Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie

Czas wygenerowania treści 2022-05-20 22:10:19

Przetarg nieograniczony

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 'WOM' w Częstochowie
Al. Jana Pawła II 126/130
42-200 Częstochowa

Dostawa energii elektrycznej do 4 punktów poboru Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie na 2014 r.

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do 4 punktów poboru Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie na 2014 r. na zasadach określonych w ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 oraz z 2013 r. poz. 984) oraz w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych. 2.Wykonawca będzie dostarczał energię elektryczną zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi obsługi odbiorców określonymi w aktach wykonawczych do ustawy Prawo energetyczne. 3. Szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ. 4. Dostawa odbywać się będzie na podstawie umowy sprzedaży z Wykonawcą. 5. Niniejsze postępowanie nie obejmuje usług dystrybucji. Usługa dystrybucji jest świadczona na podstawie odrębnej umowy zawartej na czas nieokreślony z TAUTON S.A ul. Zawiła 65L, 30-390 Kraków. 6. W celu realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca musi mieć podpisaną generalną umowę dystrybucyjną z TAURON S.A ul. Zawiła 65L, 30-390 Kraków. Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu generalnej umowy dystrybucyjnej zawarte jest w formularzu ofertowym - załącznik nr 2 do SIWZ. 7. Dane szczegółowe: a) Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię - 4; b) Całkowita moc umowna dla 4 PPE (KW) - 162; c) Grupy taryfowe wg OSD - według danych zawartych w zał. nr 1 do SIWZ; d) Łączne szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie realizacji przedmiotu zamówienia (12 miesięcy) - 196 000 KWh. 8. W związku z charakterem zamówienia nie można określić dokładnego zużycia energii elektrycznej objętej przedmiotem zamówienia. Z tego powodu Zamawiający wskazał maksymalną przewidywaną ilość zużycia energii elektrycznej. W związku z powyższym Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania mniejszej ilości energii niż przewidywana. Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej nie będzie skutkowało dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii wg ceny jednostkowej, wg której rozliczana będzie sprzedaż energii elektrycznej określonej w ofercie Wykonawcy. 9. W przypadku zwiększonego zapotrzebowania na ilość energii elektrycznej Zamawiający wprowadza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w wysokości do 10% wartości zamówienia podstawowego, zgodnie z zapisami w pkt. 3, ppkt. 3.6 SIWZ. 10. Cena jednostkowa za sprzedaż energii elektrycznej zawarta w Formularzu ofertowym powinna być ceną faktyczną na dzień upływu terminu składania ofert oraz zawierać wszystkie dodatkowe koszty, zgodnie z cenami określonymi w aktualnie obowiązującej Taryfie Wykonawcy zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Ceny jednostkowe za energię elektryczną będą stałe w okresie realizacji umowy. 11. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen jednostkowych określonych w Formularzu ofertowym wyłącznie w przypadku zmiany cen i opłat w taryfie Wykonawcy po ich zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz w sytuacji, w której dokona się zmiana stawki podatku VAT lub podatku akcyzowego oraz w przypadku zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. 12. Zmiany cen i opłat w taryfie Wykonawcy wprowadzone w trybie określonym przez Prawo energetyczne nie wymagają aktualizacji umowy. O zmianach cen i stawek opłat Zamawiający będzie informowany w sposób ustalony w przepisach Prawa energetycznego i Kodeksu Cywilnego.
Data archiwizacji: 2014-01-14 12:04:17

  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz
2013-11-25 12:09:00
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pobierz [1146 kB]
2013-11-25 12:07:00

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie
Al. Jana Pawła II 126/130   42-200 Częstochowa
tel.: +48 34 360 60 04
fax.: +48 34 360 62 39
NIP: 573-10-33-347 REGON: 001388220
e-mail: info@womczest.edu.pl
www.womczest.edu.pl