Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej

Czas wygenerowania treści 2024-07-19 01:51:13

Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy


Ogłoszenie Nr 1/2023 z dnia 20.11.2023 r. z dnia 2023-11-20

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej
z siedzibą przy ul. Legionów 25
43-300  Bielsko-Biała

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
- główny księgowy

Liczba osób do zatrudnienia: 1


1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem, tj. wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 • posiadanie znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 • spełnianie jednego z poniższych warunków:
  • ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,
  • ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6 letnią praktykę w księgowości,
  • wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  • posiadanie certyfikatu księgowego uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjnego uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem, tj. pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:

 • doświadczenie zawodowe w jednostkach oświatowo-budżetowych (mile widziane zatrudnienie na samodzielnym stanowisku),
 • znajomość programów finansowo-księgowych jednostek budżetowych, w szczególności programów firmy Vulcan,
 • znajomość zagadnień płacowych i ubezpieczeniowych w jednostkach budżetowych,
 • znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej,
 • znajomość przepisów prawnych z zakresu finansów publicznych, rachunkowości, w tym rachunkowości budżetowej, przepisów dotyczących podatków, zamówień publicznych, administracji samorządowej oraz prawa pracy i Karty Nauczyciela,
 • odporność na stres.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • prowadzenie rachunkowości RODN „WOM” W Bielsku-Białej zwanego dalej Ośrodkiem zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, polegające zwłaszcza na sporządzaniu, przyjmowaniu, obiegu, archiwizowaniu i kontroli dokumentów w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych i ochronę mienia będącego w posiadaniu Ośrodka;
 • bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości analitycznej i syntetycznej wg obowiązującej klasyfikacji budżetowej i planu kont oraz sprawozdawczości ?nansowej, w sposób umożliwiający: 
  • terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,
  • ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki oraz terminowe i prawidłowe rozliczanie osób majątkowo odpowiedzialnych za to mienie,
  • prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń ?nansowych;
 • prowadzenie gospodarki ?nansowej Ośrodka zgodnie z obowiązującymi zasadami, a zwłaszcza: 
  • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu i gospodarki środkami pozabudżetowymi będącymi w dyspozycji jednostki,
  • zapewnianie prawidłowości pod względem ?nansowym umów zawieranych przez jednostkę,
  • przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
  • prowadzenie księgowości analitycznej i syntetycznej funduszu socjalnego;
 • analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych będących w dyspozycji jednostki;
 • dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej: 
  • wstępnej kontroli legalności dokumentów dot. wykonywania planu finansowego jednostki oraz jego zmiany,
  • wstępnej kontroli operacji gospodarczych jednostki, stanowiących przedmiot księgowań;
 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych, wydawanych przez Dyrektora Ośrodka, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji;
 • opracowywanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz bilansu jednostki;
 • obsługa i zatwierdzanie przelewów w systemie bankowości elektronicznej;
 • realizacja obowiązków dla celów rozliczeń VAT.


4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • zatrudnienia na umowę o pracę,
 • wymiar czasu pracy - cały etat,
 • termin zatrudnienia - 01.02.2024 r.,
 • warunki pracy: bariery architektoniczne (pierwsze piętro, bez windy), praca przy komputerze w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie, sytuacje stresowe.


5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.


6. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • CV,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje, staż pracy,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (jeśli kandydatem jest osoba niepełnosprawna).

7. Miejsce i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy przesłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego” na adres: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej, ul. Legionów 25, 43-300 Bielsko-Biała, lub złożyć osobiście w sekretariacie RODN „WOM” w Bielsku-Białej w terminie (przedłużonym) do 19.01.2024 r.

W przypadku przesłania dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem operatora pocztowego za termin uznaje się datę faktycznego wpływu dokumentów do placówki.


Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej RODN „WOM” w Bielsku-Białej.

Złożonych dokumentów RODN „WOM” w Bielsku-Białej nie zwraca.

Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.


Załączniki:

Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: dyrektor Władysław Mąsior 2023-11-20 14:53:29
Ostatnia aktualizacja: dyrektor Władysław Mąsior 2024-01-02 11:41:12
Odpowiedzialny merytorycznie: Kornelia Śliwa
Dokument podpisano: 2023-11-20
Rejestr zmian dokumentu