Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny

Czas wygenerowania treści 2021-10-23 12:07:01

Deklaracja dostępności

Data dokumentu: 2019-09-16

Deklaracja dostępności

 

Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej BIP zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny.

Data publikacji strony internetowej: 2014.01.01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2014.01.01

 

Strona internetowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

  • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na ograniczenia systemowe w serwisie:
  • zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków,
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji.

 

Oświadczenie sporządzono dnia 2019.09.16. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej BIP można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej BIP prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Agnieszka Adamczyk, adres poczty elektronicznej: info@zespolslask.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 34 310 64 17. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność architektoniczna

 

1. Opis dostępności wejścia do budynku.

Siedziba Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny znajduje się przy ulicy Zamkowej 3, 42 - 286 Koszęcin. Wejście główne do budynku znajduje się w lewym skrzydle pałacu od strony parku. Jest ono wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych.

 

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Przestrzenie komunikacyjne budynku są wolne od barier poziomych i pionowych. Budynek posiada trzy kondygnacje naziemne, trzon komunikacji pionowej znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego wewnątrz budynku i jest wyposażony w windę dostosowaną do użytku przez osoby niepełnosprawne. Na lewo od wejścia głównego wewnątrz budynku znajduje się toaleta przeznaczona dla osób niepełnosprawnych.

 

3. Opis dostosowań.

Udogodnienia zastosowane w budynku: zastosowanie podjazdów do budynków, brak progów przy niektórych wejściach, toalety dla niepełnosprawnych, pokoje dla niepełnosprawnych, a także winda osobowa.

 

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

W bezpośredniej bliskości wejścia głównego do budynku znajdują się miejsca postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

 

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym.

Brak ograniczeń. Prośba o wcześniejsze poinformowanie przed przybyciem pod numerem recepcji 34 310 64 01.

 

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Informujemy, iż na chwilę obecną nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Aplikacje mobilne

Brak


Treść dokumentu do pobrania:
plik do pobrania Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - sprawozdanie GUS.pdf [107 kB]
Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: 2021-01-15 11:59:13
Ostatnia aktualizacja: 2021-03-31 18:17:15
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Jednostki
Dokument podpisano: 2019-09-16
Rejestr zmian dokumentu

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny
ul. Zamkowa 3   42-286 Koszęcin
tel.: +48 34 310 64 15
fax.: +48 34 310 64 16
NIP: 575-000-83-27 REGON: 000663798
e-mail: info@zespolslask.pl
www.zespolslask.pl