Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej

Czas wygenerowania treści 2024-05-27 15:04:32

Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy


Ogłoszenie Nr 1/2024 z dnia 12.02.2024 r. z dnia 2024-02-12

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej
z siedzibą przy ul. Legionów 25
43-300  Bielsko-Biała

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
główny księgowy

Liczba osób do zatrudnienia: 1


1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem, tj. wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 • posiadanie znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 • spełnianie jednego z poniższych warunków: 
  • ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,
  • ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
  • wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  • posiadanie certyfikatu księgowego uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjnego uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 


2. Dodatkowe atuty:

 • doświadczenie zawodowe w jednostkach oświatowo-budżetowych (mile widziane zatrudnienie na samodzielnym stanowisku),
 • znajomość programów finansowo-księgowych jednostek budżetowych, w szczególności programów firmy Vulcan,
 • znajomość zagadnień płacowych i ubezpieczeniowych w jednostkach budżetowych,
 • znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej,
 • znajomość przepisów prawnych z zakresu finansów publicznych, rachunkowości, w tym rachunkowości budżetowej, przepisów dotyczących podatków, zamówień publicznych, administracji samorządowej oraz prawa pracy i Karty Nauczyciela,
 • odporność na stres.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • prowadzenie rachunkowości RODN „WOM” W Bielsku-Białej zwanego dalej Ośrodkiem zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, polegające zwłaszcza na sporządzaniu, przyjmowaniu, obiegu, archiwizowaniu i kontroli dokumentów w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych i ochronę mienia będącego w posiadaniu Ośrodka;
 • bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości analitycznej i syntetycznej wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej i planu kont oraz sprawozdawczości ?nansowej, w sposób umożliwiający: 
  • terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,
  • ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki oraz terminowe i prawidłowe rozliczanie osób majątkowo odpowiedzialnych za to mienie,
  • prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń ?nansowych;
 • prowadzenie gospodarki ?nansowej Ośrodka zgodnie z obowiązującymi zasadami, a zwłaszcza: 
  • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu i gospodarki środkami pozabudżetowymi będącymi w dyspozycji jednostki,
  • zapewnianie prawidłowości pod względem ?nansowym umów zawieranych przez jednostkę,
  • przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
  • prowadzenie księgowości analitycznej i syntetycznej funduszu socjalnego;
 • analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych będących w dyspozycji jednostki;
 • dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej: 
  • wstępnej kontroli legalności dokumentów dot. wykonywania planu finansowego jednostki oraz jego zmiany,
  • wstępnej kontroli operacji gospodarczych jednostki, stanowiących przedmiot księgowań;
 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych, wydawanych przez Dyrektora Ośrodka, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji;
 • opracowywanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz bilansu jednostki;
 • obsługa i zatwierdzanie przelewów w systemie bankowości elektronicznej;
 • realizacja obowiązków dla celów rozliczeń VAT.


4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • zatrudnienia na umowę o pracę,
 • wymiar czasu pracy: cały etat,
 • przewidywany termin zatrudnienia: 01.04.2024 r.,
 • warunki pracy: bariery architektoniczne (pierwsze piętro, bez windy), praca przy komputerze w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie, sytuacje stresowe.


5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


6. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • CV
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje, staż pracy,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (jeśli kandydatem jest osoba niepełnosprawna).

Wymagane dokumenty należy przesłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego” na adres: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej, ul. Legionów 25, 43-300 Bielsko-Biała, lub złożyć osobiście w sekretariacie RODN „WOM” w Bielsku-Białej w terminie do 27.02.2024 r.

W przypadku przesłania dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem operatora pocztowego za termin uznaje się datę faktycznego wpływu dokumentów do placówki.

 


Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej RODN „WOM” w Bielsku-Białej.

 


Złożonych dokumentów RODN „WOM” w Bielsku-Białej nie zwraca.

Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.


Załączniki:

Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: dyrektor Władysław Mąsior 2024-02-12 10:23:49
Ostatnia aktualizacja: dyrektor Władysław Mąsior 2024-02-12 10:50:55
Odpowiedzialny merytorycznie: Kornelia Śliwa
Dokument podpisano: 2024-02-12
Rejestr zmian dokumentu