Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie

Czas wygenerowania treści 2022-08-17 09:36:41

Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy


Ogłoszenie Nr PLS-LM.111.1.2017 z dnia 2017-08-04

Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie z siedzibą przy al. Planetarium 4, 41-500  Chorzów

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko
Specjalista do spraw marketingu, promocji i public relations (PR)

Liczba osób do zatrudnienia: 1


1. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem, tj. wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku:

 • spełnienie kryteriów art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2018 r. o pracownikach samorządowych

   

 • wykształcenie wyższe magisterskie : dziennikarstwo, public relations, politologia lub nauki społeczne - wymagany staż pracy - 4 lata,
 • wykształcenie średnie : o profilu zgodnym, umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku - wymagany staż pracy - 5 lat,

 • znajomość języka angielskiego w stopniu biegłym,

 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera,

 • umiejętność przygotowania i redagowania tekstów prasowych,

 • znajomość przepisów z zakresu ustaw : o pracownikach samorządowych, prawo prasowe,

 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • pełna zdolność do czynności prawnych, korzystanie z pełni praw publicznych.


2. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem, tj. pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku:

 • łatwość nawiązywania kontaktów,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • kreatywność, dyspozycyjność, umiejętność dobrej organizacji pracy,

 • staranność językowa,

 • znajomość zagadnień z astronomii i astronautyki,

 • umiejętność występów publicznych, pracy przed kamerą i mikrofonem.


3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • gromadzenie informacji na potrzeby jednostki,

 • przygotowanie informacji prasowych i redagowanie tekstów,

 • obsługa strony internetowej jednostki ze szczególnym uwzględnieniem jej stałej aktualizacji,

 • kontakty z mediami,

 • obsługa mediów społecznościowych,

 • promocja oraz tworzenie spójnego przekazu informacyjnego o działaniach Planetarium Śląskiego

 • odbycie służby przygotowawczej do pracy w samorządzie.


4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • praca w biurze przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, oraz w terenie. Budynek wyposażony w schodołaz dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim, w budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.


5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie przekroczył 6%


6. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej
 • oryginał kwestionariusza osobowego osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczeń o zatrudnieniu, potwierdzających staż pracy,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy,
 • referencje z poprzednich miejsc pracy,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności, kandydat wybrany w drodze naboru będzie zobowiązany przedłożyć w Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie, przed zawarciem umowy o pracę oryginał ważnego zaświadczenia zawierającego informację o niekaralności, uzyskany na koszt kandydata z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzony datą nie wcześniejszą niż 6 miesięcy przed złożeniem,
 • oświadczenie potwierdzające, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych w sprawach związanych z procesem naboru i przechowywania ofert - klauzula:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, w sprawach związanych z procesem naboru i przechowywania ofert, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, tekst jednolity, z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458, z późniejszymi zmianami).".

7. Wymagane dokumenty należy składać:
w zamkniętych kopertach, z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Dotyczy naboru kandydatów na stanowisko specjalisty do spraw marketingu, promocji i public relations (PR)" wraz ze znakiem naboru - na adres: Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie al. Planetarium 4, 41-500 Chorzów
Zamknięte koperty z dokumentami, opisane w sposób jw., należy składać w Kancelarii (pok.nr 13), w siedzibie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie.

8. Dokumenty należy złożyć w terminie do 17 sierpnia 2017 r do godziny 12.00
Oferty, które zostaną złożone do Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie po terminie, nie będą rozpatrywane.


9. W trakcie naboru będzie przeprowadzana rozmowa kwalifikacyjna, polegająca w szczególności na ocenie wiedzy fachowej, umiejętności wypowiedzi oraz prezentacji kandydata. W razie potrzeby zostanie przeprowadzony test sprawdzający.

10. Informację o wynikach naboru upowszechnia się niezwłocznie po przeprowadzonym naborze na tablicy informacyjnej Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie oraz publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres co najmniej 3 miesięcy.

11. Dokumenty zawarte w ofercie kandydata, który został wybrany w procesie naboru dołącza się do akt osobowych.

12.Dokumenty aplikacyjne osób niewybranych można osobiście odebrać przez okres 30 dni po zakończeniu konkursu. Po tym terminie dokumenty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 

 


 

 

- administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest: Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. M. Kopernika w Chorzowie,

- dane będą przetwarzane do celów rekrutacji pracowników. Udostępnienie danych nie jest przewidywane. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z:

- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2016, poz. 902 z późn. zm.)

- ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2016, poz.1666 z późn. zm.)

- osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

 


Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: 2017-08-04 13:39:08
Ostatnia aktualizacja: 2017-08-07 09:28:17
Odpowiedzialny merytorycznie: dyrektor jednostki
Dokument podpisano: 2017-08-04
Rejestr zmian dokumentu

Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie
al. Planetarium 4   41-500 Chorzów
tel.: 32 745-27-28
NIP: 627-16-69-764 REGON: 000 195854
e-mail: sekretariat@planetarium.edu.pl
www.planetarium.edu.pl