Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2024-05-21 11:40:40

Deklaracja dostępności

Data dokumentu: 2023-03-30

Deklaracja dostępności

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

Data publikacji strony internetowej: 2005-10-14

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-31

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Informacje o treściach niedostępnych:

- na stronie internetowej występują niepełne opisy alternatywne elementów nietekstowych.

- na stronie internetowej występują nieuporządkowane listy.

- na stronie internetowej znajdują się dokumenty wytworzone przez inne podmioty niż Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach i zostały przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów.

 

Przygotowanie deklaracji dostępności:

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-17.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-31.

 

Skróty klawiaturowe

- Ze strony internetowej można korzystać przy pomocy klawisza TAB na klawiaturze (oraz strzałek i spacji w przypadku menu).

- Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Katarzyna Łuczyk, e-mail: si@zdw.katowice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 (32) 78 19 215. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Skargi i odwołania:

Nazwa organu odwoławczego: Rzecznik Praw Obywatelskich

Adres organu odwoławczego: Al. Solidarności 77, 01-090 Warszawa

Adres e-mail organu odwoławczego: biurorzecznika@brpo.gov.pl

Telefon organu odwoławczego: (22) 55 17 700

 

Dostępność architektoniczna

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach mieści się przy ul. Lechickiej 24.
W budynku biurowym ZDW nie ma możliwości samodzielnego korzystania z wejścia głównego przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim. W razie potrzeby pracownicy Zarządu zapewniają pomoc w przemieszczeniu się do Kancelarii zlokalizowanej na parterze budynku, gdzie odbywa się obsługa klientów zewnętrznych.
Ciągi komunikacyjne i ubikacja są dostosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Na parkingu należącym do ZDW nie ma wydzielonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

 


Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: 2020-09-22 21:52:48
Ostatnia aktualizacja: Redaktor BIP Katarzyna Łuczyk 2023-05-10 11:37:40
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor jednoski
Dokument podpisano: 2023-03-31
Rejestr zmian dokumentu

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24    40-609 Katowice
tel.: +48 (32) 78 19 211
fax.: +48 (32) 78 19 200
NIP: 9542295953 REGON: 276303005
e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl