Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie

Czas wygenerowania treści 2021-11-29 09:01:54

STATUT REGIONALNEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI „WOM" W CZĘSTOCHOWIE

Nr.: ZWS 1091/127
Data dokumentu: 2020-05-20

 

Załącznik Nr 1 do uchwały
Zarządu Województwa Śląskiego
Nr 1091/127 z dnia 20.05.2020 r.

STATUT REGIONALNEGO OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI „WOM" W CZĘSTOCHOWIE

§ 1.

1.   Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM" w Częstochowie - zwany dalej ośrodkiem - jest zespołem publicznych placówek oświatowych z siedzibą w Częstochowie,
w skład którego wchodzą:

1)    wojewódzka placówka doskonalenia nauczycieli, zwana dalej „placówką",

2)    publiczna biblioteka pedagogiczna, zwana dalej „biblioteką".

2.   Obszarem działania ośrodka jest województwo śląskie, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Częstochowy oraz powiatów:

1)    częstochowskiego - ziemskiego;

2)    kłobuckiego;

3)    myszkowskiego;

4)    lublinieckiego.

3.   Organem prowadzącym ośrodek jest Województwo Śląskie.

4.   Organem sprawującym nadzór nad działalnością biblioteki jest Śląski Kurator Oświaty, placówka działa na podstawie akredytacji przyznanej przez Śląskiego Kuratora Oświaty.[1]

 

§ 2.

Cele i zadania placówki:

1.     Cele:

1)   uczestniczenie w przedsięwzięciach edukacyjnych wynikających z prowadzonej polityki rozwoju województwa w zakresie obowiązującej Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego;

2)   prowadzenie działań na rzecz rozwoju kompetencji zawodowych nauczycieli i innych osób odpowiedzialnych za pracę szkół i placówek oświatowych;

3)   wdrażanie zmian w systemie edukacji we współpracy z organami nadzoru pedagogicznego i jednostkami samorządu terytorialnego;

4)   inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć wspomagających działalność szkoły w zakresie tworzenia i realizacji zadań o charakterze dydaktyczno-wychowawczym;

5)   wspomaganie inicjatyw lokalnych podejmowanych na rzecz podnoszenia poziomu pracy szkół i placówek oświatowych;

6)   unowocześnianie technik i metod doskonalenia i kształcenia nauczycieli, w tym poprzez wykorzystywanie nowoczesnych technologii informacyjnych.

2.     Do obowiązkowych zadań placówki należy:

1)   organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie:

a)   wynikającym z kierunków polityki oświatowej oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty;

b)   wymagań stawianych wobec szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie
z przepisami w sprawie nadzoru pedagogicznego;

c)   realizacji podstaw programowych, w tym opracowywania programów nauczania;

d)   diagnozowania potrzeb uczniów oraz dostosowywania procesu kształcenia i udzielania pomocy  psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do zdiagnozowanych potrzeb;

e)   przygotowania do analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  oraz korzystania z nich w celu doskonalenia pracy nauczycieli;

f)    potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

2)   organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego:

a)   dyrektorów szkół i placówek, którym po raz pierwszy powierzono to stanowisko;

b)   dyrektorów szkół i placówek w zakresie zarządzania oświatą;

c)   nauczycieli rozpoczynających pracę zawodową;

d)   nauczycieli pełniących funkcję opiekuna stażu w zakresie opieki nad nauczycielami stażystami oraz opracowywania przez nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna stażu projektu oceny pracy nauczyciela stażysty za okres stażu.

3)   gromadzenie i udostępnianie informacji o formach kształcenia, dokształcania
i doskonalenia zawodowego nauczycieli dostępnych w województwie.

