Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Czas wygenerowania treści 2023-05-29 03:48:31

Zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu

Data dokumentu: 2023-01-02

Ogólny opis Marszałek Województwa wydaje zezwolenia na:

 1. obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwem,
 2. obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa,

na mocy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1119 ze zm.) W imieniu Marszałka Województwa Śląskiego czynności związane z wydawaniem zezwoleń wykonuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Wymagane dokumenty

 1. Wniosek:
  • o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwem ,
  • o wydanie zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu, z wyjątkiem piwa.
 2. Dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia.

Sposób dostarczania dokumentów

 1. Formularz elektroniczny wniosku jest dostępny w dolnej części ekranu.
 2. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
  • Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
  • Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.
  • Złożyć w formie elektronicznej, opatrzone podpisem kwalifikowanym.
 3. W przypadku stwierdzenia braków formalnych w dostarczonych dokumentach, przedsiębiorca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni.

Miejsce złożenia dokumentów w urzędzie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice Kancelaria Ogólna p. 205, II piętro Opłaty

 1. Wysokość opłaty zależy od wartości sprzedaży (kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego) napojów alkoholowych w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia.
 2. Opłata w wysokości 4.000 PLN dla przedsiębiorców występujących o zezwolenie po raz pierwszy, oraz dla tych, których wartość sprzedaży w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia nie przekroczyła 1.000.000 PLN. W przypadku przedsiębiorców, których wartość sprzedaży w roku poprzedzającym wygaśnięcie zezwolenia przekroczyła 1.000.000 PLN, opłatę ustala się w wysokości równej 0,4% wartości sprzedaży w roku poprzednim, z zaokrągleniem do 100 PLN.
 3. Inne opłaty:
  • za wydanie decyzji wprowadzającej nowe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, zwiększającej ilość tych miejsc w stosunku do wymienionych w wydanych zezwoleniach - opłata wynosi 50% stawki określonej dla zezwolenia w dniu jego wydania,
  • za wydanie decyzji wprowadzających inne zmiany w zezwoleniach - opłata wynosi 200 PLN,
  • za wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych o zawartości do 18% alkoholu - opłata wynosi 1.000 PLN,
  • za wydanie duplikatu zezwolenia - opłata wynosi 50 PLN.

Opłaty za zezwolenia, decyzje wprowadzające w zezwoleniach zmiany oraz duplikaty zezwoleń należy dokonać na rachunek: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego 48 1240 6292 1111 0011 2135 5237 i zaznaczyć, iż jest to opłata za zezwolenie na hurtowy obrót napojami alkoholowymi. Terminy załatwienia sprawy Prosimy o przesyłanie wniosków i dokumentów z minimum 1-miesięcznym wyprzedzeniem. Informacje na temat przebiegu spraw Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście ? Dział Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie lub telefonicznie pod numerem: 32 73 06 893/2. Tryb odwoławczy

 1. Na decyzję wydaną przez Marszałka Województwa Śląskiego służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.
 2. O zachowaniu terminu odwołania decyduje data jego złożenia w Urzędzie lub data jego nadania u krajowego operatora pocztowego.
 3. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.
 4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
 5. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż podlega wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia tej decyzji.

