Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zespół Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Goczałkowice - Zdrój spółka z o. o.

Czas wygenerowania treści 2023-02-02 13:04:09

Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy


Ogłoszenie Nr 1/2018/2019 z dnia 2019-06-04

Zespół Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Goczałkowice - Zdrój spółka z o. o.
z siedzibą przy ul. Uzdrowiskowa 49
43-230  Goczałkowice - Zdrój

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko
głównego księgowego

Liczba osób do zatrudnienia: 1


1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem, tj. wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:

 • ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

 • albo ukończoną średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

 • albo jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

 • albo posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 • posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) ? strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

 • nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

 • posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;


2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem, tj. pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:

 • doświadczenie zawodowe w jednostkach oświatowo-budżetowych;

 • znajomość programów finansowo-księgowych jednostek budżetowych, w szczególności programów firmy Vulcan;

 • znajomość zagadnień płacowych i ubezpieczeniowych w jednostkach budżetowych;

 • znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej;

 • znajomość przepisów prawnych z zakresu finansów publicznych, rachunkowości, w tym rachunkowości budżetowej, przepisów dotyczących podatków, zamówień publicznych, administracji samorządowej oraz prawa pracy i Karty Nauczyciela.


3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • Prowadzenie rachunkowości;
 • Dyspozycja środkami pieniężnymi;
 • Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
 • Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych;
 • Sporządzanie dokumentów z zakresu polityki rachunkowości;
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych i innych raportów i meldunków z zakresu finansów na potrzeby zewnętrzne i wewnętrzne;
 • Opracowanie planów finansowych;
 • Dokonywanie bieżącej analizy sytuacji finansowej

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • wymiar czasu pracy - cały etat
 • umowa o pracę
 • termin zatrudnienia: 1 września 2019 r.
 • praca w budynku Zespołu Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Goczałkowice - Zdrój sp. z o. o. , pierwsze piętro (winda)
 • bezpośredni kontakt z interesantami
 • sytuacje stresowe
 • praca z wykorzystaniem komputera w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie

 


5. Wymagane dokumenty:

 • życiorys lub curriculum vitae;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje;
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu);
 • w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna ? kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność;
 • oświadczenie kandydata o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w realizacji procesu rekrutacji;
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • ewentualnie inne.

7. Wymagane dokumenty należy przesyłać:
w zamkniętych kopertach, z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Dotyczy naboru kandydatów na stanowisko głównego księgowego" wraz ze znakiem naboru - na adres: Zespół Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Goczałkowice - Zdrój spółka z o. o. ul. Uzdrowiskowa 49, 43-230 Goczałkowice - Zdrój
Zamknięte koperty z dokumentami, opisane w sposób jw., można również składać osobiście w sekretariacie, w siedzibie Zespołu Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Goczałkowice - Zdrój spółka z o. o.(I piętro) w godz. 7.00 - 14.30.

8. Dokumenty należy złożyć w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r.
Oferty, które wpłyną do Zespołu Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Goczałkowice - Zdrój spółka z o. o. po terminie (decyduje data stempla pocztowego lub data złożenia dokumentów w sekretariacie, w siedzibie Zespołu Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Goczałkowice - Zdrój spółka z o. o.), nie będą rozpatrywane.


9. W trakcie naboru będzie przeprowadzana rozmowa kwalifikacyjna, polegająca w szczególności na ocenie wiedzy fachowej, umiejętności wypowiedzi oraz prezentacji kandydata. W razie potrzeby zostanie przeprowadzony test sprawdzający.
Niezbędne informacje kandydaci uzyskają pod numerem telefonu 32 212 70 63

10. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona niezwłocznie po zakończeniu procedury naboru w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Goczałkowice - Zdrój sp. z o. o.

11. Złożonych dokumentów Zespół Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Goczałkowice - Zdrój sp.  z o. o. nie zwraca. Oferty nie wykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.


Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: 2019-06-04 11:36:57
Ostatnia aktualizacja: 2019-06-04 11:40:43
Odpowiedzialny merytorycznie: Jarosław Krutak
Dokument podpisano: 2019-06-04
Rejestr zmian dokumentu

Zespół Szkół Specjalnych przy Uzdrowisku Goczałkowice - Zdrój spółka z o. o.
ul. Uzdrowiskowa 49   43-230 Goczałkowice - Zdrój
tel.: +48 (32) 21 27 063
e-mail: zssstokrotka@zssstokrotka.wizja.net
goczalkowicestokrotka.szkola.pl