Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Szpital Specjalistyczny w Chorzowie

Czas wygenerowania treści 2021-12-07 04:53:46

Szpital Specjalistyczny w Chorzowie
ul. Zjednoczenia 10
41-500 Chorzów
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: usługi społeczne

Opis przedmiotu zamówienia:

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na

Usługę dostarczania posiłków dla pacjentów Szpitala. NR SPR. US/K/2/18

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie pozaustawowym
art.138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, dla zamówień na usługi społeczne
i inne szczególne usługi, o wartości szacunkowej poniżej 750 000,00 euro.

I. Zamawiający

Szpital Specjalistyczny w Chorzowie

Zjednoczenia 10

41-500 Chorzów

Tel.: 32 34 99 350

Faks: 32 2414733

e-mail: szpital_spec@poczta.onet.pl

szpital_spec_dzp@poczta.onet.pl

adres strony internetowej:

www.ogloszenia.propublico.pl/szpital_specjalistyczny

www.szpitalspecjalistycznywchorzowie.pl

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

? w zakresie proceduralnym:

1

Elżbieta Gorgol - tel. ( 32) 34 63 652.

2

Dorota Kaczmarek - tel. (32) 34 63 652.

? w zakresie merytorycznym:

1

Barbara Wiechoczek tel. ( 32) 34 63 609

 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone będzie w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, dla zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, o wartości szacunkowej poniżej 750 000,00 euro.

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja warunków zamówienia

Adres strony internetowej: www.ogloszenia.propublico.pl/szpital_specjalistyczny

www.szpitalspecjalistycznywchorzowie.pl

IV. Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Usługa dostarczania posiłków dla pacjentów Szpitala.

Wspólny Słownik Zamówień: 55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi - załącznik nr 5 do SWZ

Usługa polegająca na

a) kompleksowym dostarczaniu całodziennych posiłków dla pacjentów Szpitala z uwzględnieniem zgłaszanych diet, w ilości około 120 dziennie, tj. 43 800 rocznie,

b) dostarczaniu śniadań dla pacjentów Oddziału Psychiatrii Dziennej w ilości 4 000 rocznie (od poniedziałku do piątku),

c) dostarczaniu posiłków regeneracyjnych dla pracowników terenowych w okresie od 1 listopada do 31 marca w ilości 353 sztuk, tj. 5 x w tygodniu (od poniedziałku do piątku) - 3 posiłki i 2 x w tygodniu (sobota i niedziela) 1 posiłek,

- oraz na dostarczaniu ich do punktu odbioru znajdującego się w budynku Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie przy ul. Zjednoczenia 10.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

V. Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VI. Termin wykonania zamówienia

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: 12 miesięcy od udzielenia zamówienia.

VII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena

100%

VIII. Termin składania ofert, adres, na który oferty muszą zostać wysłane, oraz język lub języki, w jakich muszą one być sporządzone

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, Szpital Specjalistyczny w Chorzowie, 41-500 Chorzów, ul. Zjednoczenia 10, Sekretariat Szpitala do dnia
08.05.
2018r. do godz. 10:00.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim

IX. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

X. Informacje dodatkowe

Do ww. postępowania mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 459 z późn. zm.)

Chorzów dnia: 19.04.2017r.

   Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń.doc pobierz [67 kB]
2018-04-19 14:11:53
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Ogłoszenie - usługa społeczna.pdf pobierz [220 kB]
2018-04-19 15:00:22
zobacz szczegóły Ogłoszenie - usługa społeczna.pdf pobierz [220 kB]
2018-04-19 15:01:25
zobacz szczegóły Ogłoszenie - usługa społeczna Ogłoszenie - usługa społeczna.pdf pobierz [220 kB]
2018-04-19 14:32:46

Szpital Specjalistyczny w Chorzowie
ul. Zjednoczenia 10   41-500 Chorzów
tel.: +48(32) 34 63 690 (615) sekretariat (650)
fax.: +48(32)241 47 33
NIP: 6272323217 REGON: 271503395
e-mail: sekretariat@sswch.pl
www.szpitalspecjalistycznywchorzowie.pl