Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Czas wygenerowania treści 2021-12-04 02:17:17

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim w 2017 roku

Data dokumentu: 2017-06-21

Uchwałą nr 227/199/V/2017 z dnia 20 czerwca 2017 roku Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii w województwie śląskim w 2017 roku.

W ramach konkursu przewidziano realizację następujących zadań:

  1. Organizacja konferencji służącej upowszechnieniu wiedzy na temat skutków stosowania środków psychoaktywnych, w tym nowych substancji psychoaktywnych;
  2. Działania na rzecz zwiększenia kompetencji wychowawczych rodziców/opiekunów w zakresie kształtowania właściwych postaw dzieci i młodzieży wobec narkotyków i narkomanii;
  3. Organizacja seminarium na temat skutecznych oddziaływań w profilaktyce uzależnienia od narkotyków;
  4. Wzmocnienie skutecznych oddziaływań w zakresie profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych;
  5. Wspieranie działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w zakresie socjoterapii oraz profilaktyki zachowań ryzykownych, w tym narkomanii;
  6. Wspieranie osób uzależnionych od narkotyków i ich rodzin;
  7. Przedsięwzięcia na rzecz redukcji szkód zdrowotnych i społecznych z zakresu narkomanii.

Do udziału w konkursie, uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.), których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1916).

 

UWAGA! W dniu 30 czerwca 2017 roku wprowadzono zmiany. W pliku o nazwie 1. zal-uch_Ogłoszenie_konkursu_N-2017.doc występują oczywiste omyłki pisarskie.

§ 3 Termin i warunki składania ofert

1) W punkcie 1

Jest: Oferty na realizację zadań konkursowych należy składać w terminie do dnia 12.06.2017 roku. Powinno być: Oferty na realizację zadań konkursowych należy składać w terminie do dnia 12.07.2017 roku.

2) W punkcie 2

Jest: Oferty złożone po dniu 12.06.2017 roku nie będą rozpatrywane. Podmioty, których wnioski nie będą rozpatrywane z powyższego powodu, zostaną o tym fakcie poinformowane.

Powinno być: Oferty złożone po dniu 12.07.2017 roku nie będą rozpatrywane. Podmioty, których wnioski nie będą rozpatrywane z powyższego powodu, zostaną o tym fakcie poinformowane.

§ 4 Kryteria oceny formalnej

3) W punkcie 1 podpunkcie 1.1)

Jest: Złożenie kompletnej oferty (tj. wszystkie pola wypełnione lub adnotacja „nie dotyczy” lub „O”) w terminie do dnia 12.06.2017 roku na obowiązującym formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia i jest dostępny na stronie internetowej http://puip.rops-katowice.pl/(w zakładce Dotacje).

Powinno być: Złożenie kompletnej oferty (tj. wszystkie pola wypełnione lub adnotacja „nie dotyczy” lub „O”) w terminie do dnia 12.07.2017 roku na obowiązującym formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia i jest dostępny na stronie internetowej http://puip.rops-katowice.pl/(w zakładce Dotacje).


Treść dokumentu do pobrania:
plik do pobrania OPA_AM_20170621.zip [831 kB]
Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: Inspektor Katarzyna Reclik 2017-06-21 12:32:35
Ostatnia aktualizacja: Inspektor Katarzyna Reclik 2017-06-30 13:06:31
Odpowiedzialny merytorycznie: Małgorzata Grządziel
Dokument podpisano: 2017-06-21
Rejestr zmian dokumentu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
ul. Modelarska 10   40-142 Katowice
tel.: +48 32 730 68 68
fax.: +48 32 730 68 69
NIP: 954-23-31-531 e-mail: rops@rops-katowice.pl
rops-katowice.pl