Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie

Czas wygenerowania treści 2021-09-16 23:31:46

Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy


Ogłoszenie Nr PLS-LM.111.1.2018 z dnia 2018-09-10

Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie
z tymczasową siedzibą przy alei Różanej 6
41-500  Chorzów

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze


Liczba osób do zatrudnienia: 1


 

Wymagania niezbędne:

 

1. obywatelstwo polskie albo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państwa
z którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów wspólnotowych przysługuje prawo do podjęcia pracy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i znajomość języka polskiego potwierdzona odpowiednim dokumentem określonym w przepisach o Służbie Cywilnej,

2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3. nieposzlakowana opinia,

4. niekaralność,

5. wykształcenie średnie/ wyższe,

6. znajomość przepisów prawa: Kodeks pracy, Karta Nauczyciela oraz ustawy o pracownikach samorządowych, Ustawa Prawo Oświatowe.

7. dobra znajomość obsługi komputera,

8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 


Wymagania pożądane:

1.      wysoka kultura osobista,

2.      umiejętność pracy pod presją czasu,

3.      umiejętność pracy samodzielnej i w zespole,

4.      komunikatywność,

odpowiedzialność, systematyczność, dokładność, rzetelność

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Placówce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

 

 


Zakres obowiązków:

-          prowadzenie spraw kadrowych pracowników Placówki,

-          prowadzenie ewidencji i rozliczanie czasu pracy pracowników Placówki,

-          sporządzanie sprawozdań statystycznych z zakresu zatrudnienia,

-          obsługa programu VULCAN,

-          przygotowywanie i przekazywanie dokumentów kadrowych do archiwum zakładowego.

 

 


Wymagane dokumenty:

list motywacyjny,

-     kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę,

-          kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

-          kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

-          kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o odbytych stażach,

-          oświadczenie kandydata o zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych
i nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub, za umyślne przestępstwo skarbowe, o nie prowadzeniu działalności gospodarczej bądź
o profilu prowadzonej działalności gospodarczej ( zał. nr 1).

-          klauzulę informacyjną dla osób przystępujących do naboru na wolne stanowisko urzędnicze wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji ( zał nr 2).

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

do naboru

na wolne stanowiska urzędnicze

w Planetarium Śląskim

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

 

Ja niżej podpisany(a) ........................................................................................................, urodzony(a) dnia....................................................  w ....................................., zamieszkały(a) w ...................................................................................................................................................

legitymujący(a) się dowodem osobistym numer ........................................................................,

po zapoznaniu się z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 902 z późn. zm.) oraz ogłoszeniem o naborze, świadomy(a) odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 § 1 kodeksu karnego, oświadczam:

1. posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych,

2. nie byłem(am) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

3. nie prowadzę działalności gospodarczej / prowadzę działalność gospodarczą
w zakresie* .........................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

 

 

 

.......................................................................

(data i podpis kandydata składającego oświadczenie)

* niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr2

do naboru

na wolne stanowiska urzędnicze

w Planetarium Śląskim

Klauzula informacyjna dla osób przystępujących do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Planetarium Śląskim w  Chorzowie:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (...) tzw. RODO

Przyjmuję do wiadomości, że :

administratorem moich danych osobowych jest Planetarium Śląskie w Chorzowie reprezentowane przez Dyrektora Planetarium Śląskiego z siedzibą w Chorzowie, Al. Planetarium 4;

kontakt do inspektora ochrony danych: tel. 32 745-27-29.

moje dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji (naboru) na podstawie:

w przypadku danych zwykłych:

art. 6 ust. 1 lit a) RODO - dobrowolna zgoda

w przypadku danych szczególnych (specjalnych/wrażliwych):

art. 9 ust. 2 lit a) RODO - dobrowolna zgoda;

moje dane nie zostaną udostępnione innym podmiotom

moje dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;

moje dane będą przechowywane do 3 miesięcy od czasu ogłoszenia wyniku naboru.

mam prawo do dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia;

w razie niezgodnego z prawem przetwarzania moich danych mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Warszawa, ul. Stawki 2;

mam prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

moje dane osobowe nie będą służyć do profilowania;

 

 

 

Data, podpis.................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............................

(miejscowość, dnia)

 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW REKRUTACJI

 

 

 

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a - dot. danych zwykłych i art. 9 ust. 2 lit. a dot. danych wrażliwych Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (...) tzw. RODO oświadczam, że wyrażam zgodę, aby Planetarium Śląskie w Chorzowie, Al. Planetarium 4  przetwarzał obecnie i w przyszłości moje dane osobowe, udostępnione w złożonych przeze mnie dokumentach. Jestem świadoma/y, że moje dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych w zbiorze kandydatów do pracy. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.

 

 

 

 

 

........................

podpis

 

 

 

 

 

 


Dokumenty należy złożyć:

Dokumenty należy złożyć do dnia 21.09.2018 r. do godziny 14.00 w tymczasowej siedzibie Planetarium Śląskiego,przy Alei Różanej 6 (WPKiW-Pawilon Przyrodnika) I piętro - sekretariat- pokój nr 7 w zamkniętej kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem osoby ubiegającej się o stanowisko lub przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) z adnotacją „nabór na stanowisko urzędnicze "

 

 


 

Informacja o przebiegu rekrutacji i jej wynik zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń PLANETARIUM ŚLĄSKIEGO- ( siedziba tymczasowa) oraz na stronie internetowej  w Biuletynie Informacji Publicznej www.planetarium.edu.pl

 

 


Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: 2018-09-10 10:33:56
Ostatnia aktualizacja: 2018-09-13 07:59:14
Odpowiedzialny merytorycznie: dyrektor
Dokument podpisano: 2018-09-10
Rejestr zmian dokumentu

Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie
al. Planetarium 4   41-500 Chorzów
tel.: 32 745-27-28
NIP: 627-16-69-764 REGON: 000 195854
e-mail: sekretariat@planetarium.edu.pl
www.planetarium.edu.pl