Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny

Czas wygenerowania treści 2022-09-30 10:33:04

Dane osobowe

Data dokumentu: 2021-01-20

 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej rozporządzeniem 2016/679) informujemy, iż:

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny (zwany dalej Zespołem). Siedziba administratora znajduje się w Koszęcinie (42-286), ul. Zamkowa 3, tel. +48 (34) 310 64 15, e-mail:info@zespolslask.pl, www.zespolslask.pl

 

2) Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych - inspektor ochrony danych. Adres e-mail: dane.osobowe@zespolslask.pl, pozostałe dane teleadresowe takie jak powyżej.

 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu załatwienia spraw, które leżą w kompetencji Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny

 

Dane osobowe przetwarzamy ponieważ:

  • wykonujemy obowiązki prawne (art. 6. ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679);
  • wykonujemy zadania w interesie publicznym (art. 6. ust. 1 lit. e rozporządzenia 2016/679);
  • wykonujemy zobowiązania umowne (art. 6. ust. 1 lit. b rozporządzenia 2016/679).

 

W szczególnych sytuacjach mogą istnieć także inne powody, np. ustalanie, dochodzenie lub obrona roszczeń lub wyrażona przez Panią/Pana zgoda.

 

Informacje o konkretnych celach przetwarzania, podstawach prawnych zostaną przekazane w ramach realizacji danej sprawy, np. na dedykowanym formularzu, jeśli ma zastosowanie.

 

4) W określonych sytuacjach Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom. W przypadku innych organów administracji publicznej podstawą przekazywania będą właściwe dla danej sytuacji przepisy prawa.

 

Ponadto odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez administratora danych osobowych, dostawcy usług w takich obszarach jak: usługi pocztowe lub kurierskie, wykonywanie lub dostarczanie  systemów informatycznych niezbędnych do funkcjonowania Zespołu, obsługa archiwalna, bankowa w zakresie realizacji płatności.

 

Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Zespołu.

 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który będzie indywidualny w zależności od rodzaju sprawy, której Pani/Pana dane osobowe będą dotyczyć.

 

Okres przechowywania wynikał będzie z przepisów prawa mających zastosowanie do załatwienia Pani/Pana sprawy.

 

6) W związku z przetwarzaniem przez Zespół danych osobowych, posiada Pani/Pan szereg praw:

  • dostępu do swoich danych osobowych i informacji na temat sposobu ich przetwarzania,
  • żądania ich sprostowania,
  • żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w sytuacji, gdy podstawą ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia 2016/679.

 

W przypadkach gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Prawa te mogą w szczególnych przypadkach podlegać ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa.

 

Powyższe prawa można realizować kontaktując się z administratorem lub inspektorem ochrony danych.

 

Ponadto istnieje możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, chyba że w konkretnej sytuacji zostanie przekazana informacja, że podanie danych jest dobrowolne.

 

Konsekwencją niepodania danych osobowych, tam gdzie jest to obowiązkowe  będzie brak możliwości realizacji Pani/Pana sprawy czy zawarcia umowy.

 

 


Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: 2021-01-20 18:41:11
Ostatnia aktualizacja: 2021-01-20 18:56:14
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Jednostki
Dokument podpisano: 2021-01-20
Rejestr zmian dokumentu

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny
ul. Zamkowa 3   42-286 Koszęcin
tel.: +48 34 310 64 15
fax.: +48 34 310 64 16
NIP: 575-000-83-27 REGON: 000663798
e-mail: info@zespolslask.pl
www.zespolslask.pl