Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym "Pałac Kamieniec" sp. z o.o.

Czas wygenerowania treści 2024-07-19 02:23:32

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Data dokumentu: 2023-01-09

 

PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stanowi wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.


Zasady udostępniania informacji publicznych będących w posiadaniu Zespołu Szkół  w celu ich ponownego wykorzystywania

I. Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:

 • udostępniona w systemie teleinformatycznym Zespołu Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym „Pałac Kamieniec" sp. z o.o. w Kamieńcu  w szczególności na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ( https://bip-slaskie.pl/zsskam/ )
 • udostępniona w inny sposób niż w systemie teleinformatycznym Zespołu Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym „Pałac Kamieniec" sp. z o.o. w Kamieńcu  (np. zawarta we wprowadzonych do obrotu nośnikach lub wyemitowana przez przez inne źródło informacji);
 • przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

II. Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:

Dla Informacji sektora publicznego udostępnianych w systemie teleinformatycznym Zespołu Szkół w szczególności w BIP Jeśli dla danej informacji sektora publicznego, udostępnionej w powyższy sposób, nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące ponownie te informacje, są zobowiązane do:

 • poinformowania o źródle (np.: adresie www BIP podmiotu, adresie www innego źródła udostępniającego informację, wskazaniu nośnika lub źródła emisji), czasie wytworzenia i pozyskania informacji sektora publicznego od Zespołu Szkół;
 • informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej;
 • podania zakresu odpowiedzialności Zespołu Szkół za udostępniane lub przekazywane informacje.

Dla informacji sektora publicznego udostępnianych na wniosek:

Zespół Szkół może złożyć ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie odrębnie dla każdego wniosku i przekazać ją wnioskodawcy w trybie określonym przez art. 2 ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego ( Dz.U. z 2021r., poz. 1641 z późn.zm.).

W rozumieniu art. 12 ust. 2 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, ofertę stanowią warunki ponownego wykorzystywania określone przez Zespół Szkół w odniesieniu do informacji sektora publicznego udostępnionych w inny sposób niż w BIP lub informacja o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, jeżeli zostały ustalone.


III. Tryb wnioskowy udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania

Udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania następuje na wniosek, w przypadkach gdy:

 • informacja sektora publicznego nie została udostępniona w BIP lub portalem danych informacji publicznej w rozumieniu ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2021 r., poz. 1641 z poźn.zm.), albo
 • informacja sektora publicznego została udostępniona w inny sposób, niż określony w lit. a i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat, albo
 • wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację sektora publicznego na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone, albo
 • informacja sektora publicznego została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Wniosek o udostępnienie informacji sektora publicznego winien zawierać:

 • nazwę podmiotu zobowiązanego - nazwę podmiotu będącego dysponentem informacji sektora publicznego;
 • informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;
 • wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;
 • wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
 • wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;
 • wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Wniosek może być złożony za pomocą:

1. poczty elektronicznej pod adresem: sekretariat@zsskamieniec.pl

2.    poczty tradycyjnej pod adresem: Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym „Pałac Kamieniec" sp. z o.o. w Kamieńcu, ul. Gliwicka 3, 42-674 Kamieniec

3.    osobiście w siedzibie Zespołu Szkół  w godzinach 7:00-15:00
(sekretariat  pok. 20).

 

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Wniosek rozpatruje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, w tym terminie wnioskodawca zostaje zawiadomiony o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzony zostanie wniosek, nie dłuższym jednak niż  2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.


Jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, Zespół Szkół może złożyć ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

Do kosztów wpływających na ustalenie opłaty zalicza się koszty związane z przygotowaniem i przekazaniem informacji sektora publicznego w sposób i formie określonych w ofercie oraz związane z wpływem innych czynników, jakie będą brane pod uwagę przy wnioskach nietypowych w rozumieniu art. 17 ust. 2 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, a w szczególności:

 • koszty materiałów wykorzystanych do sporządzenia wydruków i kserokopii;
 • koszty elektronicznych nośników danych;
 • czas i koszty pracy dodatkowej związanej z przygotowaniem lub przekazaniem informacji sektora publicznego w sposób i formie określonych w ofercie (np. koszty przesyłki).

Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

IV. Informacja o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz o prawie do sprzeciwu:

Zespół Szkół w drodze decyzji, odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w przypadku gdy prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 6 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, lub wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji sektora publicznego albo zawiadomić o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku. W przypadku otrzymania sprzeciwu Zespół Szkół, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego lub o wysokości opłat.

Do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego lub o wysokości opłat, stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.).

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm.) z tym, że:

 • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
 • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

V. Zasady odpowiedzialności Zespołu Szkół

Zespół Szkół nie ponosi odpowiedzialności za:

 • szkody spowodowane pozyskaniem informacji sektora publicznego lub ponownym wykorzystywaniem informacji sektora publicznego, zamieszczonej na stronach BIP lub stronie internetowej    https://zsskamieniec.wieszowanet.pl udostępnianej na wniosek lub pozyskanej w inny sposób, wykorzystywanej ponownie z naruszeniem warunków udostępniania lub ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego;
 • szkody spowodowane przez dalsze udostępnienie informacji sektora publicznego przez podmioty ponownie ją wykorzystujące z naruszeniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym dalsze udostępnianie informacji sektora publicznego z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę m.in. przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o ochronie informacji niejawnych itd.

W zakresie nieobjętym powyższą regulacją zasady udostępniania informacji sektora publicznego celem ich ponownego wykorzystywania w sposób szczegółowy unormowane zostały w ustawie z dnia 11 sierpnia 2021r.  o otwartych danych i  ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1641 z poźn.zm.).

 

 

 


Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: Samodzielny referent Aleksandra Knop 2023-01-25 21:26:09
Ostatnia aktualizacja: Samodzielny referent Aleksandra Knop 2024-03-15 10:17:56
Odpowiedzialny merytorycznie: Tomasz Błasiak
Dokument podpisano: 2024-03-15
Rejestr zmian dokumentu

Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym "Pałac Kamieniec" sp. z o.o.
Kamieniec, ul. Gliwicka 3   42-674 Zbrosławice
tel.: +48 (32) 23 37 818
fax.: +48 (32) 23 37 818
NIP: 6452196950 REGON: 276623862
e-mail: sekretariat@zsskamieniec.pl
zsskamieniec.wieszowanet.pl