Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym "Pałac Kamieniec" sp. z o.o.

Czas wygenerowania treści 2022-08-08 08:59:13

Specjalista do spraw płac
Jolanta Paździor

Adres: Kamieniec, ul. Gliwicka 3, 42-674 Zbrosławice
Numer pokoju: 11
Telefon: 032/233-78-18
Email: placezsskamieniec@wp.pl
Strona www: zsskamieniec.wieszowanet.pl
Dyżury:

Poniedziałek 07:30 - 15:30

Wtorek 07:30 - 15:30

Środa 07:30 - 15:30

Czwartek 07:30 - 15:30

Piątek  07:30 - 15:30


I. Do obowiązków specjalisty ds. płac należy całokształt spraw związanych z :

1. Zadaniami i obowiązkami o charakterze ogólnym:

- Dbałość o wykonywanie zadań placówki oraz środki publiczne, z uwzględnieniem interesów placówki,

- Przestrzeganie prawa,

- Wykonywanie zadań placówki sumiennie, sprawnie i bezstronnie,

-Informowanie organów, instytucji i osób fizycznych oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu placówki, jeżeli prawo tego nie zabrania,

- Zachowanie tajemnicy służbowej w zakresie przez prawo przewidzianym,

- Zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami oraz w kontaktach z obywatelami,

- Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nią

II. Przestrzeganie, wprowadzanie i stosowanie przepisów dotyczących Kodeksu Pracy dla pracowników placówki oraz przygotowywanie na podstawie obowiązujących przepisów państwowych przepisów wewnętrznych, przestrzeganie KPA.

III.    Znajomość zagadnień płacowych zgodnie z ustawą o rachunkowości, ustawą

o finansach publicznych oraz innymi właściwymi przepisami polegającymi na :

- sporządzaniu, przyjmowaniu, archiwizowaniu i kontroli dokumentów w sposób zapewniający: właściwy przebieg operacji związanych ze sporządzeniem list płac pracowników jednostki,         do których należy : sporządzanie listy płac wynagrodzeń osobowych, bezosobowych, wypłat z funduszu socjalnego oraz innych wypłat z tytułu wynagrodzeń zgodnie z regulaminem wynagradzania,

- bieżącym i prawidłowym sporządzaniu i prowadzeniu kartotek zarobkowych i zasiłkowych         w zakres, których wchodzi : prowadzenie dokumentacji w zakresie wynagrodzeń, zasiłków chorobowych i innych wynikających z przepisów,

- sporządzaniu i prowadzeniu dokumentacji dotyczącej rozliczeń pracowników z Urzędami Skarbowymi ( takich jak miesięczne deklaracje podatku dochodowego, roczne informacje o uzyskanych dochodach i zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych i inne wynikające z przepisów), ZUS ( dokumentów zgłoszeniowych, rozliczeniowych i miesięcznych deklaracji ubezpieczeń społecznych oraz innych wynikających  z przepisów),

- sporządzaniu i prowadzeniu dokumentacji do rozliczeń wypłacanych zasiłków z ubezpieczenia społecznego,

- przygotowaniu materiałów do podwyżek i przeszeregowań,

- przygotowaniu dokumentacji dla pracowników do przejścia na emeryturę,

-dbaniu o prawidłowy obieg dokumentów i dyspozycji rodzących konkretne skutki finansowo - ekonomiczne  w płacach i zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,

- terminowym i właściwym pod względem formalnym przygotowywaniem wypłat dla pracowników jednostki,

- wystawianie na prośbę pracowników zaświadczeń o wysokości zarobków i innych zgodnie           z przepisami,

- współpraca ze Związkami Zawodowymi odnośnie naliczania i odprowadzania składek członkowskich,

- prowadzeniu teczek akt osobowych pracowników,

- sporządzaniu informacji o strukturze zatrudnienia oraz faktycznych wydatkach na wynagrodzenia nauczycieli do przeprowadzenia analizy, o której mowa w art. 30a  ust.1 ustawy Karta Nauczyciela,

- sporządzaniu sprawozdań : Z-05 popytu na pracę, Z-03 o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, Z-06 o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy

- obsłudze programów komputerowych: Płace, Płatnik, Organizacja, Kadry łącznie z przeszkoleniem pracownika pełniącego zastępstwo w czasie nieobecności,

- wykonaniem innych czynności zleconych przez głównego księgowego lub dyrektora.


logo
Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: 2021-02-24 10:49:17
Ostatnia aktualizacja: Samodzielny referent Aleksandra Knop 2021-03-05 10:25:55
Odpowiedzialny merytorycznie: Iwona Pilarska
Dokument podpisano: 2021-03-05
Rejestr zmian dokumentu

Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym "Pałac Kamieniec" sp. z o.o.
Kamieniec, ul. Gliwicka 3   42-674 Zbrosławice
tel.: +48 (32) 23 37 818
fax.: +48 (32) 23 37 818
NIP: 6452196950 REGON: 276623862
e-mail: zsskamieniec@poczta.onet.pl
zsskamieniec.wieszowanet.pl