Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie

Czas wygenerowania treści 2024-02-28 00:25:52

Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy


Ogłoszenie Nr PLS-SJ.111.12.2022 z dnia 2022-09-16

Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie
z siedzibą przy al. Planetarium 4
41-500  Chorzów

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko
starszy inspektor

Liczba osób do zatrudnienia: 1


1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem, tj. wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:

obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.

o pracownikach samorządowych,

pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

odpowiednie doświadczenie oraz kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy

na  określonym stanowisku,

nieposzlakowana opinia,

niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne

przestępstwo skarbowe,

wykształcenie średnie lub wyższe, preferowane kierunki : administracja, zarządzanie, ekonomia,

stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 


2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem, tj. pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:

wysoka kultura osobista,

umiejętność pracy samodzielnej i w zespole,

umiejętność pracy pod presją czasu,

obowiązkowość, terminowość, systematyczność, samodzielność,

znajomość przepisów prawa z zakresu:

ustawy o Finansach publicznych

ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

ustawy o Karcie Nauczyciela

ustawy o Kodeksie Pracy

znajomość innych aktów prawnych regulujących zagadnienia  dotyczące Karty Nauczyciela

i Kodeksu Pracy,

Prawo Zamówień Publicznych

doświadczenie zawodowe:

w przypadku posiadania wykształcenia wyższego 2 letni staż pracy

w przypadku posiadania wykształcenia średniego minimum 3 letni staż pracy, w tym minimum

2 letnie doświadczenie w wykonywaniu tego rodzaju obowiązków.

 

 


3. Umiejętności zawodowe:

umiejętności interpretacji i stosowania przepisów prawnych,

biegła znajomość obsługi komputera - pakietu MS Office,

umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

przygotowanie i sporządzanie Arkusza organizacyjnego wraz z aneksami na platformie Vulcan,

przygotowanie i sporządzanie bazy informacyjnej Systemu Informacji Oświatowej,

ścisła współpraca z Urzędem Marszałkowskim i inne czynności związane z prawidłowym funkcjonowaniem Placówki,

umiejętność wyszukiwania i wykorzystania przepisów prawnych: ustawy o systemie oświaty , ustawa o ochronie danych osobowych, szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania danych do bazy danych systemu informacji oświatowej,

prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych,

prowadzenie ksiąg inwentarzowych ewidencji pozostałych środków trwałych,

przygotowywanie dokumentacji do przetargów krajowych,

rozliczanie kart drogowych pojazdów służbowych,

przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej oraz przepisów obowiązujących na stanowisku pracy,

wykonywanie innych prac odpowiednich do zajmowanego stanowiska nie wymienionych, zleconych przez Dyrektora Placówki,

współudział w przygotowaniu dokumentów do archiwum.

5. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

wymiar czasu pracy - 1/2 etatu,

umiejętność pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu

 

6. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 4,9%


7. Wymagane dokumenty:

CV

kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 1),

klauzula informatyczna (załącznik nr2),

kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (dyplomy,

zaświadczenia),

kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,

kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu,

kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydatów,

którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy

z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

oświadczenie kandydata o niekaralności, kandydat wybrany w drodze naboru będzie

zobowiązany przedłożyć w Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym im. Mikołaja

Kopernika w Chorzowie, przed zawarciem umowy o pracę oryginał ważnego zaświadczenia

zawierającego informację o niekaralności, uzyskany na koszt kandydata z Krajowego

Rejestru Karnego, opatrzony datą nie wcześniejszą niż 6 miesięcy przed złożeniem,

oświadczenie potwierdzające, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu

za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo

skarbowe ( załącznik nr 3),

oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu

z pełni praw publicznych ( załącznik nr 3).

Załączniki dostępne są w menu podmiotowym BIP w zakładce Druki do pobrania.

 


8. Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Planetarium Śląskiego lub za

pośrednictwem poczty na adres Planetarium:

w zamkniętych kopertach z dopiskiem „ Dotyczy rekrutacji kandydatów na stanowisko

starszy inspektor wraz ze znakiem naboru tj. PLS-SJ.111.12.2022 - na adres: Planetarium i

Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika 41-500 Chorzów, aleja Planetarium 4

zamknięte koperty z dokumentami, opisane w sposób jw., można składać osobiście

w pokoju nr 129, w siedzibie  Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika 41-500 Chorzów, aleja Planetarium 4 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30

do 14.30.

Dokumenty należy złożyć w terminie do 27.09.2022 r. do godz. 12:00

Oferty, które zostaną złożone do Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja

Kopernika w Chorzowie po terminie, nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub

e-mailem o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Rozmowa kwalifikacyjna, będzie polegać na ocenie wiedzy fachowej, umiejętności oraz prezentacji

kandydata. W razie potrzeby zostanie przeprowadzony test sprawdzający.

 


9. Informację o wynikach naboru upowszechnia się niezwłocznie po przeprowadzonym naborze na

tablicy informacyjnej Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w

Chorzowie oraz publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres co najmniej 3 miesięcy.

Dokumenty zawarte w ofercie kandydata, który został wybrany w procesie naboru dołącza się do

akt osobowych.

Dokumenty aplikacyjne osób niewybranych można osobiście odebrać w siedzibie Planetarium Śląskiego od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-14.30 przez okres 30 dni po zakończeniu konkursu. Po tym terminie dokumenty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.

 


Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: 2022-09-16 11:15:12
Odpowiedzialny merytorycznie: dyrektor
Dokument podpisano: 2022-09-16
Rejestr zmian dokumentu

Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie
al. Planetarium 4   41-500 Chorzów
tel.: 32 745-00-55
NIP: 627-16-69-764 REGON: 000 195854
e-mail: sekretariat@planetarium.edu.pl
www.planetarium.edu.pl