Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie

Czas wygenerowania treści 2023-01-28 04:19:08

Przetarg nieograniczony

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ?WOM? w Częstochowie
Al. Jana Pawła II 126/130
42-200 Częstochowa
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Dostawa zestawów komputerowych i tabletów wraz z oprogramowaniem do RODN WOM w Częstochowie

Opis przedmiotu zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa 6 zestawów komputerowych i 15 tabletów wraz z oprogramowaniem do RODN WOM w Częstochowie. 2. Szczegółowy opis minimalnych parametrów technicznych, jakie muszą spełniać oferowane urządzenia zawiera formularz specyfikacji technicznej stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Wykonawca dostarczy zamówiony towar własnym transportem i na własny koszt. 4. Użyte w opisie przedmiotu zamówienia nazwy wyrobów i elementów, które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z określonym producentem lub firmą, nie mają na celu preferowania wyrobów lub materiałów danego producenta lecz wskazywać na wyroby, materiały lub elementy, które powinny posiadać, cechy - parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od podanych w załączniku nr 1 do SIWZ. 5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i urządzeń niż opisane znakiem towarowym i/lub nazwą producenta pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych w w/w załączniku. Ofertą równoważną jest przedmiot o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniający minimalne parametry określone przez Zamawiającego. 6. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia spełniają określone wymagania. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczno-jakościowe i inne dokumenty dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne pod rygorem odrzucenia oferty. 7. W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do przekazania Zamawiającemu szczegółowych specyfikacji, instrukcji obsługi i konserwacji dla każdej jednostki dostarczanego sprzętu w języku polskim. 8. Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność prawną w przypadku dokonania sprzedaży oprogramowania z naruszeniem praw patentowych, wykorzystaniem w sposób nieuprawniony znaku towaru lub wzoru przemysłowego i naruszenie innych praw autorskich oraz zasad obrotu handlowego. 9. Wszystkie licencje zakupione w przedmiotowym postępowaniu muszą być wystawione na Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie. 10. Użytkownik w uzgodnieniu z Wykonawcą zastrzega sobie prawo do rozbudowy otrzymanych zestawów komputerowych o dodatkowe podzespoły. 11. Zamawiający odbierze towar od Wykonawcy na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego. 12. Warunki gwarancji i jakości sprzętu: Wszystkie urządzenia muszą spełniać obowiązujące normy z zakresu przedmiotowego zamówienia. Dostarczony sprzęt musi mieć stosowne oznaczenia znakiem CE, zgodnie z dyrektywami UE w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa. Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia gwarancji na dostarczone urządzenia. Okres gwarancji na każde urządzenie powinien zostać określony w formularzu specyfikacji technicznej oferowanego sprzętu. Czas naprawy gwarancyjnej nie może być dłuższy niż 2 dni robocze, licząc od następnego dnia, po zgłoszeniu przez Zamawiającego awarii urządzenia. Naprawy gwarancyjne dokonywane będą bezpośrednio u użytkownika; jeżeli będzie konieczne zabranie sprzętu do serwisu, sprzęt zostanie odebrany od Zamawiającego, naprawiony i dostarczony do Zamawiającego przez Wykonawcę na jego koszt. W takim przypadku czas naprawy nie może przekraczać 14 dni. Termin ten w uzasadnionych przypadkach, w razie poważnej awarii może być wydłużony maksymalnie do jednego miesiąca, jednak wówczas należy dostarczyć Zamawiającemu na ten okres sprzęt zastępczy o podobnych parametrach i funkcjonalności..


Data archiwizacji: 2014-03-24 14:12:48

  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - luty 2014 - komputery, tablety.pdf pobierz [1223 kB]
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę komputerów i tabletów.pdf pobierz [994 kB]
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu Ogloszenie o zamowieniu.pdf pobierz [2469 kB]
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ.pdf pobierz [6720 kB]
zobacz szczegóły zmiana treści załącznika nr 1 do SIWZ zmiana zał. nr 1 do SIWZ.pdf pobierz [489 kB]
zobacz szczegóły zal6 do SIWZ zal 6 do SIWZ.pdf pobierz [1077 kB]
zobacz szczegóły zal5 do SIWZ zal 5 do SIWZ.pdf pobierz [379 kB]
zobacz szczegóły zal4 do SIWZ zal 4 do SIWZ.pdf pobierz [1445 kB]
zobacz szczegóły zal3 do SIWZ zal3 do SIWZ.pdf pobierz [328 kB]
zobacz szczegóły zal2 do SIWZ zal2 do SIWZ.pdf pobierz [810 kB]
zobacz szczegóły zal1 do SIWZ zal1 do SIWZ.pdf pobierz [2203 kB]

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie
Al. Jana Pawła II 126/130   42-200 Częstochowa
tel.: +48 34 360 60 04
fax.: +48 34 360 62 39
NIP: 573-10-33-347 REGON: 001388220
e-mail: info@womczest.edu.pl
www.womczest.edu.pl