3.     Placówka może również wykonywać inne zadania dodatkowe, a w szczególności:

1) organizowanie i prowadzenie kursów kwalifikacyjnych i kursów nadających uprawnienia oraz innych form doskonalenia zawodowego nauczycieli, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

2) promowanie twórczości pedagogicznej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli
i prowadzenie działalności wydawniczej;

3) przeprowadzanie badań i analizy rynku edukacyjnego;

4) udział w projektach o charakterze regionalnym, ogólnopolskim i europejskim związanych
z realizacją celów statutowych;

5) inicjowanie i organizowanie działań wspierających realizację przez szkoły i placówki zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych skierowanych do uczniów lub rodziców,
w szczególności konkursów przedmiotowych i tematycznych, seminariów, konferencji, wykładów, warsztatów i szkoleń.

4.     Placówka może realizować inne zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli zlecone przez organ prowadzący.

5.     Zadania biblioteki określa Statut Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM"
w Częstochowie uchwalony przez Radę Pedagogiczną biblioteki. [2]

§ 3.
Organizacja ośrodka.

1.   Dyrektor ośrodka:

1)  ośrodkiem kieruje dyrektor, któremu stanowisko powierzył Zarząd Województwa Śląskiego;

2)  kandydata na stanowisko dyrektora wyłania się w drodze konkursu;

3)  dyrektor kieruje ośrodkiem i reprezentuje go na zewnątrz, a w szczególności:

a)      opracowuje koncepcję pracy ośrodka, a następnie koordynuje jej realizację;

b)      sprawuje nadzór pedagogiczny nad pracą nauczycieli-konsultantów, nauczycieli-bibliotekarzy i realizacją zadań przez nauczycieli-doradców metodycznych;

c)      stwarza dogodne warunki do prawidłowego funkcjonowania ośrodka;

d)      zapewnia pomoc pracownikom w realizacji ich zadań i obowiązków;

e)      organizuje doskonalenie zawodowe pracowników ośrodka oraz doradców metodycznych;

f)       zapewnia pomoc wojewódzkim zespołom zadaniowym - na wniosek organu prowadzącego;

g)      dysponuje środkami określonymi w planie finansowym ośrodka i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

h)      organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę ośrodka;

i)       jest kierownikiem zakładu pracy dla wszystkich zatrudnionych pracowników i decyduje  w sprawach pracowniczych - zgodnie z odpowiednimi przepisami;

j)       dokonuje powierzenia stanowisk kierowniczych i odwołania z nich z zastrzeżeniem
§ 3 ust. 2 pkt. 2;

k)      współpracuje z organem prowadzącym, organami nadzoru pedagogicznego, innymi placówkami doskonalenia nauczycieli, bibliotekami pedagogicznymi, szkołami wyższymi;

l)       przygotowuje plan pracy placówki na dany rok szkolny oraz sprawozdanie
z jego wykonania zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

ł)    utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany, zgodnie z zasadami wynikającymi z odrębnych przepisów;

m)     zapewnia, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, zgodnie z odrębnymi przepisami;

n)      dokonuje okresowych kontroli stanu technicznego obiektu zgodnie z odrębnymi przepisami;

o)      prowadzi książkę obiektu budowlanego zgodnie z odrębnymi przepisami;

p)      zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w ośrodku, a także bezpieczne
i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych poza obiektami należącymi do ośrodka zgodnie z odrębnymi przepisami;

r)       wykonuje inne zadania określone w odrębnych przepisach;

 

4)   w przypadku, gdy dyrektorem ośrodka jest osoba niebędąca nauczycielem, nadzór pedagogiczny nad pracą nauczycieli-konsultantów, nauczycieli-bibliotekarzy i realizacją zadań przez nauczycieli-doradców metodycznych sprawuje nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze w ośrodku.

