Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2024-06-17 13:31:03

Strategiczne Mapy Hałasu 2022

Data dokumentu: 2022-06-01

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich W Katowicach realizując zadania wynikające z art. 118 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska (tj. z 2021 r. Dz.U. z 2021 r. poz. 1973) opracował w oparciu o dane dotyczące poprzedniego roku kalendarzowego strategiczne mapy hałasu dla dróg wojewódzkich województwa śląskiego będących w administracji Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach o ruchu powyżej 3 mln pojazdów rocznie.

Wyniki opracowanych strategicznych map hałasu udostępnia się zgodnie z wymogiem zawartym w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na strategicznych mapach hałasu, sposobu ich prezentacji i formy przekazania - załącznik nr 2 ust. 10 (Dz.U. z 2021 r. poz. 1325).

Udostępnieniu dla potrzeb informowania społeczeństwa podlega streszczenie części opisowej sporządzone w języku niespecjalistycznym oraz część graficzna opracowanych map.

Część graficzna strategicznych map hałasu obejmuje niżej wymienione mapy w podziale na drogi:

  1. Mapa emisyjna
  2. Mapa imisyjna LDWN
  3. Mapa imisyjna LN
  4. Mapa terenów objętych ochroną LDWN
  5. Mapa terenów objętych ochroną LN
  6. Mapa terenów zagrożonych hałasem LDWN
  7. Mapa terenów zagrożonych hałasem LN
  8. Mapa inwestycji LDWN
  9. Mapa inwestycji LN

 

Tymczasowo część graficzną strategicznych map hałasu udostępnia się w formacie *.pdf na wniosek, który należy przekazać na adres: sekretariat@zdw.katowice.pl We wniosku należy wskazać nazwę mapy oraz numer arkusza mapy która ma zostać udostępniona.

Wykazy arkuszy map opracowanych dla dróg wojewódzkich województwa śląskiego będących w administracji Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach o ruchu powyżej 3 mln w poszczególnych powiatach oraz streszczenie części opisowej sporządzone w języku niespecjalistycznym dostępne są na dedykowanej stronie internetowej.

Link do dedykowanej strony: Strategiczne Mapy Hałasu 2022

 

 


Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: 2013-01-10 08:30:29
Ostatnia aktualizacja: Redaktor BIP Katarzyna Łuczyk 2022-12-22 13:33:11
Odpowiedzialny merytorycznie: D
Dokument podpisano: 2022-06-01
Rejestr zmian dokumentu

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24    40-609 Katowice
tel.: +48 (32) 78 19 211
fax.: +48 (32) 78 19 200
NIP: 9542295953 REGON: 276303005
e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl