Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2024-07-15 17:35:04

Informacje o ZDW

Data dokumentu: 2005-10-13

 

 

Status prawny Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach:


 • jest samorządową jednostką organizacyjną Województwa Śląskiego powołaną
  w celu wykonywania zadań zarządcy dróg wojewódzkich Województwa Śląskiego,
  położnych poza granicami miast na prawach powiatu,
 • nie posiada osobowości prawnej,
 • jest jednostką budżetową; koszty działalności Zarządu Dróg Wojewódzkich
  w Katowicach finansowane są z budżetu Województwa Śląskiego.Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach działa na podstawie:


  • Uchwały Nr I/5/5/99 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 23 marca
   1999 r. w sprawie powołania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach,
  • Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr
   71 z 2000 r., poz. 838, tekst jednolity, ze zm.),
  • Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.
   U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1590, tekst jednolity, ze zm.),
  • Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.
   U. Nr 15 z 2003 r., poz. 148, tekst jednolity, ze zm.).Organizacja Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach


Strukturę organizacyjną Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach określa Regulamin
Organizacyjny stanowiący załącznik do Uchwały Nr 1416/264/V/2018 Zarządu
Województwa Śląskiego z dnia 19.06.2018 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu
Organizacyjnego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Na czele Zarządu
stoi Dyrektor, który kieruje pracą Zarządu przy pomocy Zastępców Dyrektora do spraw zarządzania drogami i mostami, Zastępcy Dyrektora do spraw inwestycji kluczowych
oraz Głównego Księgowego i Zastępcy Głównego Księgowego. W skład Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach wchodzą jednostki organizacyjne:


 • Wydział Finansowo-Księgowy WFK,
 • Wydział Dróg WD,
 • Wydział Mostów WM,
 • Wydział Inwestycji WI,
 • Wydział Inżynierii Ruchu WIR,
 • Wydział Kontraktów WK,
 • Wydział Prawny WP,
 • Wydział Administracji WA,
 • Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego AW,
 • Stanowisko ds. Kadrowych SK,
 • Przedstawiciel Zarządu ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością PJ,
 • Stanowisko ds. Informatycznych SI,
 • Inspektor Ochrony Danych IOD,
 • Stanowisko ds. obronnych i informacji niejawnych SO,
 • Grupa Zarządzania Kryzysowego GZK.W skład struktury organizacyjnej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach
nie wchodzą placówki zamiejscowe tzw. rejony.Przedmiot działalności i kompetencje Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Katowicach


Przedmiotem działania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach jest pełnienie
funkcji zarządu drogi dla dróg wojewódzkich Województwa Śląskiego, położonych
poza granicami miast na prawach powiatu, zgodnie z art. 21 ustawy o drogach
publicznych, a mianowicie:


 1. opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące
  informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania
  miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 2. opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu,
  utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,
 3. pełnienie funkcji inwestora,
 4. utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich,
  urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
 5. realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
 6. przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz
  wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
 7. koordynacja robót w pasie drogowym,
 8. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz
  pobieranie opłat i kar pieniężnych,
 9. prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów
  i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom,
 10. sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie
  ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,
 11. przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów
  inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem
  ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 12. wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
 13. przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
 14. przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym
  powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
 15. wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich
  dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje
  bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
 16. dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
 17. utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew
  oraz krzewów,
 18. nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie
  nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości,
 19. nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w pkt 18 na potrzeby
  zarządzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich
  prawa.

 

Osoby sprawujące funkcje

Dyrektor: mgr inż. Zbigniew Tabor

Zastępca Dyrektora do spraw zarządzania drogami i mostami: mgr inż. Jerzy Machowski

 

Zastępca Dyrektora do spraw inwestycji kluczowych: mgr inż. Lesław Dworzyński

 

Główny Księgowy: mgr Bogusława PrymaczekMajątek, którym dysponuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w
KatowicachZarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach zarządza siecią 1.259,9 km dróg, na
których znajduje się 339 obiektów mostowych o łącznej długości 8342,62 m 
w tym 271 mostów, 48 wiaduktów, 17 kładek, 3 przejścia podziemne. Dodatkowo w administracji Zarządu znajduje się  1 przeprawa promowa, 97 konstrukcji oporowych, 8 przepompowni i 965 przepustów. Uchwałą nr 861/58/II/2003 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 03.07.2003 r. powierzono Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Katowicach administrowanie nieruchomością położoną w Katowicach przy ul. Lechickiej wraz z budynkiem, który jest jego siedzibą.

Majątek rzeczowy (brutto) Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach na dzień 31.12.2020 przedstawia się następująco:


 • Grunty: 629 089 214,94 zł,
 • Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej: 1 320 418 738,55 zł,
 • Urządzenia techniczne i maszyny: 2 683 439,12 zł,
 • Środki transportu: 2 769 972,83 zł,
 • Pozostałe środki trwałe: 1 414 325,55 zł,

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw w Zarządzie
Dróg Wojewódzkich w Katowicach


Wpływające do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach
pisma są załatwiane w kolejności dat wpływu, z uwzględnieniem konieczności
przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego oraz stopnia skomplikowania
sprawy.Wszystkie sprawy są załatwiane w terminach przewidzianych w Kodeksie
postępowania administracyjnego.
Prowadzone w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Katowicach rejestry,
ewidencje i archiwach oraz o sposoby i zasadach udostępniania danych w
nich zawartych


W Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Katowicach prowadzone są :

1. REJESTRY

 1. rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
 2. rejestr aktów wewnętrznych,
 3. rejestr kontroli zewnętrznej,
 4. rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw,
 5. rejestr wydatków,
 6. rejestr szkoleń.


2. EWIDENCJE

 1. ewidencja dróg,
 2. ewidencja obiektów mostowych,
 3. ewidencja wydanych decyzji na zajęcie pasa drogowego,
 4. ewidencja środków trwałych,
 5. ewidencja delegacji służbowych,
 6. ewidencja czasu pracy.

Dane zawarte w rejestrach oraz ewidencjach udostępniane są na wniosek o udostepnienie informacji publicznej.


Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: Aleksander Łuczyk 2005-10-13 17:17:56
Ostatnia aktualizacja: Redaktor BIP Katarzyna Łuczyk 2023-04-03 11:47:56
Odpowiedzialny merytorycznie: K.Łuczyk
Dokument podpisano: 2023-01-17
Rejestr zmian dokumentu

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24    40-609 Katowice
tel.: +48 (32) 78 19 211
fax.: +48 (32) 78 19 200
NIP: 9542295953 REGON: 276303005
e-mail: sekretariat@zdw.katowice.pl
www.zdw.katowice.pl