Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny

Czas wygenerowania treści 2022-12-02 23:11:59

Przetarg nieograniczony

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny
ul. Zamkowa 3
42-286 Koszęcin
Zamówienie nr: DZP.IK-PN/1/2017
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Przebudowa kotłowni głównej w Zespole Pałacowo ? Parkowym w Koszęcinie (kotły w 5 klasie emisji zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012 - opalane pelletem), wraz z robotami towarzyszącymi i oddaniem obiektu do użytkowania.

Opis przedmiotu zamówienia:

III. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia stanowi

Opis w zakresie ogólnym:

Prace należy wykonać zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 „Prawo budowlane” (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.), zasadami wiedzy technicznej, obowiązującą technologią i przepisami prawa powszechnie obowiązującego w oparciu o:

- dokumentację projektową (w tym; projekt budowlany, projekt zamienny, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz załączony do przetargu przedmiar robót, kolejno załączniki nr 5,6 i 4 do siwz), ze względu na duży rozmiar plików powyższe dokumenty zostały zamieszczone pod adresem
http://files.zespolslask.pl/2017-05-08/Dokumentacja_Slask.zip

- pozwolenie na budowę nr 635/2016 ? załącznik nr 11

- pozwolenie zamienne na budowę ? załącznik nr 12

- istotne dla stron postanowienia zostały także zawarte we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do siwz i będącym integralną częścią niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Opis w zakresie wykonawstwa robót:

Zakres robót uwzględnia: 1. Wymianę źródła ciepła polegającą na demontażu obecnie istniejących trzech kotłów miałowych o mocy 3 x 300kW wraz z urządzeniami towarzyszącymi a następnie na zamontowaniu 3 kotłów na pellet 3x 450kW z automatycznym pneumatycznym podawaniem paliwa wraz ze sterownikami i automatyką pogodową oraz pozostałymi urządzeniami towarzyszącymi; zgodnie z dokumentacją projektową. Nowe kotły muszą spełniać  wymagania dla klasy 5 emisji (wg normy PN-EN 303-5:2012) i dodatkowo posiadać sprawność powyżej 90,8%, natomiast emisja pyłów musi być poniżej 19mg/m?.
Powyższe parametry muszą być potwierdzone certyfikatem
wydanym przez jednostkę posiadającą w tym zakresie akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, lub innej jednostki akredytującej w Europie. Kotły muszą być zgodne z Dyrektywą EU o ECO Design. Poza tym kotły mają być wyposażone z pelletowy palnik wrzutkowy, modulowany w zakresie 30-100% mocy, do automatycznego spalania pelletu o średnicy 6-8mm. Palniki mają być wyposażone w elementy do samoczynnego zapłonu, fotoelement do kontroli stanu pracy palnika i czujnik temperatury palnika. Parametry emisji dla projektowanych kotłów nie mogą być gorsze niż: CO- 180/473 mg/m? OGC ? 4/17 mg/m? Pył ? 19mg/m? NOx- 214 mg/m?   Zakres robót uwzględnia demontaż starego komina wraz z fundamentem oraz wykonanie nowego komina na fundamencie żelbetowym,

2. Remont budynku kotłowni:

- remont budynku z zewnątrz (w tym m.in.: wykonanie docieplenia ścian i stropodachu, izolacji ścian fundamentowych, systemu orynnowania i obróbek blacharskich, drenażu opaskowego wokół budynku kotłowni i składu opału, zagospodarowanie terenu);

- remont magazynu paliwa: (m.in.: demontaż włazów żeliwnych i zamurowanie 7 otworów, skucie tynków wewnętrznych na ścianach i sufitach, wykonanie nowych tynków, malowanie ścian i sufitów, remont stropu nad składem opału, remont posadzki, zabetonowanie istniejącego zsypu);

- remont głównego pomieszczenia kotłowni i pomieszczeń przyległych (m.in.: wykonanie: otworu technologicznego w dachu, nowych posadzek, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych i remont ścian);

3. Wymiana węzła cieplnego w Pawilonie im. E Kamińskiej.

4. Uruchomienie kotłowni wraz z pozytywnymi odbiorami przez przedstawicieli Zamawiającego oraz spełnienie wymogów dotyczących użytkowania kotłowni lub uzyskania pozwolenia na użytkowanie przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych (w tym zawiadomienie o zakończeniu robót właściwych organów administracji architektoniczno ? budowlanej i nadzoru: Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Straż Pożarna, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego) do 28.09.2017r.

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

45331110-0 ? Instalowanie kotłów

45210000-2 ? Roboty budowlane w zakresie budynków

45111300-1 ? Roboty rozbiórkowe

45330000-9 ? Roboty wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331100-7 ? Instalowanie centralnego ogrzewania


Data archiwizacji: 2017-09-19 09:28:24

  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.doc pobierz [311 kB]
2017-05-30 13:32:59
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu ogłoszenie o zamówieniu.pdf pobierz [71 kB]
2017-05-11 13:11:22
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (oprócz załącznika nr 11 i 12) siwz remont wersja ostateczna.doc pobierz [428 kB]
2017-05-11 13:12:35
zobacz szczegóły Załącznik nr 12 - pozwoleniena budowę zamienne Pozwolenie na budowę zamienne załącznik nr 12.pdf pobierz [321 kB]
2017-05-11 13:14:07
zobacz szczegóły Załącznik nr 11 - pozwolenie na budowę Pozwolenie na budowę załącznik nr 11.pdf pobierz [1507 kB]
2017-05-11 13:13:24
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia Załącznik nr 1 do odpowiedzi - pozwolenie konserwatorskie.pdf pobierz [1116 kB]
2017-05-22 15:03:07
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia Pytania i odpowiedzi 1.pdf pobierz [1117 kB]
2017-05-22 15:02:09

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny
ul. Zamkowa 3   42-286 Koszęcin
tel.: +48 34 310 64 15
fax.: +48 34 310 64 16
NIP: 575-000-83-27 REGON: 000663798
e-mail: info@zespolslask.pl
www.zespolslask.pl