Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie

Czas wygenerowania treści 2023-10-01 06:52:22

Deklaracja dostępności

Nr.: DD-001
Data dokumentu: 2021-02-10

 

Deklaracja dostępności

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM" w Częstochowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do BIP Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM" w Częstochowie.

- Data publikacji strony internetowej: 2014-01-01.

- Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-10.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów Word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.

Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż były skanowane.

Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Brak warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach.

Brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Informacje archiwalne nie są dostępne. Nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Jerzy Ociepa, e-mail: ociepa@womczest.edu.pl lub Pan Marcin Błoch,
e-mail: bloch@womczest.edu.pl. Kontaktować się można także z sekretariatem dzwoniąc
na numer telefonu 343606014 wew. 206 lub e-mail: info@womczest.edu.pl. Poprzez sekretariat można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia
z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynki ośrodka położone są na płaskim terenie bez różnic wysokości i przeszkód terenowych. Ośrodek składa się z dwóch budynków, budynku dwupiętrowego, w którym znajduje
się siedziba RODN „WOM" wraz z Publiczną Biblioteką Pedagogiczną oraz budynku parterowego, w którym mieści się Wydawnictwo. Na teren ośrodka można dostać się
na 2 sposoby, od Al. Jana Pawła II i od ul. Jana. Wjazd dla samochodów znajduje się od ulicy Jana. Przed budynkiem zapewniono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Wejście dla pieszych znajduje się od Al. Jana Pawła II. Na wejście wskazuje napis na budynku oraz wolnostojąca tablica informacyjna za bramą. W budynku Ośrodka zapewniono przestrzenie wolne od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych. Zapewniono wstęp
do budynku osobie korzystającej z psa asystującego. Wejście do budynku głównego jest bezprogowe z szerokimi, przeszklonymi drzwiami. Wewnątrz budynku zainstalowana jest winda. Wejście do Wydawnictwa odbywa się poprzez schody.

Na parterze budynku głównego znajdują się: duży hol, recepcja, pomieszczenia gospodarcze, toalety, w tym toaleta dla osób niepełnosprawnych, korytarz z przeszklonymi drzwiami prowadzący do wypożyczalni PBP oraz wyjście ewakuacyjne. Na wyższe piętra oprócz windy prowadzą szerokie schody.

Na pierwszym piętrze znajdują się: duży hol, toalety, archiwum zakładowe, pomieszczenie gospodarcze, Aula Forum (wyposażona w cztery wydzielone stanowiska dla osób poruszających się na wózkach) oraz korytarz z przeszklonymi drzwiami prowadzący do pomieszczeń PBP: czytelni i katalogów. Na drugim piętrze znajdują się: przestronny hol, toalety, pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie ksero oraz dwa korytarze. W jednym korytarzu usytułowane są pokoje nauczycieli-konsultantów, pokój pracowników administracji,  serwerownia oraz sala wykładowa. Korytarz zakończony jest dużymi oszklonymi drzwiami, który prowadzi do pomieszczeń PBP: sekretariatu, gabinetu wicedyrektora ds. bibliotek pedagogicznych, pokoju opracowania zbiorów bibliotecznych, pokoju doradców metodycznych oraz pokoi nauczycieli bibliotekarzy. Po drugiej stronie przestronnego holu znajdują się: dwie pracownie komputerowe, długi korytarz, 3 sale wykładowe, toalety, wyjście ewakuacyjne, pokoje nauczycieli-konsultantów oraz pracowników administracji (w tym pokój kadr), pokoje: głównego księgowego i księgowości, sekretariat doskonalenia zawodowego nauczycieli, sekretariat główny, gabinety: dyrektora, wicedyrektora ds. doskonalenia nauczycieli, zastępcy dyrektora ds. administracyjno-ekonomicznych, sala konferencyjna, pomieszczenie gospodarcze i toaleta. Wszystkie wejścia do sal wykładowych, pokoi pracowników i toalet posiadają odpowiednio szerokie wejścia.

