Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej

Czas wygenerowania treści 2024-07-19 00:53:21

Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy


Ogłoszenie Nr 3/2024 z dnia 5.06.2024 r. z dnia 2024-06-05

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej
z siedzibą przy ul. Legionów 25
43-300  Bielsko-Biała

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko
- specjalista ds. płac

Liczba osób do zatrudnienia: 1


1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem, tj. wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:

 • wykształcenie średnie (5 lat stażu pracy) lub wyższe (3 lata stażu pracy),
 • obywatelstwo polskie, innego kraju Unii Europejskiej lub innych państw, których obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa europejskiego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie RP na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530),
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

 


2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem, tj. pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:

 • doświadczenie zawodowe w jednostkach oświatowo-budżetowych (mile widziane zatrudnienie na samodzielnym stanowisku),
 • znajomość programów finansowo-księgowych jednostek budżetowych, w szczególności programów firmy Vulcan,
 • znajomość zagadnień płacowych i ubezpieczeniowych w jednostkach budżetowych, przepisów podatkowych, ZUS, PFRON, PPK,
 • znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej,
 • znajomość przepisów prawnych z zakresu finansów publicznych, rachunkowości, w tym rachunkowości budżetowej, przepisów dotyczących podatków, zamówień publicznych, administracji samorządowej oraz prawa pracy i Karty Nauczyciela,
 • odporność na stres.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • Wprowadzanie do komputera danych umożliwiających sporządzania wynagrodzeń i zasiłków chorobowych pracowników Instytucji.
 • Terminowe przygotowanie list płac, zestawień zbiorczych niezbędnych do dokonania wypłat wynagrodzeń oraz zasiłków.
 • Sporządzanie dla księgowości zestawień list płac wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej.
 • Sporządzanie w terminie przelewów potrąceń z list płac.
 • Sporządzanie miesięcznych meldunków i deklaracji do Urzędu Skarbowego, PZU, GUS, i Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.
 • Sporządzanie pełnego miesięcznego rozliczenia pracowników z ZUS-em
 • Rozliczenie roczne pracowników z Urzędem Skarbowym na druku PIT-11.
 • Prowadzenie kart zasiłkowych i wynagrodzeń pracowników.
 • Sporządzanie rocznych informacji o dochodach z umów-zleceń i umów o dzieło.
 • Terminowe sporządzanie przelewów podatku od wynagrodzeń z umów-zleceń i umów o dzieło.
 • Sporządzanie miesięcznych deklaracji PFRON.
 • Sporządzanie informacji z zakresu zatrudnienia i wynagrodzeń osobowych.
 • Sporządzanie rocznych informacji o dochodach zatrudnionych emerytów i rencistów.
 • Wykonywanie zadań należących do głównego księgowego w razie jego nieobecności.
 • Wykonywanie innych poleceń zleconych przez dyrektora i głównego księgowego.

4. Informacja o warunkach zatrudnienia:

 • Zatrudnienia na umowę o pracę.
 • Wymiar czasu pracy: cały etat.
 • Przewidywany termin zatrudnienia: 01.08.2024 r.
 • Warunki pracy: bariery architektoniczne (pierwsze piętro, bez windy); praca przy komputerze w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie, sytuacje stresowe.
 • Dodatkowe warunki: stabilne zatrudnienie, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenie tzw. „trzynastka”, możliwość korzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie, możliwość korzystania z Funduszu Świadczeń Socjalnych.

5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.


6. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • CV,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje, staż pracy,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (jeśli kandydatem jest osoba niepełnosprawna).

Wymagane dokumenty należy przesłać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko starszego specjalisty ds. płac” na adres: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej, ul. Legionów 25, 43-300 Bielsko-Biała lub złożyć osobiście w sekretariacie RODN „WOM” w B-B w terminie do 21.06.2024 r. do godziny 15:30. W przypadku przesłania dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem operatora pocztowego za termin uznaje się datę faktycznego wpływu dokumentów do placówki.


Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej RODN „WOM” w B-B.


Pracodawca zastrzega możliwość przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Złożonych dokumentów RODN „WOM” w B-B nie zwraca.

Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje kandydaci mogą uzyskać pod numerem telefonu: 33 812 37 15.


Załączniki:

Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: dyrektor Władysław Mąsior 2024-06-05 12:09:44
Ostatnia aktualizacja: dyrektor Władysław Mąsior 2024-06-05 12:29:09
Odpowiedzialny merytorycznie: Kornelia Śliwa
Dokument podpisano: 2024-06-05
Rejestr zmian dokumentu