Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie

Czas wygenerowania treści 2021-09-24 20:21:54

Zarządzenie Nr D.021.21.2020.ED Dyrektora Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie z dnia 5 października 2020 roku

Nr.: D.021.21.2020.ED
Data dokumentu: 2020-10-05

 

w sprawie: określenia zwrotu kosztów użytkowania przez pracowników Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM" w Częstochowie samochodów niebędących własnością pracodawcy
do celów służbowych poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy.

Na podstawie:

rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej
lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. z dnia
5 lutego 2013 r. poz. 167) oraz § 3 ust.1, pkt.3 Statutu Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM" w Częstochowie,

zarządza się, co następuje:

§ 1. Pracownicy delegowani są zgodnie z przepisami Kodeksu pracy oraz rozporządzenia MPiPS
z 29.01.2013 r. będącego podstawą niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Środek transportu określa pracodawca, a pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej, co stanowi podstawowy sposób rozliczenia delegacji służbowej.

2. Zmiana środka transportu wskazanego w delegacji służbowej dokonana samowolnie przez pracownika skutkuje brakiem zwrotu kosztów wyjazdu.

§ 3. 1. Na wniosek pracownika złożony niezwłocznie po otrzymaniu delegacji, w uzasadnionych przypadkach dyrektor może wyrazić zgodę na przejazd w podróży krajowej samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy.

2. Zgoda pracodawcy na odbycie podróży służbowej samochodem prywatnym dotyczy wyłącznie pracownika delegowanego.

3. W szczególnych przypadkach, gdy cel podróży pracownika korzystającego z prywatnego samochodu
i innego pracownika jest zbieżny, odbywa się do tej samej miejscowości, wnioskodawca może wystąpić również do pracodawcy o zgodę na przewóz tej osoby własnym środkiem transportu.

4. Stosowne oświadczenie należy złożyć w treści wniosku, o którym mowa w § 4 niniejszego zarządzenia.

§ 4. 1. Zwrot kosztów wyjazdu służbowego samochodem osobowym, niebędącym własnością pracodawcy do innej niż siedziba pracodawcy miejscowości na terytorium kraju następuje wyłącznie
na pisemny wniosek pracownika i za zgodą pracodawcy (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia).

2. Przejazd drugiego pracownika samochodem prywatnym wnioskodawcy za jego zgodą nie uprawnia
do zwrotu kosztów przejazdu.

§ 5. Warunki korzystania z prywatnego samochodu osobowego do celów służbowych określa umowa zawarta pomiędzy pracodawcą i pracownikiem (wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia).

§ 6. 1. Z tytułu odbytej samochodem prywatnym podróży służbowej, określonej w § 2 niniejszego zarządzenia, pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu, ustaloną przez pracodawcę.

2. Stawkę za jeden kilometr przebiegu ustala się na poziomie 60% stawek określonych w § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalenia oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. z 2002r. nr 27 , poz. 271 z późn. zm.)

§ 7. Traci moc Zarządzenie Nr RODN-13-CZ-D.021.3.2015.KW dyrektora Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM" w Częstochowie z dnia 29 stycznia 2015 roku.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


Treść dokumentu do pobrania:
plik do pobrania zd-2020-21.pdf [222 kB]
Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: robotnik wysokowykwalifikowany Jerzy Ociepa 2020-10-06 11:00:19
Ostatnia aktualizacja: robotnik wysokowykwalifikowany Jerzy Ociepa 2020-10-07 08:32:15
Odpowiedzialny merytorycznie: dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie
Dokument podpisano: 2020-10-05
Rejestr zmian dokumentu

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie
Al. Jana Pawła II 126/130   42-200 Częstochowa
tel.: +48 34 360 60 04
fax.: +48 34 360 62 39
NIP: 573-10-33-347 REGON: 001388220
e-mail: info@womczest.edu.pl
www.womczest.edu.pl