Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Czas wygenerowania treści 2020-10-21 17:28:08

Przetarg nieograniczony

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.PSO.3321.1.2020
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Typ zamówienia: poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych

ROPS.PSO.3321.1.2020 - Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w związku z realizacją projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup nowego, nieużywanego sprzętu do nauki zdalnej przeznaczonego do użytkowania dla wychowanków regionalnych placówek opiekuńczo ? terapeutycznych z terenu województwa śląskiego, w związku z realizacją projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19. Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, w ramach Działania 2.8: Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zamówienie podzielono na 3 części. Opis wspólny dla części I-III zamówienia: 1) Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane. 2) Wszelkie koszty związane z naprawą, transportem od i do siedziby Zamawiającego oraz koszty związane z ewentualną wymianą sprzętu poniesie Wykonawca. 3) Wszystkie zaproponowane urządzenia muszą spełniać parametry podane powyżej. 4) Dostawa do siedziby Zamawiającego realizowana będzie transportem zorganizowanym przez Wykonawcę, na jego koszt i ryzyko. Szczegółowe informacje zawarto w SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)


Nie dotyczy

  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 14 Ogloszenie o udzieleniu zamowienia bzp.uzp.gov.pl.pdf pobierz [303 kB]
2020-10-21 09:47:07
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 12.0 Wybor najkorzystniejszej oferty 1.2020.pdf pobierz [160 kB]
2020-10-01 12:24:54
zobacz szczegóły Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 10.0 Wybor najkorzystniejszej oferty 1.2020.pdf pobierz [160 kB]
2020-09-28 14:32:11
zobacz szczegóły Informacja z sesji otwarcia ofert 6.0 Informacja z otwarcia ofert 1.2020.pdf pobierz [372 kB]
2020-08-13 15:09:55
zobacz szczegóły Ogłoszenie o zamówieniu Ogloszenie_o_zamowieniu_1_2020.pdf pobierz [428 kB]
2020-08-05 09:16:10
zobacz szczegóły Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ_1_2020.pdf pobierz [12772 kB]
2020-08-05 09:17:05
zobacz szczegóły Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 6.1 Grupa kapitalowa 1.2020.docx pobierz [82 kB]
2020-08-13 15:11:00
zobacz szczegóły Załączniki w formie edytowalnej Zalaczniki_1_2020.docx pobierz [120 kB]
2020-08-05 09:17:21
zobacz szczegóły Zapytania i wyjaśnienia 4.1 www pytania i odpowiedzi 1.2020.pdf pobierz [419 kB]
2020-08-10 12:19:49

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10   40-142 Katowice
tel.: +48 32 730 68 68
fax.: +48 32 730 68 69
NIP: 954-23-31-531 e-mail: rops@rops-katowice.pl
rops-katowice.pl