Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Czas wygenerowania treści 2021-07-24 06:55:33

TRYB PODSTAWOWY - ART. 275 UST. 1 USTAWY PZP

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.DO.3321.1.2021
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: usługi społeczne poniżej 750000 euro

ROPS.DO.3321.1.2021 - Wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest wybór osób realizujących usługi szkoleniowe organizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Zamówienie zostało podzielone na 11 części.

Część I ? Depresja i zachowania autodestrukcyjne u dzieci i młodzieży ? rozpoznawanie i formy wsparcia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkolenia pod nazwą Depresja i zachowania autodestrukcyjne u dzieci i młodzieży ? rozpoznawanie i formy wsparcia. Szkolenie ma trwać 32 godziny dydaktyczne (4 dni szkoleniowe, następujące po sobie). Liczba grup szkoleniowych: 2, każda licząca nie więcej niż 20 osób. Zatem łącznie do realizacji są 64 godziny dydaktyczne (4 dni szkoleniowe, następujące po sobie + 4 dni szkoleniowe, następujące po sobie) dla łącznie nie więcej niż 40 osób. Uczestnikami szkolenia będą przedstawiciele powiatowych centrów pomocy rodzinie, pracownicy placówek opiekuńczo ? wychowawczych, pracownicy placówek wsparcia dziennego, rodziny zastępcze, pracownicy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej i koordynatorzy pieczy zastępczej, ośrodków adopcyjnych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych z terenu województwa śląskiego. Za rekrutację uczestników odpowiada Zamawiający. Celem szkolenia jest zwiększenie poziomu wiedzy uczestników w obszarze zagadnień związanych z depresją i zachowaniami autodestrukcyjnymi wśród dzieci i młodzieży oraz zapoznanie z dostępnymi metodami pracy w tym zakresie.

Część II ? Odporność emocjonalna w pracy z rodziną wieloproblemową:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkolenia pod nazwą Odporność emocjonalna w pracy z rodziną wieloproblemową. Szkolenie ma trwać 16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe, następujące po sobie). Liczba grup szkoleniowych: 1, licząca nie więcej niż 20 osób. Uczestnikami szkolenia będą osoby pracujące bezpośrednio z dzieckiem i rodziną w obszarze systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej z terenu województwa śląskiego. Za rekrutację uczestników odpowiada Zamawiający. Celem szkolenia jest doskonalenie kompetencji uczestników w zakresie budowania i wzmacniania odporności emocjonalnej w pracy z rodziną wieloproblemową poprzez indywidualnie dobrane metody i techniki samoregulacji.

Część III ? Kurs podstawowy I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkolenia pod nazwą Kurs podstawowy I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Szkolenie składa się z trzech modułów: Teoretyczne założenia TSR - wprowadzenie, Metody pracy w nurcie TSR oraz Prowadzenie sesji, trudne sytuacje w pracy metodą TSR. Każdy z modułów ma trwać 24 godziny dydaktyczne (3 dni szkoleniowe, następujące po sobie). Liczba grup szkoleniowych: 1, licząca nie więcej niż 20 osób. Zatem łącznie do realizacji są 72 godziny dydaktyczne (9 dni szkoleniowych, 3 + 3 + 3) dla łącznie maksymalnie 20 osób. Uczestnikami szkolenia będą osoby pracujące bezpośrednio z dzieckiem i rodziną w obszarze systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, przedstawiciele innych służb pracujących z dziećmi i rodzinami biologicznymi oraz osobami sprawującymi pieczę zastępczą z terenu województwa śląskiego. Za rekrutację uczestników odpowiada Zamawiający. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z założeniami TSR oraz technikami i formami pracy możliwymi do wykorzystania jako narzędzia w pracy w obszarze systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Część IV ? Praca z usamodzielniającym się wychowankiem pieczy zastępczej:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkolenia pod nazwą Praca z usamodzielniającym się wychowankiem pieczy zastępczej. Szkolenie ma trwać 24 godziny dydaktyczne (3 dni szkoleniowe, następujące po sobie). Liczba grup szkoleniowych: 1, licząca nie więcej niż 20 osób. Uczestnikami szkolenia będą pracownicy placówek opiekuńczo ? wychowawczych oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie, rodziny zastępcze, osoby prowadzące rodzinny dom dziecka z terenu województwa śląskiego. Za rekrutację uczestników odpowiada Zamawiający. Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy związanej z procesem usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej wraz z uwzględnieniem możliwych form wsparcia w procesie usamodzielniania.

