Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Obwód Lecznictwa Kolejowego- S.P.Z.O.Z. w Bielsku-Białej

Czas wygenerowania treści 2024-06-17 12:02:22

Oświadczenie o dostępności

Data dokumentu: 2014-01-01

Obwód Lecznictwa Kolejowego w Bielsku-Białej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Obwodu Lecznictwa Kolejowego i strony BIP

Data publikacji strony internetowej: 2014-01-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-06

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Ze strony internetowej można korzystać przy pomocy klawisza TAB na klawiaturze (oraz strzałek i spacji w przypadku menu). Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-06.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. e-mail:olk@olk.bielsko.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 (32) 8228920. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu.Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Obwód Lecznictwa Kolejowego powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informuje się o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Obwód Lecznictwa Kolejowego może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Obwód Lecznictwa Kolejowego odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Obwód Lecznictwa Kolejowego mieści się w następujących lokalizacjach:

- Bielsko-Biała, ul. Traugutta 12 - siedziba główna,

- Czechowice-Dziedzice, pl. Wolności 5

Obie lokalizacje posiadają windy umożliwiające dostęp dla osób niepełnosprawnych. Nie istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego.

Powiększanie czcionki

Rozmiary czcionek zastosowanych na stronach są określone w sposób względny, co pozwala na dostosowanie rozmiarów do potrzeb użytkowników. Aby zwiększyć rozmiar czcionki na stronach BIP należy zmienić ustawienia w przeglądarkach:

Internet Explorer: Menu ?Widok? > ?Rozmiar tekstu?

Firefox: Menu ?Widok? > ?Powiększenie? (Ctrl++)

Opera: Menu ?Widok? > ?Powiększenie?

 

Zgodność ze standardami W3C

Kod umieszczony na wszystkich stronach jest weryfikowany pod kątem zgodności ze standardami wytyczonymi przez organizację W3C dla języka XHTML 1.0 Transitional.

Zgodność z wytycznymi dotyczącymi dostępności treści internetowych 1.0 (WCAG - ang. Web Content Accessibility Guidelines)

Strona spełnia poziom zgodności ?Podwójne-A?.

Jeśli na jakieś stronie zostaną zauważone błędy niezgodności z wyżej wymienionymi standardami będziemy bardzo wdzięczni za ich zgłoszenie na nasz adres mailowy.

 

Wersja do druku

Wszystkie strony posiadają specjalnie przygotowaną wersję do druku, która umożliwia drukowanie informacji znajdujących się na stronie. Wersja do druku jest przygotowana w oparciu o tzw. czcionkę szeryfową (Times New Roman), która ułatwia czytanie materiałów drukowanych. Dodatkowo wersja do druku nie posiada zbędnych elementów graficznych, jak nagłówek lub stopka strony, menu itp. Pozwala to na oszczędność kosztów druku.

 

Technologia

Wszystkie strony zostały przygotowane w oparciu o kaskadowe arkusze stylów (CSS - ang. Cascading Style Sheets). Pozwala to na oddzielenie treści strony od warstwy prezentacyjnej.

 

Wersja na urządzenia mobilne

Strony BIP w ramach platformy bip-slaskie.pl są również dostępne w wersji na urządzenia mobilne.
Pod adresem http://m.bip-slaskie.pl/ znajduje się strona pozwalająca na wygodną nawigację i przeglądanie na smartfonach i tabletach.


Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: 2014-01-01 16:12:44
Ostatnia aktualizacja: informatyk Krzysztof Sikora 2021-03-06 16:23:13
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor Jednostki
Dokument podpisano: 2014-01-01
Rejestr zmian dokumentu

Obwód Lecznictwa Kolejowego- S.P.Z.O.Z. w Bielsku-Białej
ul. Traugutta 12   43-300 Bielsko-Biała
tel.: +48 (33) 82 28 920
fax.: +48 (33) 82 28 920
e-mail: olk@olk.bielsko.pl