Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie

Czas wygenerowania treści 2022-06-27 05:07:31

Informacje nieudostępnione

Data dokumentu: 2014-11-18

Informacje publiczne, które nie zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie, są udostępniane na pisemny wniosek osoby zainteresowanej.

Dokumenty nie wymagające wyszukiwania, które mogą być udostępnione niezwłocznie, udostępnia się bez pisemnego wniosku. Udostępniane są wszystkie informacje publiczne z wyłączeniem:

 • dokumentów niejawnych w rozumieniu ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. O ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 11 poz. 95 z późniejszymi zmianami);

 • dokumentów zawierających informacje objęte tajemnicą skarbową, bankową i statystyczną;

 • dokumentów w zakresie objętym ochroną zbiorów danych osobowych;

 • dokumentów zawierających informacje mogące naruszać prywatność osób fizycznych lub tajemnice przedsiębiorcy;

 • dokumentów zawierających inną prawnie chronioną tajemnicę;

 • akt osobowych pracowników, list płac i innych dokumentów pracowniczych;

 

Nadzór nad udostępnianiem informacji publicznych pełni Dyrektor Planetarium. Osobami odpowiedzialnymi za udostępnienie informacji publicznych są osoby każdorazowo przez dyrekcję upoważnione.

 

Udostępniający informuje osobę zainteresowaną, czy dokumenty mogą być udostępnione niezwłocznie i wskazuje miejsce udostępnienia dokumentów. W przypadku gdy dokument wymaga dłuższego wyszukiwania, wyznacza termin udostępnienia dokumentu, nie dłuższy niż 14 dni od daty złożenia wniosku ? termin ten może być przedłużony ze względu na złożoność wniosku, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące, ale wówczas o tym fakcie zainteresowany jest powiadomiony na piśmie.

 

Wgląd do dokumentów odbywa się w jednostce w której dokument jest przechowywany

w godzinach pracy jednostki i w obecności jej pracownika upoważnionego.

Sekretariat Planetarium prowadzi rejestr wniosków o udostępnienie dokumentów,który zawiera:

 • imię i nazwisko osoby zainteresowanej,

 • datę złożenia wniosku,

 • przedmiot wniosku,

 • imię i nazwisko oraz stanowisko pracownika załatwiającego wniosek,

 • datę załatwienia, sposób załatwienia i potwierdzenie zainteresowanego.

 

 

 


Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: 2014-11-18 12:08:52
Rejestr zmian dokumentu

Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie
al. Planetarium 4   41-500 Chorzów
tel.: 32 745-27-28
NIP: 627-16-69-764 REGON: 000 195854
e-mail: sekretariat@planetarium.edu.pl
www.planetarium.edu.pl