Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie

Czas wygenerowania treści 2022-06-27 03:44:23

Zarządzenie Nr D.021.1.2022.ED Dyrektora RODN "WOM" w Częstochowie z dnia 27 stycznia 2022 roku zmieniające zarządzenie Nr D.021.2.2021.ED dyrektora Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie.

Nr.: D.021.1.2022.ED
Data dokumentu: 2022-01-27

§ 1. 1. Na podstawie § 3 Statutu Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM" w Częstochowie,
w zarządzeniu Nr D.021.2.2021.ED wprowadza się następujące zmiany:

1) publikator podstawy prawnej  ustawy Prawo zamówień publicznych otrzymują brzmienie:

a) „(t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn zm.)".

2) Załącznik Nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie:

a) § 1 pkt. 1 dotyczący publikatora ustawy Prawo zamówień publicznych otrzymuje brzmienie:

„(t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.)",

2. § 4 pkt. 5 otrzymuje nowe brzmienie:

„W przypadku udzielenia zamówienia o wartości równej lub przekraczającej kwotę 500 zł brutto upoważniony pracownik komórki organizacyjnej odpowiedzialny za zamówienie, nie później niż
w terminie 5 dni od udzielenia zamówienia, przekazuje informację o jego udzieleniu głównemu specjaliście. Informacja zawiera dane takie jak:

a) numer umowy (jeśli nadano),

b) data, miejsce zawarcia,

c) okres obowiązywania,

d) oznaczenie stron, przedstawicieli stron,

e) przedmiot umowy,

f) wartość umowy,

g) źródła współfinansowania

§ 2. Pozostałe postanowienia nie ulegają zmianie.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje od 1 stycznia 2022 r.

 


Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: robotnik wysokowykwalifikowany Jerzy Ociepa 2022-01-27 11:45:08
Odpowiedzialny merytorycznie: dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie
Dokument podpisano: 2022-01-27
Rejestr zmian dokumentu

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie
Al. Jana Pawła II 126/130   42-200 Częstochowa
tel.: +48 34 360 60 04
fax.: +48 34 360 62 39
NIP: 573-10-33-347 REGON: 001388220
e-mail: info@womczest.edu.pl
www.womczest.edu.pl