Informacje dodatkowe

  1. Warunkiem prowadzenia działalności na podstawie zezwoleń, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest:
   • sprzedaż napojów alkoholowych, wymienionych w zezwoleniu, wyłącznie przedsiębiorcom posiadającym zezwolenie na obrót hurtowy tymi napojami lub zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych,
   • prowadzenie obrotu hurtowego tylko napojami alkoholowymi oznaczonymi znakami akcyzy, o ile wymóg oznaczania tymi znakami wynika z innych przepisów,
   • zaopatrywanie się w napoje alkoholowe, wymienione w zezwoleniu, u producentów oraz u przedsiębiorców posiadających zezwolenie na obrót hurtowy tymi napojami,
   • posiadanie tytułu prawnego do korzystania ze stacjonarnego magazynu dostosowanego do przechowywania napojów alkoholowych, o ile przedsiębiorca z takiego magazynu korzysta,
   • wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie objętym zezwoleniem tylko przez przedsiębiorcę w nim oznaczonego i wyłącznie w miejscach wymienionych w zezwoleniu,
   • zgłaszanie właściwemu marszałkowi województwa zmian stanu faktycznego i prawnego przedsiębiorcy, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany.
  2. Utrata zezwolenia na hurtowy obrót napojami alkoholowymi może nastąpić również w przypadku cofnięcia lub wygaśnięcia zezwolenia. Obligatoryjne cofnięcie zezwolenia następuję w przypadku:
   • nieprzestrzegania warunków określonych w art. 94 pkt 3, 4 i 7 ustawy,
   • wprowadzenia do obrotu napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł,
   • popełnienia przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę odpowiedzialną za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie,
   • przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych,
   • orzeczenia wobec przedsiębiorcy, będącego osobą fizyczną lub wobec osoby odpowiedzialnej za działalność przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie, zakazu prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem,
   • zlecania przez przedsiębiorcę, na podstawie umów, prowadzenie obrotu hurtowego napojami alkoholowymi innym przedsiębiorcom.
  3. Marszałek może cofnąć zezwolenia w przypadku:
   • nieprzestrzegania warunków określonych w art. 94 pkt 2, 5, 8 ustawy,
   • powtarzającego się zakłócania porządku publicznego w miejscu obrotu.
  4. Przedsiębiorca, któremu zezwolenie cofnięto może ponownie wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia, dopiero po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia.
  5. Wygaśnięcie zezwolenia następuje w przypadku:
   • likwidacji przedsiębiorstwa lub zawiadomienia o zaprzestaniu prowadzenia hurtowego obrotu napojami alkoholowymi,
   • upływu terminu ważności zezwolenia,
   • zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej.
  6. Na wniosek przedsiębiorcy, którego zezwolenie wygasło, marszałek województwa wydaje zezwolenie z określeniem terminu na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych. Termin, określony w zezwoleniu na wyprzedaż, nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia.
  7. Za obrót hurtowy napojami alkoholowymi bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom grozi kara grzywny w wysokości od 10.000 do 500.000 PLN.
  8. Na podstawie art. 453 ust. 1a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej bez wymaganego zezwolenia może zostać orzeczony:
   • przepadek napojów alkoholowych (nawet, gdy nie stanowią one własności sprawcy),
   • zakaz prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na obrocie hurtowym napojami alkoholowymi.

Przetwarzanie danych osobowych Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

   1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach ul. Modelarska 10, kod pocztowy 40-142, e?mail: rops@rops-katowice.pl , tel. 32 730 68 68.
   2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Regionalnym Ośrodki Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach ul. Modelarska 10, kod pocztowy 40-142 to: e-mail: psobusik@rops-katowice.pl, tel. 32 730 68 84.
   3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia postępowania w sprawie wydania zezwolenia na hurtowy obrót napojami alkoholowymi o zawartości do 18% (w tym zmian w decyzjach) oraz w celach archiwalnych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższym celu jest obowiązek prawny ciążący na administratorze wynikający z przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (w szczególności art. 9 ust. 2 i 3, art. 91 ust. 1 pkt 1 i 2), ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego oraz art. 6 ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
   4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, bankom, podmiotom zajmującym się archiwizacją, dostawcom systemów informatycznych i usług IT a w zakresie danych korespondencyjnych operatorowi pocztowemu lub kurierowi. W zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją oraz publikowane w BIP ROPS.
   5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z kategorią archiwalną B10, tj. przez okres 10 lat liczony od 1 stycznia roku następującego po roku wytworzenia dokumentacji zawierającej te dane.
   6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia (przy uwzględnieniu ograniczeń z art. 17 ust. 3 RODO) oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
   7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
   8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podanie danych jest obowiązkowe a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa wydania zezwolenia na hurtowy obrót napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu.
   9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
   10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Załączniki:


Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: Główny Specjalista Sławomir Zatorski 2023-01-05 00:53:23
Odpowiedzialny merytorycznie: Małgorzata Grządziel
Rejestr zmian dokumentu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10   40-142 Katowice
tel.: +48 32 730 68 68
fax.: +48 32 730 68 69
NIP: 954-23-31-531 e-mail: rops@rops-katowice.pl
rops-katowice.pl