Część V ? Przemoc i cyberprzemoc rówieśnicza:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkolenia pod nazwą Przemoc i cyberprzemoc rówieśnicza. Szkolenie ma trwać 16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe, następujące po sobie). Liczba grup szkoleniowych: 2, każda licząca nie więcej niż 20 osób. Zatem łącznie do realizacji są 32 godziny dydaktyczne (2 dni szkoleniowe, następujące po sobie + 2 dni szkoleniowe, następujące po sobie) dla łącznie maksymalnie 40 osób. Uczestnikami szkolenia będą osoby pracujące bezpośrednio z dzieckiem w obszarze systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej z terenu województwa śląskiego. Za rekrutację uczestników odpowiada Zamawiający. Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy uczestników z zakresu rozpoznawania objawów przemocy rówieśniczej a także zwiększenie umiejętności udzielania skutecznego wsparcia dzieciom jej doświadczającym.

Część VI ? Przemoc seksualna wobec dzieci:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkolenia pod nazwą Przemoc seksualna wobec dzieci. Szkolenie ma trwać 24 godziny dydaktyczne (3 dni szkoleniowe, następujące po sobie). Liczba grup szkoleniowych: 2, każda licząca nie więcej niż 20 osób. Zatem łącznie do realizacji jest 48 godzin dydaktycznych (3 dni szkoleniowe, następujące po sobie + 3 dni szkoleniowe, następujące po sobie) dla łącznie maksymalnie 40 osób. Uczestnikami szkolenia będą osoby pracujące bezpośrednio z dzieckiem i rodziną w obszarze systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej z terenu województwa śląskiego. Za rekrutację uczestników odpowiada Zamawiający. Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy uczestników z zakresu rozpoznawania objawów przemocy seksualnej u dziecka a także zwiększenie kompetencji w zakresie stosowania procedur umożliwiających szybką i skuteczną pomoc dziecku krzywdzonemu.

Część VII ? Wsparcie dziecka ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkolenia pod nazwą Wsparcie dziecka ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi. Szkolenie składa się z dwóch modułów: Diagnoza specjalnych potrzeb rozwojowych dziecka oraz Wsparcie rodziców i opiekunów dziecka ze specjalnymi potrzebami. Każdy z modułów ma trwać 32 godziny dydaktyczne (4 dni szkoleniowe, następujące po sobie). Liczba grup szkoleniowych: 2, każda licząca nie więcej niż 20 osób. Zatem łącznie do realizacji jest 128 godzin dydaktycznych (16 dni szkoleniowych, grupa I: 4 + 4, grupa II: 4 + 4) dla łącznie maksymalnie 40 osób. Zajęcia muszą być realizowane równolegle dla obydwu grup, a Zamawiający nie dopuszcza możliwości połączenia dwóch grup w jedną. Za rekrutację uczestników odpowiada Zamawiający. Uczestnikami szkolenia będą osoby pracujące bezpośrednio z dziećmi w obszarze systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej z terenu województwa śląskiego oraz przedstawiciele innych służb pracujących z dziećmi i rodzinami biologicznymi a także z osobami sprawującymi pieczę zastępczą. Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w kompetencję z zakresu pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi.

