Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym "Pałac Kamieniec" sp. z o.o.

Czas wygenerowania treści 2024-02-28 00:25:12

Deklaracja dostępności

Data dokumentu: 2021-03-18

Deklaracja dostępności Zespołu Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym "Pałac Kamieniec" sp. z o.o. w Kamieńcu

Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym „Pałac Kamieniec" sp. z o.o. w Kamieńcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.bip-slaskie.pl/zsskam

Data publikacji strony internetowej: 2013-12-23

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-31

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

1.      zamieszczone dokumenty są głównie załącznikami w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,

2.      kod umieszczony na wszystkich stronach jest weryfikowany pod kątem zgodności ze standardami wytyczonymi przez organizację W3C dla języka XHTML 1.0 Transitional. Strona jest zgodna z wytycznymi dotyczącymi dostępności treści internetowych 1.0 (WCAG - ang. Web Content Accessibility Guidelines). Strona spełnia poziom zgodności podwójnego A.

3.      Wszystkie strony zostały przygotowane w oparciu o kaskadowe arkusze stylów
(CSS - ang. Cascading Style Sheets). Pozwala to na oddzielenie treści strony od warstwy prezentacyjnej.

4.      Rozmiary czcionek zastosowanych na stronach są określone w sposób względny, co pozwala na dostosowanie rozmiarów do potrzeb użytkowników. Aby zwiększyć rozmiar czcionki na stronach BIP należy zmienić ustawienia w przeglądarkach:

Internet Explorer: Menu "Widok" > Rozmiar tekstu

Firefox: Menu "Widok" > Powiększenie (Ctrl++)

Opera: Menu "Widok" > Powiększenie

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Oświadczenie sporządzono dnia: 17.03.2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Klaudia Żurek, kgospodarczyzsskamieniec@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 233 78 18. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2  miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/.

Dostępność alternatywna

Zapewnienie osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby

1.      osoba wyznaczona w placówce: Koordynator ds. dostępności

Dostępność architektoniczna

Dane adresowe: Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym „Pałac Kamieniec" sp. z o.o., ul. Gliwicka 3, 42-674 Kamieniec. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ul. Gliwickiej. Jest ono ogólnodostępne, lecz zamknięte na klucz w godzinach pracy szkoły. Dostęp umożliwia dzwonek, znajdujący przy drzwiach głównych lub kontakt telefoniczny. Osobami oddelegowanymi do otwierania głównych drzwi oraz oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi. Obok wejścia głównego jest jeszcze jedno wejście do budynku, wykorzystywane jako wyjście ewakuacyjne. Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane. Budynek szkoły jest dwukondygnacyjny, nie ma wind, które umożliwiałyby osobom niepełnosprawnym przedostanie się na wyższe kondygnacje. W budynku szkoły nie ma zamontowanych platform, pętli indukcyjnych. Na terenie placówki i terenie szkoły nie ma parkingu z wyznaczonym miejsce postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. W budynku ani też na zewnątrz, nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych. Na terenie placówki nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

 


Załączniki:

 • Koordynator do spraw dostępności
  plik do pobrania pobierz plik [14 kB]
 • Raport o stanie zapewnienia dostępności Liceum Ogólnokształcącego
  plik do pobrania pobierz plik [158 kB]
 • Raport o stanie zapewnienia dostępności Szkoła Podstawowa

  Raport o stanie zapewnienia dostępności Szkoła Podstawowa


  plik do pobrania pobierz plik [159 kB]
 • Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego Szkoła Podstawowa nr 9 w Zespole Szkół
  plik do pobrania pobierz plik [46 kB]
Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: Samodzielny referent Aleksandra Knop 2021-03-18 11:54:50
Ostatnia aktualizacja: Samodzielny referent Aleksandra Knop 2023-09-21 13:02:31
Odpowiedzialny merytorycznie: Tomasz Błasiak
Dokument podpisano: 2023-03-31
Rejestr zmian dokumentu

Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym "Pałac Kamieniec" sp. z o.o.
Kamieniec, ul. Gliwicka 3   42-674 Zbrosławice
tel.: +48 (32) 23 37 818
fax.: +48 (32) 23 37 818
NIP: 6452196950 REGON: 276623862
e-mail: zsskamieniec@poczta.onet.pl
zsskamieniec.wieszowanet.pl