Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym "Pałac Kamieniec" sp. z o.o.

Czas wygenerowania treści 2024-05-21 12:28:36

Przedmiot działalności i kompetencje

Nr.: 1
Data dokumentu: 2016-02-24

CELE I ZADANIA SZKOŁY:

Zespół realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, a w szczególności z Ustawy o Systemie Oświaty, Ustawy Prawo Oświatowe, Karty Nauczyciela, Konwencji Praw Dziecka, a także zawarte w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska, a w szczególności:

1. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wyboru dalszego kierunku kształcenia;

2. realizację programów nauczania, Programu Wychowawczo - Profilaktycznego, odpowiednich dla danego rodzaju niepełnosprawności intelektualnej, z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy dydaktycznej i wychowawczej;

3. realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego                            oraz w orzeczeniu  o potrzebie indywidualnego nauczania;

4. umożliwia uczniom przygotowanie do życia w integracji ze społeczeństwem poprzez osiągnięcie możliwie wszechstronnego rozwoju w dostępnym im zakresie za pomocą specjalnych metod;

5. czuwa nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży;

6. umożliwia uczniom rozwój ich talentów i zainteresowań poznawczych, artystycznych

i sportowych;

7. zapewnia integrację uczniów i wychowanków ze środowiskiem rówieśniczym;

8. umożliwia indywidualizację nauczania i wychowania;

9. przygotowanie uczniów do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności;

10. wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla kultury i tradycji;

11. organizuje opiekę psychologiczną i pedagogiczną uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc lub wsparcie;

12. dokonuje wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia;

13. opracowuje modyfikację i realizację indywidualnych programów edukacyjno - terapeutycznych;

14. umożliwia realizację obowiązku szkolnego;

15. organizuje się wychowanie i nauczanie dzieci w porozumieniu z lekarzami prowadzącymi ich leczenie;

16. organizuje wymianę informacji i współdziała z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów oraz z ich szkołami macierzystymi w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki;

17. organizuje zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia;

18. zapewnia uczniom dostęp do Internetu oraz podejmuje  działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności poprzez aktualizację odpowiedniego oprogramowania zabezpieczającego;

19. współpracuje z Ośrodkiem Leczniczo-Rehabilitacyjnym „Pałac Kamieniec" sp. z o.o.;

20. współdziała z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, sądem, kuratorami sądowymi, policją;

21. prowadzi działania promujące ideę wolontariatu wśród uczniów i organizuje działania w tym zakresie;

22. umożliwia uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym:

a) budowanie  tożsamości ucznia, rozwijanie autonomii i poczucia godności, wdrażanie go do funkcjonowania społecznego oraz do rozumienia i przestrzegania norm społecznych, a w szczególności wyposażenie go -  stosownie do jego możliwości  - w takie umiejętności i wiadomości, które pozwolą mu na postrzeganie siebie jako niezależnej osoby;

b) tworzenie warunków niezbędnych do zapewnienia uczniowi poczucia bezpieczeństwa

i akceptacji oraz komfortu psychicznego;

c) dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i na jej podstawie opracowywanie i modyfikowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego;

d) zapewnienie warunków do realizacji celów edukacji.

 

 

 


Treść dokumentu do pobrania:
plik do pobrania CELE I ZADANIA SZKOŁY.doc [32 kB]
logo
Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: 2016-02-24 11:35:00
Ostatnia aktualizacja: 2021-02-04 11:48:37
Odpowiedzialny merytorycznie: Aleksandra Laszczyca
Dokument podpisano: 2016-02-24
Rejestr zmian dokumentu

Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym "Pałac Kamieniec" sp. z o.o.
Kamieniec, ul. Gliwicka 3   42-674 Zbrosławice
tel.: +48 (32) 23 37 818
fax.: +48 (32) 23 37 818
NIP: 6452196950 REGON: 276623862
e-mail: sekretariat@zsskamieniec.pl
zsskamieniec.wieszowanet.pl