Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym "Pałac Kamieniec" sp. z o.o.

Czas wygenerowania treści 2024-07-19 01:29:49

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym „Pałac Kamieniec" sp. z o.o. w Kamieńcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.bip-slaskie.pl/zsskam

Data publikacji strony internetowej: 2013-12-23

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-31

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • pochodzą z różnych źródeł, nie są wytworzone przez ZSS Kamieniec,
  • zostały sporządzone i opublikowane przed wejściem w życie przedmiotowych przepisów,
  • zamieszczone dokumenty są głównie załącznikami w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,
  • kod umieszczony na wszystkich stronach jest weryfikowany pod kątem zgodności ze standardami wytyczonymi przez organizację W3C dla języka XHTML 1.0 Transitional. Strona jest zgodna z wytycznymi dotyczącymi dostępności treści internetowych 1.0 (WCAG - ang. Web Content Accessibility Guidelines). Strona spełnia poziom zgodności podwójnego A,
  • Wszystkie strony zostały przygotowane w oparciu o kaskadowe arkusze stylów
    (CSS - ang. Cascading Style Sheets). Pozwala to na oddzielenie treści strony od warstwy prezentacyjnej,
  • Rozmiary czcionek zastosowanych na stronach są określone w sposób względny, co pozwala na dostosowanie rozmiarów do potrzeb użytkowników. Aby zwiększyć rozmiar czcionki na stronach BIP należy zmienić ustawienia w przeglądarkach:

Internet Explorer: Menu ?Widok? > ?Rozmiar tekstu?

Firefox: Menu ?Widok? > ?Powiększenie? (Ctrl++)

Opera: Menu ?Widok? > ?Powiększenie?

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

ZSS Kamieniec deklaruje w przyszłości przeprowadzić audyt swojej strony internetowej oraz usunąć wskazane przeszkody w dostępności cyfrowej. Naszym celem jest uruchomienie nowej strony internetowej, według możliwości i planowanych środków do końca 2025 roku.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą do kontaktów jest Klaudia Żurek. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, w skrócie BIP, prosimy o kontakt.

  • mailowy, pod adresem: kgospodarczy@zsskamieniec.pl
  • lub telefoniczny, pod numerem 32 233 78 18

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości pliku audio-wizualnego bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane personalne osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu, które mają być udostępnione cyfrowo. Jeżeli żądanie dotyczy udostępnienia za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, osoba żądająca powinna określić oczekiwany alternatywny sposób dostępu a także określić dogodny dla niej sposób kontaktu z podmiotem w tej sprawie. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym żądającego, podając przyczynę i wyznaczając nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy jednak, niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności elementu strony internetowej, aplikacji mobilnej lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w tej sprawie do podmiotu odmawiającego. W przypadku, gdy podmiot nie zapewni żądanej dostępności, po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury, można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Dane adresowe: Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym „Pałac Kamieniec" sp. z o.o., ul. Gliwicka 3, 42-674 Kamieniec. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ul. Gliwickiej. Jest ono ogólnodostępne, lecz zamknięte w godzinach pracy szkoły. Dostęp umożliwia wideodomofon, znajdujący się  przy drzwiach głównych lub kontakt telefoniczny. Obok wejścia głównego jest jeszcze jedno wejście do budynku, wykorzystywane jako wyjście ewakuacyjne. Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane. Budynek szkoły jest dwukondygnacyjny, nie ma wind, które umożliwiałyby osobom niepełnosprawnym przedostanie się na wyższe kondygnacje. W budynku szkoły nie ma zamontowanych platform, pętli indukcyjnych. W budynku ani też na zewnątrz, nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych. Na terenie szkolnym przed głównym wejściem jest wyznaczone miejsce postojowe dla pojazdów przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością. Na terenie placówki nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba z niepełnosprawnością wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej. Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę z niepełnosprawnością certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby z niepełnosprawnością z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

 

 


Treść dokumentu do pobrania:
plik do pobrania Deklaracja dostępności ZSS (2).docx [20 kB]

Załączniki:

Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: Samodzielny referent Aleksandra Knop 2021-03-18 11:54:50
Ostatnia aktualizacja: Samodzielny referent Aleksandra Knop 2024-06-21 13:01:20
Odpowiedzialny merytorycznie: Tomasz Błasiak
Dokument podpisano: 2024-03-15
Rejestr zmian dokumentu

Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym "Pałac Kamieniec" sp. z o.o.
Kamieniec, ul. Gliwicka 3   42-674 Zbrosławice
tel.: +48 (32) 23 37 818
fax.: +48 (32) 23 37 818
NIP: 6452196950 REGON: 276623862
e-mail: sekretariat@zsskamieniec.pl
zsskamieniec.wieszowanet.pl