Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym "Pałac Kamieniec" sp. z o.o.

Czas wygenerowania treści 2021-10-16 14:19:50

Główny księgowy
Małgorzata Walczak

Adres: Kamieniec, ul. Gliwicka 3, 42-674 Zbrosławice
Numer pokoju: 12
Telefon: 032/233-78-18 22
Email: ksiegowosczsskamieniec@wp.pl
Strona www: zsskamieniec.wieszowanet.pl

Zakres czynności i obowiązków głównego księgowego

I. Podstawowe zadania głównego księgowego :

1. Prowadzenie rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości, ustawą o finansach publicznych oraz innymi właściwymi przepisami polegające na :

a. organizowaniu, sporządzaniu, przyjmowaniu, archiwizowaniu i kontroli dokumentów w sposób zapewniający : właściwy przebieg operacji gospodarczych oraz ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki,

b. bieżącym  i prawidłowym prowadzeniu księgowości i sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający : terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych, ochronę mienia jednostki oraz terminowe  i prawidłowe rozliczanie osób majątkowo odpowiedzialnych za mienie, nadzorowanie całokształtu prac poszczególnych pracowników z zakresu rachunkowości, w szczególności kasjera i intendenta.

2. Prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegające zwłaszcza na :

a. dysponowaniu środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarowaniu środkami pozabudżetowymi,

b. zapewnianiu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez jednostkę lub zakład,

c. przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,

d. zapewnianiu terminowego ściągania należności i dochodzeniu roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,

e. opracowywaniu projektów planów finansowych budżetu i środków specjalnych oraz przedkładaniu ich : radzie pedagogicznej, radzie rodziców i organowi prowadzącemu szkołę,

f. opracowywaniu planów zakupów na rok budżetowy,

g. opracowywaniu dowodów księgowych pod względem formalnym                i rachunkowym oraz sprawdzaniu ich merytorycznej akceptacji przez uprawnionych pracowników jednostki,

h. dokonywaniu odpisów i potrąceń przewidzianych przepisami na dochody budżetowe, tj. podatku,

i. kwalifikowaniu dowodów księgowych według właściwych podziałów klasyfikacji budżetowej,

j. rozliczaniu się z przedsiębiorstwami dostarczającymi; energię cieplną i elektryczną, wodę i kanalizację, gaz, wywóz śmieci, oraz z telekomunikacją itp.,

k. przestrzeganiu zasad ewidencji druków ścisłego zarachowania,

l. prowadzeniu księgowości syntetycznej i analitycznej, księgowości rozrachunków trwałych, przedmiotów nietrwałych w użytkowaniu, księgowości analitycznej remontów,

m. uzgadnianiu sald z dłużnikami i wierzycielami,

n. pilnowaniu prawidłowego obiegu dokumentów i dyspozycji rodzących konkretne skutki finansowo-ekonomiczne,

o. przestrzeganiu zasad celowego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi z uwzględnieniem reguły uzyskiwania najlepszych efektów z  danych nakładów,

p. terminowym i właściwym pod względem formalny przygotowywaniu wypłat dla pracowników szkoły,

q. naliczaniu i odprowadzaniu należności podatkowej oraz opłat zgodnie z prawem,

r. sporządzaniu okresowych sprawozdań finansowych : Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28S,  Rb-50, Rb-Z, Rb-N.

 

3. Kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji   gospodarczych i finansowych w sposób zapewniający:

a. wstępną kontrolę legalności dokumentów przedkładanych do księgowania w powiązaniu ich z planami finansowymi, zaangażowaniem oraz zasadami gospodarności i celowości, a także właściwym gospodarowaniem mieniem szkoły,

b. przeciwdziałanie naruszaniu przepisów o dyscyplinie finansów publicznych,

c. bieżącą kontrolę operacji gospodarczych i finansowych stanowiących przedmiot księgowań,

d. udział w kontrolach problemowych realizowanych na wniosek dyrektora.

4. Opracowywanie, we współpracy z dyrektorem, planów dochodów i wydatków, sprawozdań z wykonania budżetów, sporządzanie sprawozdań z wykonania planów finansowych oraz analiz okresowych z wykorzystania środków i prognozowanych zmian w roku budżetowym, fachowe doradztwo, instruktaż w zakresie planowania, szczególnie przygotowania danych do sporządzania wniosku budżetowego do projektu planu finansowego. W tym zakresie główny księgowy zobowiązany jest do systematycznego szkolenia i znajomości przepisów zarówno z zakresu spraw budżetowych, jak i merytorycznych, stanowiących podstawę realizacji dyspozycji finansowych.

 

5. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych, wydawanych przez kierownika jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont dla danej jednostki, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji, rozliczania osób materialnie odpowiedzialnych i innych procedur wynikających z konieczności właściwego funkcjonowania jednostki.


logo
Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: 2009-05-15 09:21:26
Ostatnia aktualizacja: 2020-08-12 13:33:35
Odpowiedzialny merytorycznie: Aleksandra Laszczyca
Dokument podpisano: 2009-05-15
Rejestr zmian dokumentu

Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym "Pałac Kamieniec" sp. z o.o.
Kamieniec, ul. Gliwicka 3   42-674 Zbrosławice
tel.: +48 (32) 23 37 818
fax.: +48 (32) 23 37 818
NIP: 6452196950 REGON: 276623862
e-mail: zsskamieniec@poczta.onet.pl
zsskamieniec.wieszowanet.pl