Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie

Czas wygenerowania treści 2021-09-24 20:41:21

Zarządzenie Nr D.021.22.2020.ED Dyrektora Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie z dnia 8 października 2020 roku

Nr.: D.021.22.2020.ED
Data dokumentu: 2020-10-08

w sprawie procedury pracy zdalnej w ramach działań prewencyjnych w RODN „WOM"
w Częstochowie w związku z zagrożeniem zdrowia publicznego spowodowanym zakażeniami koronowirusem SARS-Co V-2 oraz z
asad wykorzystywania prywatnego sprzętu komputerowego należącego do pracownika, w zakresie realizowania zadań służbowych
Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM" w Częstochowie poza miejscem stałej pracy

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników
w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U z 2020 r. poz. 1423)
oraz § 3 Statutu Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM" w Częstochowie,

zarządza się, co następuje

 

§ 1. 1. W celu przeciwdziałania COVID-19, bezpośredni przełożony w imieniu pracodawcy może polecić pracownikowi RODN „WOM" w Częstochowie, zwanego dalej „Ośrodkiem" wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).

2. Polecenie, o którym mowa w ust. 1, może zostać przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub bezpośrednio ustnie.

3. Niniejszym upoważnia się bezpośrednich przełożonych do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1 i 2.

 

§ 2. 1. Pracownik, o którym mowa w § 1. ust. 1, pozostaje w stałym kontakcie mailowym
i telefonicznym z Ośrodkiem.

2. Bezpośrednich przełożonych zobowiązuje się do utrzymywania stałego kontaktu z pracownikiem wykonującym pracę zdalną i nadzorowania efektów jego pracy.

3. Praca zdalna może zostać zakończona w każdym czasie poprzez wezwanie pracownika do stawienia się w miejscu świadczenia pracy.

§ 3. 1. W związku ze stanem wyższej konieczności, pracownicy Ośrodka w celu realizacji zadań służbowych, mogą wykorzystywać do pracy zdalnej prywatny sprzęt komputerowy, smartfony, tablety zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Każdy pracownik wykonujący pracę zdalną z wykorzystaniem własnego sprzętu (komputer, tablet, telefon) jest zobowiązany do zapoznania się z zasadami zawartymi w załączniku nr 1 do procedury
i złożenia oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Zdalny dostęp do systemów i zasobów informatycznych Ośrodka może zostać udzielony pracownikowi po otrzymaniu uprzedniej zgody dyrektora RODN „WOM".

§ 4. 1. Pracownik, wykorzystujący do zadań służbowych prywatny sprzęt, o którym mowa
w § 3 ust. 1, zobowiązany jest do stosowania zasad bezpieczeństwa w obszarze przetwarzania danych osobowych oraz danych stanowiących tajemnicę Ośrodka zgodnie z obowiązującą w RODN „WOM"
w Częstochowie Polityką Bezpieczeństwa Danych Osobowych i Instrukcją Zarządzania Systemem Informatycznym.

2. Pracownik pracujący zdalnie zobowiązany jest do zastosowania odpowiednich zabezpieczeń chroniących zasoby przed oprogramowaniem złośliwym.

3. Pracownik korzystający ze zdalnego dostępu do systemów Ośrodka ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania.

 

§ 5. Pracownicy wykonujący pracę zdalną zobowiązani są bieżąco dokumentować wykonane zadania
i czas ich realizacji w sposób ustalony z bezpośrednim przełożonym.

 

§ 6. Traci moc zarządzenie nr D.021.13.2020.ED dyrektora Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM" w Częstochowie z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie  procedury pracy zdalnej
w ramach działań prewencyjnych w RODN „WOM" w Częstochowie w związku z zagrożeniem zdrowia publicznego spowodowanym zakażeniami koronowirusem SARS-Co V-2 oraz zasad wykorzystywania prywatnego sprzętu komputerowego należącego do pracownika,
w zakresie realizowania zadań służbowych Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM" w Częstochowie poza miejscem stałej pracy.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 września 2020 r. i obowiązuje w okresie stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii, ogłoszonego z powodu Covid-19 oraz w okresie 3 miesięcy
po ich odwołaniu.

 


Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: robotnik wysokowykwalifikowany Jerzy Ociepa 2020-10-08 13:33:06
Odpowiedzialny merytorycznie: dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie
Dokument podpisano: 2020-10-08
Rejestr zmian dokumentu

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie
Al. Jana Pawła II 126/130   42-200 Częstochowa
tel.: +48 34 360 60 04
fax.: +48 34 360 62 39
NIP: 573-10-33-347 REGON: 001388220
e-mail: info@womczest.edu.pl
www.womczest.edu.pl