Dostęp alternatywny

Osobom ze szczególnymi potrzebami zapewniono wsparcie pracowników recepcji przy przemieszczaniu się po budynku oraz przy załatwieniu formalności. Ich zadaniem jest również zapewnienie sprawnej ewakuacji poprzez fizyczną pomoc oraz zawiadomienie
o niebezpieczeństwie wszystkimi dostępnymi kanałami. Wszyscy pracownicy ośrodka zostali przeszkoleni w zakresie podstawowej umiejętności wsparcia i pomocy osobom
ze szczególnymi potrzebami, jak i wiedzy, w jaki sposób można pomóc takim osobom
w załatwieniu danej sprawy. Pracownicy zostali przeszkoleni z udzielania I pomocy oraz ewakuacji osób z niepełnosprawnością.

Dostępność architektoniczna i informacyjna

1.       Dla osób z dysfunkcja ruchu posiadamy windę.

2.       Dla osób z dysfunkcja wzroku:

a.       chcemy wprowadzić następujące udogodnienia:

?   przezroczyste drzwi wejściowe oznaczone kontrastową taśmą,

?   oznaczoną ścieżkę dostępu do sal szkoleniowych,

?   oznaczyć pierwsze i ostatnie stopnie schodów,

?   system znaków poziomych przyklejanych do podłoża,

?   na parterze umieścić plan pomieszczeń parteru i pięter w druku powiększonym dla osób słabowidzących,

?   numery drzwi jak i tabliczki z informacjami poszczególnych pomieszczeń oznaczyć w sposób kontrastowy (ciemne cyfry i litery na jasnym tle drzwi); na strategicznych pomieszczeniach zastosować oznaczenia wypukłe (sale szkoleniowe, pokoje obsługi, dział szkoleń),

b.      wprowadziliśmy następne udogodnienia:

?   do budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

3.       Dla osób z dysfunkcja słuchu przygotowano następujące udogodnienia:

a.       przy wejściu na posesję zainstalowano tablicę informacyjną, każdy z budynków ma wyraźną nazwę i numerację usytuowaną przy wejściu oraz tablice informacyjne,

b.      stanowiska obsługi zaopatrzono w podkładki, papier i artykuły piśmiennicze,

c.       na parterze i drugim piętrze zainstalowano telewizory z informacją o szkoleniach, odbywających się w budynku,

d.      na pierwszym piętrze, na holu przed aulą Forum oraz na parterze na recepcji zainstalowano dwa telewizory, które przekazują bieżące wydarzenia z auli (na jednym obraz i dźwięk, na drugim przedstawiane prezentacje),

e.      na drugim piętrze, w sali wykładowej nr 244 zainstalowano przez multimedia bezpośrednie połączenie z aulą Forum, co umożliwia uczestnikom śledzenie bieżących wydarzeń w auli.

f.      przy wcześniejszym zgłoszeniu (min. 3 dni robocze) oferujemy wsparcie tłumacza języka migowego w sposób bezpośredni. Nie oferujemy możliwości takiego tłumaczenia za pośrednictwem komunikacji elektronicznej.

Strona internetowa Biura Rzecznika Praw Obywatelskich: https://bip.brpo.gov.pl/


Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: robotnik wysokowykwalifikowany Jerzy Ociepa 2021-02-10 13:41:42
Ostatnia aktualizacja: robotnik wysokowykwalifikowany Jerzy Ociepa 2021-10-21 13:38:22
Odpowiedzialny merytorycznie: dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie
Dokument podpisano: 2021-02-10
Rejestr zmian dokumentu

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie
Al. Jana Pawła II 126/130   42-200 Częstochowa
tel.: +48 34 360 60 04
fax.: +48 34 360 62 39
NIP: 573-10-33-347 REGON: 001388220
e-mail: info@womczest.edu.pl
www.womczest.edu.pl