 

2.   Stanowiska kierownicze:

1)   w ośrodku tworzy się stanowiska kierownicze:

a)    pedagogiczne - obejmujące stanowisko wicedyrektora ds. doskonalenia nauczycieli, stanowisko wicedyrektora ds. bibliotek pedagogicznych oraz kierownika filii biblioteki;

b)    niepedagogiczne - obejmujące stanowisko zastępcy dyrektora ds. administracyjno-ekonomicznych oraz stanowisko głównego księgowego;

2)   powierzenia stanowisk kierowniczych pedagogicznych oraz odwołania z nich dokonuje dyrektor ośrodka po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, a w przypadku wicedyrektora ds. bibliotek pedagogicznych oraz kierownika filii biblioteki również opinii Rady Pedagogicznej biblioteki;

3)   w przypadku nieobecności dyrektora ośrodka zastępują go wicedyrektorzy lub zastępca dyrektora, a w przypadku ich nieobecności inny pracownik ośrodka wyznaczony przez organ prowadzący.

 

3.   Pracownicy ośrodka:

1)   do organizowania i prowadzenia działalności statutowej mogą być zatrudnieni:

a)   nauczyciele-konsultanci,

b)   nauczyciele-doradcy metodyczni, z zastrzeżeniem pkt. 2,

c)   nauczyciele-bibliotekarze,

d)   specjaliści niebędący nauczycielami;

2)   zatrudnienie nauczyciela-doradcy metodycznego następuje na podstawie decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty;

3)   do obsługi administracyjnej zatrudniani są pracownicy ekonomiczni, inżynieryjno-techniczni, administracji i obsługi;

4)   do obowiązków nauczycieli-konsultantów należy:

a)   organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek, polegającego na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy szkoły lub placówki obejmującego:

-     pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły lub placówki,

-     ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły lub placówki,

-     zaplanowanie form wspomagania i ich realizację,

-      wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania;

b)   organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą              w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń;

c)   organizowanie i prowadzenie form doskonalenia, w tym seminariów, konferencji,    wykładów, warsztatów i szkoleń;

d)   udzielanie konsultacji;

e)   upowszechnianie przykładów dobrej praktyki;

5) szczegółowy zakres zadań nauczyciela-doradcy metodycznego określa Śląski Kurator Oświaty;

6) wszyscy pracownicy ośrodka wykonują zadania i obowiązki określone w zakresach czynności;

7) pracownicy placówki mogą wchodzić w skład wojewódzkich zespołów zadaniowych,
powoływanych w zależności od potrzeb diagnostycznych i edukacyjnych województwa
przez organ prowadzący. Praca w takich zespołach uwzględniana jest w planach pracy
w ramach zadań obowiązkowych placówki.

 

4.   W skład ośrodka wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1)   placówka doskonalenia nauczycieli,

2)   publiczna biblioteka pedagogiczna,

3)   wydawnictwo,

4)   dział finansowy,

5)   dział administracyjno-techniczny.

 

5.   Szczegółową organizację ośrodka określa regulamin organizacyjny zatwierdzony przez dyrektora ośrodka.

6.   Organizację biblioteki określa jej statut, struktura organizacyjna ośrodka zapewnia bibliotece samodzielność w realizacji jej zadań statutowych.

7.   Plan pracy placówki i sprawozdanie z jego wykonania przygotowuje dyrektor ośrodka zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli.[3]

§ 4.
Zasady wyłaniania reprezentanta ośrodka do składu komisji konkursowej.

1.   Dyrektor ośrodka na wniosek organu prowadzącego zwołuje posiedzenie nauczycieli  zatrudnionych w placówce celem wyłonienia reprezentanta do składu komisji konkursowej
na stanowisko dyrektora.

2.   Wyłonienie reprezentanta następuje w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów,
przy obecności co najmniej połowy zatrudnionych nauczycieli.

3.   W posiedzeniu może uczestniczyć przedstawiciel organu prowadzącego.[4]

§ 5.
Zasady finansowania ośrodka.

1.   Ośrodek jest jednostką budżetową.

2.   Zasady gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.

3.   Podstawą gospodarki finansowej ośrodka jest roczny plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych oraz roczny plan finansowy wydzielonego rachunku gromadzenia dochodów.

