Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym "Pałac Kamieniec" sp. z o.o.

Czas wygenerowania treści 2020-09-29 12:39:57

Przedmiot działalności i kompetencje

Data dokumentu: 2016-02-24

CELE I ZADANIA SZKOŁY:

1. Zespół realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, a w szczególności z Ustawy  o Systemie Oświaty, Ustawy Prawo Oświatowe, Karty Nauczyciela, Konwencji Praw Dziecka, a także zawarte w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska, a w szczególności:

1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wyboru dalszego kierunku kształcenia,

2) umożliwia uczniom przygotowanie do życia w integracji ze społeczeństwem poprzez osiągnięcie możliwie wszechstronnego rozwoju w dostępnym im zakresie za pomocą specjalnych metod,

3) czuwa nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży,

4) umożliwia uczniom rozwój ich talentów i zainteresowań poznawczych, artystycznych
i sportowych,

5) umożliwia indywidualizację nauczania i wychowania,

6) organizuje opiekę psychologiczną i pedagogiczną uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc lub wsparcie,

7) umożliwia realizację obowiązku szkolnego,

8) wychowanie i nauczanie dzieci organizuje się w porozumieniu z lekarzami prowadzącymi ich leczenie,

9) organizuje wymianę informacji i współdziała z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów oraz z ich szkołami macierzystymi w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki,

10) organizuje zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia,

11) zapewnia uczniom dostęp do Internetu oraz podejmuje  działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju,w szczególności poprzez aktualizację odpowiedniego oprogramowania zabezpieczającego,

12) współpracuje z Ośrodkiem Leczniczo-Rehabilitacyjnym „Pałac Kamieniec" Sp. z o.o.,

13) prowadzi działania promujące ideę wolontariatu wśród uczniów i organizuje działania
w tym zakresie.

CELE I ZADANIA SZKOŁY WZGLĘDEM UCZNIÓW

Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W STOPNIU UMIARKOWANYM

1. Budowanie  tożsamości ucznia, rozwijanie autonomii i poczucia godności, wdrażanie go do funkcjonowania społecznego oraz do rozumienia i przestrzegania norm społecznych, a w szczególności wyposażenie go -stosownie do jego możliwości - w takie umiejętności i wiadomości, które pozwolą mu na postrzeganie siebie jako niezależnej osoby.

2. Tworzenie warunków niezbędnych do zapewnienia uczniowi poczucia bezpieczeństwa i akceptacji oraz komfortu psychicznego.

3. Dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i na jej podstawie opracowywanie i modyfikowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.

4. Zapewnienie warunków do realizacji celów edukacji.


Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: 2016-02-24 11:35:00
Ostatnia aktualizacja: 2017-12-01 09:23:10
Odpowiedzialny merytorycznie: Aleksandra Laszczyca
Dokument podpisano: 2016-02-24
Rejestr zmian dokumentu

Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym "Pałac Kamieniec" sp. z o.o.
Kamieniec, ul. Gliwicka 3   42-674 Zbrosławice
tel.: +48 (32) 23 37 818
fax.: +48 (32) 23 37 818
NIP: 6452196950 REGON: 276623862
e-mail: zsskamieniec@poczta.onet.pl
zsskamieniec.wieszowanet.pl