Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie

Czas wygenerowania treści 2021-11-29 09:00:19

Przetarg nieograniczony

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ’WOM’ w Częstochowie
Al. Jana Pawła II 126/130
42-200 Częstochowa

Dostawa oleju opałowego do RODN WOM w Częstochowie do Ośrodka Szkoleniowego w Złotym Potoku.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego do RODN WOM w Częstochowie do Ośrodka Szkoleniowego w Złotym Potoku, w ilości 20 000 litrów. I partia zamawianego oleju - 2 000 litrów. Pozostałe dostawy realizowane będą sukcesywnie w miarę pojawiających się potrzeb oraz możliwości przechowalniczych Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z 20% ilości zamawianego paliwa. 2. Dostawy oleju opałowego realizowane będą w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia. Zamówienie może być złożone telefonicznie, mailem lub faksem, w związku z tym Wykonawca jest zobowiązany podać w formularzu ofertowym aktualne i łatwo dostępne dane kontaktowe dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 3. Dostawy będą realizowane środkami transportu Wykonawcy, przeznaczonymi do przewozu oleju opałowego, wyposażonymi w legalizowany sprzęt potrzebny do przepompowania oleju z cysterny do zbiorników Zamawiającego. Zamawiający nie będzie ponosił kosztów związanych z transportem i rozładunkiem oleju opałowego. 4. Dostawy oleju rozliczane będą w temperaturze rzeczywistej. 5. Do każdej dostawy Wykonawca dołączy świadectwo jakości. Nie załączenie świadectwa jakości oleju opałowego może stanowić podstawę do odmowy odbioru oleju przez Zamawiającego. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Olej opałowy musi spełniać normy PN-C 96024:2001 - gęstość w temperaturze 15oC nie wyższa niż 860 kg/m3, - temperatura zapłonu nie niższa niż 56oC, - lepkość kinematyczna w temperaturze 20oC nie wyższa niż 6 mm2/s, - skład frakcyjny: do 250oC destyluje nie więcej niż 65% (V/V) do 350oC destyluje nie mniej niż 85% (V/V), - zawartość siarki max. 0,20% (m/m), - pozostałość po koksowaniu w 10%-owej pozostałości destylacyjnej nie większa niż 0,3% (m/m), - pozostałość po spopieleniu nie większa niż 0,01% (m/m), - zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg, - zawartość stałych ciał obcych nie większa niż 24 mg/kg, - wartość opałowa nie mniejsza niż 42 600 KJ/kg, - temperatura płynięcia nie większa niż -20oC, - barwa czerwona. 7. Miejsce dostaw: RODN WOM w Częstochowie Ośrodek Szkoleniowy w Złotym Potoku, ul. Kościuszki 99, 42-252 Janów..  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zawarciu umowy OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy pobierz
2013-02-28 09:21:00
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Wybór najkorzystniejszej oferty pobierz
2013-02-26 15:01:00
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy pobierz
2013-02-18 12:16:00
zobacz szczegóły zal6 do SIWZ - WZÓR UMOWY 1361186644.pdf pobierz
2013-02-18 12:24:00
zobacz szczegóły zal5 do SIWZ - OŚWIADCZENIE OSOBY FIZYCZNEJ ... 1361186616.pdf pobierz
2013-02-18 12:23:00
zobacz szczegóły zal4 do SIWZ - OŚWIADCZENIE O POSIADANIU POTENCJAŁU TECH. 1361186580.pdf pobierz
2013-02-18 12:22:00
zobacz szczegóły zal3 do SIWZ - OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA... 1361186536.pdf pobierz
2013-02-18 12:22:00
zobacz szczegóły zal2 do SIWZ - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW... 1361186492.pdf pobierz
2013-02-18 12:21:00
zobacz szczegóły zal1 do SIWZ - FORMULARZ OFERTOWY 1361186443.pdf pobierz
2013-02-18 12:20:00
zobacz szczegóły SIWZ 1361186384.pdf pobierz
2013-02-18 12:19:00

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie
Al. Jana Pawła II 126/130   42-200 Częstochowa
tel.: +48 34 360 60 04
fax.: +48 34 360 62 39
NIP: 573-10-33-347 REGON: 001388220
e-mail: info@womczest.edu.pl
www.womczest.edu.pl