności z zakresu zarządzania zespołem szkół

W zakresie działalności gospodarczej należy m.in.:

-w sposób odpowiedzialny i przemyślany gospodarować środkami określonymi w planie

finansowym zespołu szkół,

-wykazywać dbałość o stan budynków i ich modernizację oraz wyposażenie poszczególnych

pomieszczeń,

- systematycznie wzbogacać bazę szkolną o nowoczesne urządzenia i pomoce dydaktyczne.

 

 


Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: Administrator Informacji Marcin Lenard 2021-02-11 14:29:24
Odpowiedzialny merytorycznie: Iwona Szmajduch-Pyzik
Rejestr zmian dokumentu

Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży
ul. Mikołowska 208   43-187 Orzesze
tel.: +48 (32) 2211483
fax.: +48 (32) 2211483
e-mail: zssorzesze@onet.pl