Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Czas wygenerowania treści 2022-08-17 08:42:53

Ogłoszenie o zamówieniu społecznym

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10
40-142 Katowice
Zamówienie nr: ROPS.PSO.3321.US.53.2017
Rodzaj zamówienia: Usługi
Typ zamówienia: nie dotyczy

ROPS.PSO.3321.US.53.2017 - Wybór osób prowadzących usługi szkoleniowe realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pod nazwą Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkoleniowych obejmujących zrealizowanie:

Część I: Regulacje prawne z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, ze szczególnym uwzględnieniem doktryny i orzecznictwa sądowego:

Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na zrealizowaniu 3-dniowego szkolenia pod nazwą Regulacje prawne z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, ze szczególnym uwzględnieniem doktryny i orzecznictwa sądowego w łącznym wymiarze 24 godzin dydaktycznych. Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę z zakresu stosowania obowiązujących regulacji prawnych z obszaru wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz umiejętności jej praktycznego wykorzystania. Usługa zostanie zrealizowana dla 1 grupy szkoleniowej liczącej maksymalnie 20 osób.

Część II: Tworzenie planu pracy z rodziną wieloproblemową, ze szczególnym uwzględnieniem rodziny zagrożonej umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej:

Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na zrealizowaniu 3-dniowego szkolenia pod nazwą Tworzenie planu pracy z rodziną wieloproblemową, ze szczególnym uwzględnieniem rodziny zagrożonej umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej w łącznym wymiarze 24 godzin dydaktycznych. Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy z obszaru tworzenia planów pracy z rodziną wieloproblemową oraz jej praktycznego wykorzystania, z uwzględnieniem pracy w zespołach interdyscyplinarnych / multiprofesjonalnych. Usługa zostanie zrealizowana dla 1 grupy szkoleniowej liczącej maksymalnie 20 osób.

Część III: Dialog motywujący jako metoda pracy z rodziną dysfunkcyjną:

Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na zrealizowaniu 2-dniowego szkolenia pod nazwą Dialog motywujący jako metoda pracy z rodziną dysfunkcyjną w łącznym wymiarze 16 godzin dydaktycznych. Celem szkolenia jest omówienie zasad stosowania dialogu motywującego oraz możliwości praktycznego wykorzystania tej w pracy z rodziną dysfunkcyjną, ze szczególnym uwzględnieniem rodziny zagrożonej umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej. Usługa zostanie zrealizowana dla 1 grupy szkoleniowej liczącej maksymalnie 20 osób.

Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego).


Data archiwizacji: 2018-01-19 12:10:37

  Nazwa dokumentu Do pobrania Data publikacji
zobacz szczegóły Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 7 Udzielenie zamówienia US.53.2017.pdf pobierz [316 kB]
2017-10-20 15:14:12

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10   40-142 Katowice
tel.: +48 32 730 68 68
fax.: +48 32 730 68 69
NIP: 954-23-31-531 e-mail: rops@rops-katowice.pl
rops-katowice.pl