Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym "Pałac Kamieniec" sp. z o.o.

Czas wygenerowania treści 2021-10-25 22:56:50

Wicedyrektor
Tomasz Błasiak

Adres: Kamieniec, ul. Gliwicka 3, 42-674 Zbrosławice
Numer pokoju: 22
Telefon: 322337818
Email: wicezsskamieniec@wp.pl
Strona www: zsskamieniec.wieszowanet.pl

 

 

I. Uprawnienia

1.      Podczas nieobecności w pracy dyrektora Zespołu Szkół z uzasadnionych powodów przejęcie uprawnień zgodnie z jego kompetencjami, a w szczególności:

a)      podejmowanie decyzji w sprawach pilnych, bieżących,

b)     podpisywanie dokumentów w zastępstwie lub z upoważnienia dyrektora,

c)      współdziałanie na bieżąco z organem prowadzącym szkołę, organem sprawującym nadzór pedagogiczny, związkami zawodowymi (przedstawicielstwem pracowników) oraz innymi instytucjami,

d)     kieruje pracą sekretariatu, kadr i personelu obsługi.

2.      Sprawowanie nadzoru pedagogicznego we wskazanych przez dyrektora szkoły obszarach, w tym prowadzenie obserwacji lekcji nauczycieli, dokonywanie analizy i formułowanie projektów oceny ich pracy, sporządzanie wniosków o nagrody i odznaczenia dla nich.

3.      Przydzielanie zadań i wydawanie poleceń służbowych pracownikom - za zgodą dyrektora szkoły.

4.      Używanie pieczątki z tytułem: wicedyrektor szkoły.

5.      Wnioskowanie do dyrektora szkoły o przyznanie dodatku motywacyjnego nauczycielom za osiągnięcia w pracy zawodowej.

6.      Wnioskowanie do dyrektora o nagrody, odznaczenia i wyróżnienia dla nauczycieli.

7.      Występowanie z wnioskiem do dyrektora szkoły o ukaranie nauczyciela lub pracownika niebędącego nauczycielem - w przypadku jawnego naruszenia przez pracownika dyscypliny pracy.

8.      Nadzór nad pełnieniem przez nauczycieli dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych.

II. Obowiązki

1)     Zastępowanie dyrektora szkoły podczas jego nieobecności.

2)     Pełnienie dyżuru kierowniczego w godzinach wyznaczonych przez dyrektora szkoły.

3)     Realizacja ustalonego pensum godzin dydaktycznych.

4)     Realizacja zadań wynikających z planu pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

5)     Monitorowanie realizacji zadań spoczywających na pracownikach, uczniach i rodzicach uczniów w celu zapewnienia właściwej organizacji pracy szkoły, bezpieczeństwa i porządku w budynku szkolnym.

6)     Opracowywanie analiz wyników badań efektywności nauczania i wychowania.

7)     Badanie stanu i przyczyn niepowodzeń szkolnych, drugoroczności i sprawności kształcenia.

8)     Opracowanie tygodniowego planu zajęć dydaktycznych, przydziału sal na zajęcia dydaktyczno-wychowawcze oraz przydziału dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych.

9)     Prowadzenie wspólnie z dyrektorem czynności związanych z organizacją egzaminów zewnętrznych.

10) Badanie stanu frekwencji uczniów na obowiązkowych zajęciach szkolnych i ustalanie przyczyn nieobecności.

11) Nadzór nad działalnością zespołów działających w szkole.

12) Przygotowywanie projektów dokumentów szkolnych.

13) Opracowywanie planów pracy i sprawozdań z pracy szkoły.

14) Kontrola prowadzenia dzienników, arkuszy ocen i innej dokumentacji przebiegu nauczania.

15) Organizacja zastępstw doraźnych za nieobecnych nauczycieli, prowadzenie ich dokumentacji oraz rozliczanie nauczycieli odbywających zastępstwa z ich prawidłowego odbycia i zapisu w dziennikach lekcyjnych.

16) Nadzór nad organizacją wycieczek i wyjść poza teren szkoły oraz dotyczącą ich dokumentacją.

17) Prowadzenie ewidencji godzin ponadwymiarowych.

18) Organizowanie pedagogizacji rodziców.

19) Organizowanie całokształtu pracy wychowawców klas, kontrola prowadzenia przez nich dokumentacji klasy.

20) Sprawowanie nadzoru nad pracą logopedy, pedagoga i psychologa szkolnego oraz nad ich współpracą z wychowawcami klas.

21) Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, policją i służbami porządkowi w zakresie pomocy uczniom i zapewnieniu ładu i porządku na terenie szkoły i poza nim.

22) Współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk studenckich oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji.

23) Monitorowanie działalności samorządu uczniowskiego i organizacji uczniowskich działających wśród uczniów szkoły.

24) Czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem biblioteki szkolnej.

25) Nadzór nad stażami nauczycielskimi.

26) Sporządzanie do 15 września każdego roku planu doskonalenia nauczycieli.

27) Organizowanie promocji szkoły.

28) Przygotowywanie sprawozdań wewnętrznych i zewnętrznych z pracy szkoły.

29) Informowanie o problemach kadrowych i organizacyjnych dyrektora Zespołu Szkół.

30) Wykonywanie innych zadań i prac zleconych przez dyrektora szkoły.

III. Odpowiedzialność

1.      Podczas nieobecności w pracy dyrektora Zespołu Szkół odpowiada jednoosobowo za całokształt pracy szkoły.

2.      Odpowiada przed dyrektorem Zespołu Szkół za pełną i terminową realizację   powierzonych zadań w szczególności za:

a.         dyscyplinę i porządek na terenie szkoły, zapewniający bezpieczeństwo uczniom i pracownikom, m.in. terminowe rozpoczynanie i kończenie lekcji, solidne pełnienie dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych,

b.         prawidłowe i terminowe organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli,

c.        pełną realizację zadań wychowawczo-opiekuńczych przez wychowawców oddziałów klasowych,

d.         prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej,

3.      Odpowiedzialność materialna za powierzone mienie.

 

 


logo
Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: Samodzielny referent Aleksandra Knop 2021-09-01 08:18:34
Ostatnia aktualizacja: Samodzielny referent Aleksandra Knop 2021-09-02 08:02:17
Odpowiedzialny merytorycznie: Iwona Pilarska
Dokument podpisano: 2021-09-02
Rejestr zmian dokumentu

Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym "Pałac Kamieniec" sp. z o.o.
Kamieniec, ul. Gliwicka 3   42-674 Zbrosławice
tel.: +48 (32) 23 37 818
fax.: +48 (32) 23 37 818
NIP: 6452196950 REGON: 276623862
e-mail: zsskamieniec@poczta.onet.pl
zsskamieniec.wieszowanet.pl