Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach

Czas wygenerowania treści 2024-07-15 19:59:11

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGOZasady otwartości danych, zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania oraz podmioty, które udostępniają lub przekazują te informacje określa ustawa z dnia 11 sierpnia 2021r. o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 1641).


I. Uprawnienie. Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:

 

 1. udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Odwykowego i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Gorzycach (zwanym danej WOLOiZOL w Gorzycach) lub w portalu danych, lub innym systemie teleinformatycznym WOLOiZOL w Gorzycach;
 2. przekazanych na wniosek o ponowne wykorzystywanie.

 


II. Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji.
W przypadku informacji sektora publicznego udostępnianychna wniosek, WOLOiZOL w Gorzycach może złożyć ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie niezależnie dla każdego wniosku i przekazać ją wnioskodawcy zgodnie z art. 41 ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, ofertę stanowią warunki ponownego wykorzystywania określone przez WOLOiZOL w Gorzycach w odniesieniu do informacji sektora publicznego udostępnionych w inny sposób niż w BIP lub w portalu danych lub informacja o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, jeżeli zostały ustalone.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie, zwany dalej "wnioskiem", wnosi się do WOLOiZOL w Gorzycach w przypadkach, gdy informacje sektora publicznego:

 

 1. nie są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej lub w portalu danych;
 2. są udostępniane w innym systemie teleinformatycznym niż określony w pkt 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;
 3. będą wykorzystywane na warunkach innych niż zostały dla tych informacji określone;
 4. są udostępniane lub zostały przekazane na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

 


Wniosek wnosi się w postaci papierowej albo elektronicznej.

Szczegółowy tryb składania wniosków przewiduje ustawa z dnia 11 sierpnia 2021r. o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego

III. Warunki ponownego wykorzystania informacji, w tym informacji mających cechy utworu lub stanowiących bazę danych.

Podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną pochodzącą od WOLOiZOL w Gorzycach jest zobowiązany do:

 

 1. poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od WOLOiZOL w Gorzycach;
 2. poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

 

WOLOiZOL w Gorzycach zapewnia możliwość wykorzystywania utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) lub bazy danych, niezależnie od celów, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości lub we fragmentach, oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych, pod warunkiem, że nie narusza to ustawy z dnia 14 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim.W przypadku informacji sektora publicznego, mających cechy utworu, należy poinformować w szczególności o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.


IV. Ograniczenia.

Prawo do dostępu do informacji sektora publicznego podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (art. 6 ustawy) wynikającym m.in.:

 

 1. z przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz innych tajemnic ustawowo chronionych;
 2. ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (nie dotyczy osób pełniących funkcje publiczne);
 3. z przepisów innych ustaw;
 4. z praw autorskich i praw pokrewnych, które przysługują innemu podmiotowi niż organ zobowiązany;
 5. których wytwarzanie przez WOLOiZOL w Gorzycach nie należy do zakresu jego zadań publicznych określonych prawem.

 


V. Wyłączenie odpowiedzialności.

WOLOiZOL w Gorzycach nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie udostępnianej lub przekazanej informacji publicznej, przez podmiot ponownie wykorzystujący :

 

 1. będącej utworem lub przedmiotem praw pokrewnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiącą bazę danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie danych, do których przynależą mu prawa autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługującej WOLOiZOL w Gorzycach;
 2. w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub za rezultaty przetworzenia informacji publicznej ponownie wykorzystanej.

 

VI. Opłaty.

Informacje sektora publicznego, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021r. o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego, udostępnia się lub przekazuje w celu ponownego wykorzystania bezpłatnie. WOLOiZOL w Gorzycach może, w oparciu o art.18 ust.1 i ust. 2 tejże ustawy nałożyć opłatę za udostępnianie na wniosek informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania, jeżeli przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.Przy nałożeniu opłaty uwzględnia się koszt przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób lub w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków o ponowne wykorzystywanie, mogących mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Koszty, o których mowa wyżej, mogą obejmować koszty czynności związanych z anonimizacją lub ze środkami zastosowanymi w celu ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.

VII. Środki prawne.

Wnioskodawca, który otrzymał od WOLOiZOL w Gorzycach ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, lub informację o przyczynach braku możliwości przekazania informacji sektora publicznego i wskazanie, w jaki sposób lub w jakiej formie informacje sektora publicznego mogą zostać przekazane, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić WOLOiZOL w Gorzycach o przyjęciu oferty.Brak zawiadomienia WOLOiZOL w Gorzycach przez Wnioskodawcę o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.W przypadku otrzymania sprzeciwu, w drodze decyzji, WOLOiZOL w Gorzycach rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie lub w przypadku, o którym mowa w art. 10 ust. 4 ustawy, odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego. WOLOiZOL w Gorzycach, w drodze decyzji, odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w przypadku gdy prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 6 ustawy.Organem odwoławczym od decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie jest minister właściwy do spraw informatyzacji.

VIII. Umowy.

WOLOiZOL w Gorzycach nie zawarło umów o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego.

Podstawa prawna:

 

 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2019/1024 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie otwartych danych i ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1024);
 2. ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001641)

 

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (zwanego dalej „rozporządzeniem") informujemy, iż:
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach, z siedzibą przy ul. Zamkowej 8, 44-350 Gorzyce, adres email woloizol@woloizol.com.pl
 3. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres email : iodo@woloizol.com.pl
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udostępnienia informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania, prowadzenia rejestru wniosków w przedmiotowym zakresie w związku z koniecznością nadzorowania terminowości udostępniania informacji oraz prowadzenia archiwizacji dokumentacji. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze, wynikający z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 11.08.2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego oraz art. 63 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (art. 6 ust. 1 lit c rozporządzenia).
 5. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej).
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji, tj. co najmniej 5 lat licząc od dnia 1 stycznia roku następującego po roku zakończenia sprawy.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podanie danych jest obowiązkowe a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji wniosku.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.


Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: Specjalista d/s informatyki Krzysztof Parma 2022-01-19 08:06:09
Ostatnia aktualizacja: Specjalista d/s informatyki Krzysztof Parma 2022-01-21 12:18:56
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor jednostki
Rejestr zmian dokumentu

Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach
ul. Zamkowa 8   44-350 Gorzyce
tel.: + 48 (32) 45 11 172, +48 (32) 45 11 697
fax.: +48 (32) 45 11 696
NIP: 647-21-70-474 REGON: 001092085
e-mail: woloizol@woloizol.com.pl
woloizol.com.pl