Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie

Czas wygenerowania treści 2021-11-29 10:39:35

Przetarg nieograniczony

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ?WOM? w Częstochowie
Al. Jana Pawła II 126/130
42-200 Częstochowa
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

dostawa oleju opałowego do RODN WOM w Częstochowie do Ośrodka Szkoleniowego w Złotym Potoku

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego do RODN WOM w Częstochowie do Ośrodka Szkoleniowego w Złotym Potoku, w ilości 20 000 litrów. I partia zamawianego oleju - 2 000 litrów. Pozostałe dostawy realizowane będą sukcesywnie w miarę pojawiających się potrzeb oraz możliwości przechowalniczych Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z 20% ilości zamawianego paliwa 2. Dostawy oleju opałowego realizowane będą w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia. Zamówienie może być złożone telefonicznie, mailem lub faksem, w związku z tym Wykonawca jest zobowiązany podać w formularzu ofertowym aktualne i łatwo dostępne dane kontaktowe dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 3. Dostawy będą realizowane środkami transportu Wykonawcy, przeznaczonymi do przewozu oleju opałowego, wyposażonymi w legalizowany sprzęt potrzebny do przepompowania oleju z cysterny do zbiorników Zamawiającego. Zamawiający nie będzie ponosił kosztów związanych z transportem i rozładunkiem oleju opałowego. 4. Dostawy oleju rozliczane będą w temperaturze rzeczywistej. 5. Do każdej dostawy Wykonawca dołączy świadectwo jakości. Nie załączenie świadectwa jakości oleju opałowego może stanowić podstawę do odmowy odbioru oleju przez Zamawiającego. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Olej opałowy musi spełniać normy PN-C 96024:2001 - gęstość w temperaturze 15oC nie wyższa niż 860 kg/m3, - temperatura zapłonu nie niższa niż 56oC, - lepkość kinematyczna w temperaturze 20oC nie wyższa niż 6 mm2/s, - skład frakcyjny: do 250oC destyluje nie więcej niż 65% (V/V) do 350oC destyluje nie mniej niż 85% (V/V), - zawartość siarki max. 0,20% (m/m), - pozostałość po koksowaniu w 10%-owej pozostałości destylacyjnej nie większa niż 0,3% (m/m), - pozostałość po spopieleniu nie większa niż 0,01% (m/m), - zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg, - zawartość stałych ciał obcych nie większa niż 24 mg/kg, - wartość opałowa nie mniejsza niż 42 600 KJ/kg, - temperatura płynięcia nie większa niż -20oC, - barwa czerwona. 7. Miejsce dostaw: RODN WOM w Częstochowie Ośrodek Szkoleniowy w Złotym Potoku, ul. Kościuszki 99, 42-252 Janów. 8. Olej opałowy zamawiany będzie sukcesywnie, w miarę pojawiających się potrzeb oraz możliwości przechowalniczych Zamawiającego - od podpisania umowy do 31.12.2014 r., z zastrzeżeniem, że I partia dostawy - 2 000 litrów nastąpi w ciągu 24 godzin od podpisania umowy.


Data archiwizacji: 2014-01-30 12:58:00

  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pobierz [1037 kB]
2014-04-29 10:32:56
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pobierz [594 kB]
2014-04-29 12:49:27
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie.pdf pobierz [2615 kB]
2014-04-29 12:48:04
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia DOC140115 (2) - SIWZ po na dost oleju opałowego.pdf pobierz [6619 kB]
zobacz szczegóły zał. nr 6 do SIWZ - wzór umowy DOC140115 (2) zał nr 6 do SIWZ.pdf pobierz [1026 kB]
zobacz szczegóły zał. nr 5 do SIWZ - Oświadczenie osoby fizycznej - art. 24 DOC140115 zał nr 5 do SIWZ.pdf pobierz [306 kB]
zobacz szczegóły zał. n4 do SIWZ - Oświadczenie - potencjał techniczny DOC140115 (2) zał nr 4 do SIWZ.pdf pobierz [237 kB]
zobacz szczegóły zał. nr 3 do SIWZ - Oświadczenie - art. 24 DOC140115 zał nr 3 so SIWZ.pdf pobierz [1406 kB]
zobacz szczegóły zał. nr 2 do SIWZ - Oświadczenie - art. 22 DOC140115 (2) zał nr 2 do SIWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków - olej opałowy.pdf pobierz [339 kB]
zobacz szczegóły zał. nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy DOC140115 zał nr 1 do SIWZ- olej opałowy.pdf pobierz [790 kB]

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie
Al. Jana Pawła II 126/130   42-200 Częstochowa
tel.: +48 34 360 60 04
fax.: +48 34 360 62 39
NIP: 573-10-33-347 REGON: 001388220
e-mail: info@womczest.edu.pl
www.womczest.edu.pl