Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Czas wygenerowania treści 2021-07-29 22:43:12

Deklaracja dostępności

Data dokumentu: 2021-01-04

 

Deklaracja dostępności

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Data publikacji strony internetowej: 2008-12-03 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-12-03 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wyłączenia z obowiązku zapewniania dostępności:

  • multimedia nadawane na żywo
  • multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.
  • mapy
  • treści, które nie zostały wytworzone przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-08-23 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

  • Powiększanie czcionki klawisz Ctrl i + (plus)
  • Pomniejszanie czcionki klawisz Ctrl i ? (minus)
  • Ustawienia domyślne czcionki klawisz Ctrl i 0 (zero)
  • Przełączanie między zakładkami klawisz Tab
  • Przewijanie strony w górę klawisz PgUp
  • Przewijanie strony w dół klawisz PgDn

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Sławomir Zatorski, adres poczty elektronicznej szatorski@rops-katowice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 730 68 81. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać na adres poczty elektronicznej Ośrodka rops@rops-katowice.pl.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 


Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: 2021-01-21 13:56:07
Ostatnia aktualizacja: 2021-01-21 14:00:31
Odpowiedzialny merytorycznie: Grzegorz Baranowski
Rejestr zmian dokumentu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10   40-142 Katowice
tel.: +48 32 730 68 68
fax.: +48 32 730 68 69
NIP: 954-23-31-531 e-mail: rops@rops-katowice.pl
rops-katowice.pl