4.   Podpisywanie dokumentów finansowych i zobowiązań majątkowych:

1)   do podpisywania dokumentów finansowych i zobowiązań majątkowych uprawnieni są dyrektor ośrodka i główny księgowy;

2)   w szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor ośrodka może udzielić indywidualnego upoważnienia wicedyrektorom lub zastępcy dyrektora do podpisywania dokumentów finansowych lub zobowiązań majątkowych;

3)   podpis głównego księgowego jest obowiązkowy na każdym dokumencie finansowym lub zobowiązaniu majątkowym.[5]

§ 6.
Przepisy końcowe.

 

1. Zmian w statucie dokonuje Zarząd Województwa Śląskiego z własnej inicjatywy lub na wniosek dyrektora ośrodka, po zasięgnięciu opinii komisji Sejmiku Województwa Śląskiego właściwej do spraw oświaty.

2. Ośrodek używa pieczęci o treści:

 

1)    Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
„WOM"
w Częstochowie
Al. Jana Pawła II nr 126/130
tel. 034 360 60 04, 034 36000 14, fax 360 62 39
NIP: 573-10-33-347;

 

 

2)    Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
„WOM"
w Częstochowie
Al. Jana Pawła II 126/130
tel.34 360 60 04, 360 60 14, fax 34 360 62 39;

 

 

3)    Publiczna Biblioteka Pedagogiczna
Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
„WOM" w Częstochowie
42-200 Częstochowa, Al. Jana Pawła II 126/130
tel. 343606004, 343606014, fax 343606239;

 

 

4)    „Publiczna Biblioteka Pedagogiczna
RODN „WOM" w Częstochowie
Filia w Kłobucku
42-100 Kłobuck, ul. ks. Skorupki 46
tel. 343173369;

 

 

5)    „Publiczna Biblioteka Pedagogiczna
RODN „WOM" w Częstochowie
Filia w Lelowie
42-235 Lelów, ul. Szczekocińska 31
tel. 343550099;

 

 

6)    „Publiczna Biblioteka Pedagogiczna
RODN „WOM" w Częstochowie
Filia w Lublińcu
42-700 Lubliniec, ul. Paderewskiego 18
tel. 343511798;

 

 

„Publiczna Biblioteka Pedagogiczna
RODN „WOM" w Częstochowie
Filia w Myszkowie
42-300 Myszków, ul. Pułaskiego 7/210
tel. 343134494.[6]


[1]§1 w brzmieniu nadanym uchwałą nr 2515/78/VI/2019 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 6.11.2019 r. w sprawie zmiany statutu Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM" w Częstochowie.

[2]§ 2 w brzmieniu nadanym uchwałą nr 2515/78/VI/2019 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 6.11.2019 r. w sprawie zmiany statutu Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM" w Częstochowie.

[3]§ 3 w brzmieniu nadanym uchwałą nr 1090/127/VI/2020 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie zmiany statutu Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli  „WOM"  w Częstochowie.

[4]§ 4 w brzmieniu nadanym uchwałą nr 1090/127/VI/2020 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie zmiany statutu Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli  „WOM"  w Częstochowie.

[5]§ 5 w brzmieniu nadanym uchwałą nr 1090/127/VI/2020 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie zmiany statutu Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli  „WOM"  w Częstochowie.

[6] § 6 w brzmieniu nadanym uchwałą nr 1090/127/VI/2020 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie zmiany statutu Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli  „WOM"  w Częstochowie.

 


Treść dokumentu do pobrania:
plik do pobrania statut 2020.pdf [304 kB]

Załączniki:

Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: 2020-06-29 09:15:04
Ostatnia aktualizacja: robotnik wysokowykwalifikowany Jerzy Ociepa 2021-02-15 10:35:55
Odpowiedzialny merytorycznie: dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie
Dokument podpisano: 2020-05-20
Rejestr zmian dokumentu

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie
Al. Jana Pawła II 126/130   42-200 Częstochowa
tel.: +48 34 360 60 04
fax.: +48 34 360 62 39
NIP: 573-10-33-347 REGON: 001388220
e-mail: info@womczest.edu.pl
www.womczest.edu.pl