Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie

Czas wygenerowania treści 2022-06-27 04:44:05

Zmiana w Statucie RODN "WOM" Uchwała nr 566/324/VI/2022 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 6.04.2022 r.

Nr.: 566/324/VI/2022
Data dokumentu: 2022-04-06

chwała nr 566/324/VI/2022

Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 6.04.2022 r.

w sprawie: zmiany statutu Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM" w Częstochowie

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj. Dz. U. 2022 poz. 547 z późn. zm.), § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 poz.1045 z późn. zm.)
oraz § 6 ust. 1 statutu Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM" w Częstochowie, stanowiącego załącznik do uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 1091/127/VI/2020 z dnia
20 maja 2020 r. z późn. zm.), po zaopiniowaniu przez Komisję Edukacji, Nauki i Kultury Sejmiku Województwa Śląskiego

 

Zarząd Województwa Śląskiego

Uchwala

§ 1.

Zmienia się statut Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM" w Częstochowie
w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 1091/127/VI/2020 z dnia 20 maja 2020 r.  w ten sposób, że:

 

1) §  4 statutu otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Zasady wyłaniania przedstawicieli ośrodka do składu komisji konkursowej.

Dyrektor ośrodka na wniosek organu prowadzącego zwołuje posiedzenie Rady Pedagogicznej, funkcjonującej w ośrodku, celem wyłonienia 2 przedstawicieli do składu komisji konkursowej, powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora ośrodka.";

2) § 6 ust. 2 statutu otrzymuje brzmienie:

„2. Ośrodek używa pieczęci o treści:

 

1)            Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
„WOM"
w Częstochowie
Al. Jana Pawła II nr 126/130
tel. 034 360 60 04, 034 36000 14, fax 360 62 39
NIP: 573-10-33-347;

 

2)            Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
„WOM"
w Częstochowie
Al. Jana Pawła II 126/130
tel.34 360 60 04, 360 60 14, fax 34 360 62 39;

 

3)            Publiczna Biblioteka Pedagogiczna
Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
„WOM" w Częstochowie
42-200 Częstochowa, Al. Jana Pawła II 126/130
tel. 343606004, 343606014, fax 343606239;

 

 

 

4)            Publiczna Biblioteka Pedagogiczna
RODN „WOM" w Częstochowie
Filia w Lelowie
42-235 Lelów, ul. Szczekocińska 31
tel. 343550099;

 

5)            Publiczna Biblioteka Pedagogiczna
RODN „WOM" w Częstochowie
Filia w Lublińcu
42-700 Lubliniec, ul. Paderewskiego 18
tel. 343511798;

 

6)            Publiczna Biblioteka Pedagogiczna
RODN „WOM" w Częstochowie
Filia w Myszkowie
42-300 Myszków, ul. Pułaskiego 7/210
tel. 343134494.".

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Treść dokumentu do pobrania:
plik do pobrania Uchwała zmiana statutu WOM CZĘSTOCHOWA.pdf [211 kB]
Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: robotnik wysokowykwalifikowany Jerzy Ociepa 2022-04-13 13:27:54
Odpowiedzialny merytorycznie: dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie
Dokument podpisano: 2022-04-13
Rejestr zmian dokumentu

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie
Al. Jana Pawła II 126/130   42-200 Częstochowa
tel.: +48 34 360 60 04
fax.: +48 34 360 62 39
NIP: 573-10-33-347 REGON: 001388220
e-mail: info@womczest.edu.pl
www.womczest.edu.pl