Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2020-07-09 20:49:20

Przetarg nieograniczony

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24
40-60 Katowice
Zamówienie nr: WD/P/190807/1
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 943 OD PRZEJŚCIA GRANICZNEGO DO RONDA W JASNOWICACH

Opis przedmiotu zamówienia:

Niniejsze zadanie obejmuje swym zakresem remont drogi wojewódzkiej nr 943. W ramach zadania przewidziano frezowanie korekcyjne, profilujące istniejącej nawierzchni tak, aby uzyskać spadki poprzeczne w celu poprawnego odprowadzenia wody opadowej. Grubość frezowanie zmienna do 15cm. Nowe warstwy należy wykonać z mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco: warstwa ścieralna SMA 11S według WTW ZDW oraz warstwa wiążąca AC 16W według WTW ZDW oraz warstwa wyrównawcza wykonana w technologii warstwy wiążącej. Warstwę wiążącą należy układać w dwóch warstwach po 4cm. Pobocza należy ściąć i wykonać nowe z frezu stabilizowanego mechanicznie i dodatkowo stabilizowanego asfaltem w ilości ok. 1kg/m2. Oznakowanie poziome należy zinwentaryzować przed wejściem w teren a następnie po wykonaniu warstw nawierzchni odtworzyć w technologii cieńkowarstwowej. Nawierzchnię zjazdów należy wysokościowo dostosować do nowej niwelety drogi w technologii: mieszanki mineralno-asfaltowej na gorąco lub frezu (zjazdy i skrzyżowania istniejące z mieszanki mineralno-asfaltowej, pozostałe zjazdy o nawierzchni wykonanej z luźnego materiału z frezu). Nawierzchnię zjazdu należy odtworzyć analogiczną jak istniejąca. Ostateczną decyzję w wyborze technologii podejmuje Zamawiający. Szczegóły zadania opisane zostały w Opisie Przedmiotu Zamówienia, Przedmiarze Robót i Specyfikacjach.


Data archiwizacji: 2019-12-11 10:02:31

  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA.pdf pobierz [116 kB]
2019-09-11 13:38:14
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wybor_strona_jasnowice.PDF pobierz [88 kB]
2019-09-04 13:38:24
zobacz szczegóły Informacja z sesji otwarcia ofert info_otwarcie_jasnowice.PDF pobierz [79 kB]
2019-08-29 10:53:50
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu ZP400PodgladOpublikowanego.pdf pobierz [210 kB]
2019-08-13 11:19:51
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia siwz_jasnowice.PDF pobierz [3062 kB]
2019-08-13 11:19:51
zobacz szczegóły MATERIAŁY DO POSTĘPOWANIA materialy do postepowania.zip pobierz [85837 kB]
2019-08-13 11:19:51

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24    40-609 Katowice
tel.: +48 (32) 78 19 211
fax.: +48 (32) 78 19 200
NIP: 9542295953 REGON: 276303005
e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl