Ogłoszenie o zamówieniuRodzaj zamówienia: Dostawy


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów
Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny Alicja Szybka ,Piotr Kamiński
Adres Kod pocztowy
ul. Zamkowa 3 42-286
Miejscowość Województwo
Koszęcin śląskie
Telefon Faks
+48 34 3106415 +48 34 3106416
Poczta elektroniczna (e-mail) Adres internetowy (URL)
sekretariat@zespolslask.pl www.zespolslask.pl

I.2) ADRES, POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE

Nazwa Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów
Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny Alicja Szybka ,Piotr Kamiński
Adres Kod pocztowy
ul. Zamkowa 3 42-286
Miejscowość Województwo
Koszęcin śląskie
Telefon Faks
+48 34 3106415 +48 34 3106416
Poczta elektroniczna (e-mail) Adres internetowy (URL)
sekretariat@zespolslask.pl www.zespolslask.pl

I.3) ADRES, POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów
Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny Alicja Szybka ,Piotr Kamiński
Adres Kod pocztowy
ul. Zamkowa 3 42-286
Miejscowość Województwo
Koszęcin śląskie
Telefon Faks
+48 34 3106415 +48 34 3106416
Poczta elektroniczna (e-mail) Adres internetowy (URL)
sekretariat@zespolslask.pl www.zespolslask.pl

I.4) ADRES, NA KTÓRY NALEŻY PRZESYŁAĆ OFERTY/WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Nazwa Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów
Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny Alicja Szybka ,Piotr Kamiński
Adres Kod pocztowy
ul. Zamkowa 3 42-286
Miejscowość Województwo
Koszęcin śląskie
Telefon Faks
+48 34 3106415 +48 34 3106416
Poczta elektroniczna (e-mail) Adres internetowy (URL)
sekretariat@zespolslask.pl www.zespolslask.pl


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego

Zakup autokaru turystycznego

II.1.3) Opis przedmiotu zamówienia

Zakup jednego nowego turystycznego, wysoko-pokładowego, dwu osiowego autokaru klasy LUX, spełniającego normy EURO 4. 1) Parametry techniczne: 1.1.Gabaryty: -długość całkowita max. -12,15m, -Szerokość całkowita max. 2,55m, -wysokość całkowita max. 3.75m -wysokość w przejściu wew. min 2100 mm -średnica zawracania max. 21,1 m. 1.2. Nadwozie -szkielet stalowy - kratownicowy samonośny zabezpieczony anty-korozyjnie metodą zanurzeniową cało-szkieletową, -klapy bagażników oraz klapy obsługowe z aluminium lub tworzywa GFK , -klapy bagażników otwierane od-skokowo, równolegle do linii nadwozia, -dwa wejścia do pojazdu: z przodu oraz w środku pojazdu przed tylną osią, -dwa włazy dachowe otwierane i zamykane elektrycznie, służące również jako wyjścia awaryjne, -ściany boczne nadwozia bez zewnętrznych widocznych zawiasów zewnętrznych , oraz uszczelniających elementów gumowych lub listew pomiędzy szybami i nadwoziem- stanowiących jedną płaszczyznę , bez wyraźnych wytłoczeń, -nadwozie przystosowane do zabudowania bagażnika na narty z tyłu, -bagażniki podpodłogowy główny o pojemności min 7 m3, przy zbudowanym WC i sypialnią dla kierowcy, -szyby boczne podwójnie zespolone, wklejone w szkielet typu ANTISOL przyciemnione lub równoważne, -szyba przednia ze szkła bezpiecznego ogrzewana z filtrem UV ,ogrzewana wklejona w nadwozie. 1.3. Dane techniczne silnika: -wysokoprężny, moc min. 425KM oparty na wtrysku paliwa pompo-wtryskiwacze, -spełniający min. normy EURO 4 w systemie Blue-Tec , z AdBlue, -turbodoładowanie powietrza dolotowego z intercoolerem. 1.4. Skrzynia biegów 6 biegowa sterowana ręcznie ze wspomaganiem. 1.5. Przednia oś z zawieszeniem niezależnym z drążkiem stabilizatora. 1.6.Instalacje: a)wodna (ogrzewanie i chłodzenie) -przewody z materiałów odpornych na korozję, -kolanka i złączki elastyczno-silikonowe „Geytza „(lub równoważne) b) instalacja pneumatyczna - zawieszenie pneumatyczne na 6 miechach powietrza – 2 na przedniej osi, 4 na osi napędowej, -przewody wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w odwadniacze i automatyczne osuszacze z podgrzewaczem , c) instalacja elektryczna oparta na systemie sterownia elektronicznego - złącza przewodów czytelnie numerycznie opisane, - złącza i urządzenia (przekaźniki, sterowniki) w szczelnie zamkniętych schowkach zabezpieczających przed wilgocią, - wiązki przewodów ułożone w szczelnie zamkniętych kanałach lub przewodach zabezpieczających przed brudem i wilgocią. 1.7. Oferowany autobus musi spełniać normę bezpieczeństwa ECR 66 obowiązujące na terenie Unii Europejskiej. 1.8.Układ hamulcowy tarczowy na obu osiach z systemem: ABS, ASR i stabilizacji toru jazdy ESP + BAS . 1.9. Liczba miejsc min. 48 +1+1. 1.10. Fotel kierowcy komfortowy dostosowany do wagi z 3 pkt pasem , fotel pilota regulowany elektrycznie z 3 pkt pasem, - fotele pasażerskie typ LUX LINE lub równoważne z : uchwytem na napoje, kieszeń na gazety, z podnóżkami ,z funkcją odchyłu oraz bocznego przesuwu od strony przejścia z podłokietnikami . 1.11. Zabezpieczenie anty-włamaniowe –alarm oraz blokada drzwi i klap bagażowych z pilota . 1.12. Pozostałe wyposażenie : - zintegrowany system informacji o parametrach pracy podzespołów autobusu na wyświetlaczu na desce kierowcy, - klimatyzacja dachowa na środku autobusu zintegrowana z grzaniem dachowym i konwektorowym autobusu, - kabina sypialna kierowcy w przedziale bagażowym w środkowej części , ogrzewana i wentylowana, - zestaw audiowizualny : dwa monitory LCD , DVD , radio z odtwarzaczem płyt CD , dwa mikrofony – dla kierowcy i pilota - lodówka w przedniej części po prawej stronie przed miejscem pilota, - dodatkowa lodówka przenośna o poj ~50 litrów na 24 /230 Volt montowana w części bagażowej, - toaleta chemiczna w środkowej części pojazdu z blokadą zamykana z pulpitu kierowcy, - kuchnia z kafemaszyną z ekspresem do kawy i herbaty na min 40 porcji kawy/herbaty z podgrzewaczem parówek i 5 litrowym bojlerem wody, - poręcze w części bagażowej umożliwiające wieszanie większej ilości garderoby, - przetwornica prądu umieszczona w bagażniku, 24/230 Volt do podłączenia odkurzacza i innych urządzeń na 230 Volt o mocy minimum 1500 Wat. 1.13. Rok produkcji: autobus wyprodukowany po lipcu 2006r. 1.14. Zintegrowany retarder olejowy.Kolor nadwozia srebrny metalik + logo Zespołu wg wzoru 1.15. System nawigacyjny/ gps /+ oprogramowanie/mapa Polski ,Europy/ 1.16. Urządzenie ułatwiające kierowcy parkowanie: park-tronick lub kamera cofania. 1.17. Dodatkowe uniwersalne ramie z lustrem prawe/lewe tzw. Dojazdowe . 1.18. Katalog części w formie elektronicznej ułatwiający szybką identyfikację do ich zamówienia. Zamawiany autokar musi pochodzić od jednego producenta nadwozia , układu napędowego i większości podzespołów . Oferowany autobus musi posiadać aktualne Świadectwo homologacji typu pojazdu, Wydane przez Ministra właściwego do spraw transportu Rzeczypospolitej , którego termin ważności musi być wystarczający dla dopełnienia przez Zamawiającego formalności rejestracyjnych oraz musi posiadać w chwili odbioru certyfikat TEMPO 100.

II.1.4) Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw

Koszęcin

II.1.5) Nomenklatura

II.1.5.1) Wspólny Słownik Zamówień  (CPV)

Główny przedmiot 34122000
Dodatkowe przedmioty

II.1.5.2) Inna nomenklatura


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej
Nie


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie


II.1.8) Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej


II.1.9) Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

Adres strony z dodatkowymi informacjami o dynamicznym systemie zakupów


II.1.10) Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Adres strony, na której prowadzona będzie aukcja elektroniczna


II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1) Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)
powyżej 211 000,00 Euro


II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA
Okres w dniach: 14 od udzielenia zmówienia

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WYMAGANE WADIUM
15 000,00 zł

III.2) OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, sam lub jako reprezentant firmy. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w formie np. konsorcjum) w rozumieniu art. 23 ustawy, pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania: Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie postępowania (umocowanie może wynikać z treści np. umowy konsorcjum lub zostać przedłożone oddzielnie wraz z ofertą), w odniesieniu do wymagań określonych w art. 22 ust. 1, pkt 1 i 4 ustawy każdy z Wykonawców oddzielnie musi udokumentować spełnienie wymaganych warunków,w odniesieniu do wymagań określonych w art. 22 ust.1, pkt 2 i 3 ustawy wymogi te muszą być spełnione wspólnie przez Wykonawców (suma wymogów określonych przez Zamawiającego w powyższym zakresie), wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (należy podać dokładny adres do korespondencji),wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę; w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy należy wpisać dane pełnomocnika. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy).

III.3) INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Do udziału w postępowaniu wymagane jest złożenie nw. oświadczenia i dokumentów: 1) Oświadczenia o spełnieniu wymogów art. 22 i 24 ust. 1 i 2 ustawy. Na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 19.5.2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605). 2) w celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy) a)koncesji, zezwolenia lub licencji, jeżeli ustawy nakazują obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej z zakresie objętym zamówieniem publicznym.: b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, c) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy – wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, d) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy – wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – wymóg ten dotyczy podmiotów zbiorowych , których mowa w ustawie z dnia z dnia 28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. Nr 197, poz. 1661), e) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości, co najmniej: 500 000,00 zł. W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,zamawiający żąda: informacji banku, lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – rozliczeniowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w wysokości co najmniej 500 000,00 zł wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykażą się sprzedażą i dostawą w Polsce przynajmniej 75 sztuk nowych autokarów turystycznych wysoko-pokładowych, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 1.Wykonawca musi przedstawić oświadczenie, potwierdzające ilość sprzedanych na terenie RP nowych autobusów turystycznych, wysoko-pokładowych w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres - prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie ,odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich ilości, przedmiotu ,dat wykonania i odbiorców ,oraz załączenia dokumentów potwierdzających ,że te dostawy zostały wykonane należycie. Ponadto: 2.Wykonawca przedstawi Oświadczenie: swoje własne - jeżeli jest producentem autobusów, lub producenta autobusów, że oferowana wersja autobusów została wyprodukowana seryjnie w ilości nie mniejszej niż 500 sztuk. W oświadczeniu nie można uwzględniać autobusów przed seryjnych oraz prototypów. Ponadto producent autokaru winien posiadać przynajmniej jedną stację ASO na terenie Województwa Śląskiego oddaloną od siedziby Zamawiającego nie więcej niż 35 km, jak również winien posiadać sieć Serwisową - Serwis 24 H na terenie UE. Sposób oceny warunków udziału w postępowania: spełnia / nie spełnia. Jeżeli Wykonawca nie spełni przedstawionych powyżej warunków udziału w postępowaniu , nie zostanie zakwalifikowany do dalszego uczestnictwa w postępowaniu. Wyżej wymienione dokumenty muszą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem - za zgodność z oryginałem. Ilość załączonych zgodnych z przedmiotem zamówienia referencji będzie podstawą oceny. Wykonawca, który przedstawi największą ilość referencji otrzyma maksymalnie 100 punktów w rankingu. Ocena punktowa odbędzie się w następujący sposób: 100 pkt. – cztery referencje i więcej 70 pkt. – trzy referencje 30 pkt. – dwie referencje 10 pkt. – jedna referencja 0 pkt

III.4) LICZBA WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZOSTANĄ ZAPROSZENI DO SKŁADANIA OFERT
5


SEKCJA IV: TRYBY

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
przetarg ograniczony

IV.1.1) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy)

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
1.Cena 60% 2.Warunki techniczne 25% 3.Układ bezpieczeństwa jazdy 10% 4. Serwis i gwarancja 5%

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień
Dostępne do 2006.11.17 15:00

IV.3.2) Termin i miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Termin 2006.11.20 12:00
Miejsce sekretariat ZPiT Śląsk

IV.3.3) Termin związania ofertą
60 dni

IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert
Data i godzina 2006.11.20 12:15
Miejsce sala konferencyjna w siedzibie Zespołu


SEKCJA V: INNE INFORMACJE

V.1) CZY ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UE?
nie

V.2) DATA PRZEKAZANIA OGŁOSZENIA PREZESOWI URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH / URZĘDOWI OFICJALNYCH PUBLIKACJI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
Data i godzina 2006.11.08 14:08