Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach

Czas wygenerowania treści 2020-11-23 20:31:33

Dostęp do Informacji Publicznej

Data dokumentu: 2008-02-12

Zasady dostępu do informacji publicznej w WOLOiZOL w Gorzycach.

§ 1
Przedmiot informacji publicznej oraz zakres jej udostępniania określa ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. z 2015 Dz. U. poz. 2058 ze zm.).

§ 2
Informację publiczną dotyczącą zakresu działalności Ośrodka zamieszcza się w Biuletynie Informacji. Publicznej.

§ 3
Istniejąca strona internetowa WOLOiZOL w Biuletynie Informacji Publicznej ulega bieżącej aktualizacji zgodnie ze zmianami stanu prawnego i faktycznego.

§ 4
W przypadku informacji publicznej wykraczającej poza zakres opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej, informację taką sporządza się na wniosek podmiotu zainteresowanego.

§ 5
W przypadku określonym w § 4 jeżeli udostępnienie powoduje konieczność poniesienia przez WOLOiZOL dodatkowych kosztów związanych z udostępnieniem lub wytworzeniem informacji w formie wskazanej we wniosku wnioskodawca ponosi ww. koszty. O obowiązku poniesienia kosztów informuje się wnioskodawcę.

§ 6
W przypadku określonym w § 5 udostępnienie wnioskowanej informacji następuje w terminie do 14 dni od daty uiszczenia przez wnioskodawcę równowartości kosztów.

§ 7
Za udzielanie zainteresowanym informacji publicznej odpowiedzialny jest Kierownik Kadr.

§ 8
Za aktualizację danych WOLOiZOL w Biuletynie Informacji Publicznej odpowiedzialny jest specjalista ds. informatyki.


Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: 2008-02-12 14:02:24
Ostatnia aktualizacja: Specjalista d/s informatyki Krzysztof Parma 2016-09-15 12:02:43
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor jednostki
Dokument podpisano: 2008-02-12
Rejestr zmian dokumentu

Wojewódzki Ośrodek Lecznictwa Odwykowego i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gorzycach
ul. Zamkowa 8   44-350 Gorzyce
tel.: + 48 (32) 45 11 172, +48 (32) 45 11 697
fax.: +48 (32) 45 11 696
NIP: 647-21-70-474 REGON: 001092085
e-mail: woloizol@woloizol.com.pl
woloizol.com.pl