Część VIII ? Dziecko z niepełnosprawnością w rodzinie wieloproblemowej:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkolenia pod nazwą Dziecko z niepełnosprawnością w rodzinie wieloproblemowej. Szkolenie ma trwać 16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe, następujące po sobie). Liczba grup szkoleniowych: 1, licząca nie więcej niż 20 osób. Uczestnikami szkolenia będą osoby pracujące bezpośrednio z dzieckiem i rodziną z terenu województwa śląskiego. Za rekrutację uczestników odpowiada Zamawiający. Celem szkolenia jest doskonalenie kompetencji uczestników w zakresie pracy z rodziną wieloproblemową sprawującą opiekę nad dzieckiem z niepełnosprawnością.

Część IX ? Dialog motywujący w pracy z nastolatkiem:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkolenia pod nazwą Dialog motywujący w pracy z nastolatkiem. Szkolenie ma trwać 8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy). Liczba grup szkoleniowych: 1, licząca nie więcej niż 20 osób. Uczestnikami szkolenia będą osoby pracujące bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą w obszarze systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej z terenu województwa śląskiego oraz przedstawiciele innych służb pracujących z młodzieżą w instytucjach systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Za rekrutację uczestników odpowiada Zamawiający. Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w umiejętności z zakresu pracy z młodzieżą z wykorzystaniem dialogu motywującego.

Część X ? Prawo pracy w jednostkach systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkolenia pod nazwą Prawo pracy w jednostkach systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Szkolenie ma trwać 8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy). Liczba grup szkoleniowych: 1, licząca nie więcej niż 20 osób. Uczestnikami szkolenia będą pracownicy i kadra zarządzająca jednostek systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej z terenu województwa śląskiego. Za rekrutację uczestników odpowiada Zamawiający. Celem szkolenia jest pogłębienie oraz usystematyzowanie wiedzy uczestników szkolenia w zakresie kluczowych przepisów prawa pracy obowiązujących w obszarze systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Część XI ? Efektywna komunikacja i współpraca w zespole:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkolenia pod nazwą Efektywna komunikacja i współpraca
w zespole
. Szkolenie ma trwać 8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy). Liczba grup szkoleniowych: 2, każda licząca nie więcej niż 20 osób. Zatem łącznie do realizacji jest 16 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy + 1 dzień szkoleniowy) dla łącznie maksymalnie 40 osób. Uczestnikami szkolenia będą pracownicy i osoby nadzorujące regionalne placówki opiekuńczo ? terapeutyczne z terenu województwa śląskiego. Za rekrutację uczestników odpowiada Zamawiający. Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w umiejętności z zakresu skutecznej i efektywnej komunikacji interpersonalnej oraz umiejętności pracy w grupie.  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 10 Wybor najkorzystniejszej oferty.pdf pobierz [388 kB]
2021-07-13 08:35:05
zobacz szczegóły INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 6. Informacja z otwarcia ofert.pdf pobierz [102 kB]
2021-06-28 12:58:23
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie.pdf pobierz [350 kB]
2021-06-17 09:25:40
zobacz szczegóły Specyfikacja Warunków Zamówienia SWZ.pdf pobierz [4011 kB]
2021-06-17 09:26:11
zobacz szczegóły Informacja o kwocie przeznaczonej na zrealizowanie zamówienia 5 Informacja o kwocie na sfinasowanie zamówienia.pdf pobierz [66 kB]
2021-06-28 09:37:28
zobacz szczegóły Identyfikator postępowania na miniPortalu Identyfikator postępowania na miniPortalu.docx pobierz [12 kB]
2021-06-17 09:27:12
zobacz szczegóły Załączniki w formie edytowalnej Załączniki w formie edytowalnej.docx pobierz [91 kB]
2021-06-17 09:26:36

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10   40-142 Katowice
tel.: +48 32 730 68 68
fax.: +48 32 730 68 69
NIP: 954-23-31-531 e-mail: rops@rops-katowice.pl
rops-katowice.pl