Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Miejski Zarząd Oświaty w Świętochłowicach

Czas wygenerowania treści 2024-05-29 03:53:48

Menu główne


deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Miejski Zarząd Oświaty zobowiązuje się zapewnić dostępność strony Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Zarządu Oświaty w Świętochłowicach zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Zarządu Oświaty w Świętochłowicach - www.bip-slaskie.pl/mzoswietochlowice

______________________________________

Data publikacji strony internetowej: 2015-08-10.

 

Status strony pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


Wymagania, które nie zostały spełnione:

  • niektóre z załączników mogą nie posiadać warstwy tekstowej,
  • niektóre z grafik nie posiadają tekstów alternatywnych,
  • w niektórych dokumentach może nie być zachowana hierarchiczność nagłówków,
  • niektóre z modułów zintegrowanych z BIP mogą nie posiadać wersji kolorystycznych, odpowiednich kontrastów, pełnej nawigacji za pośrednictwem klawiatury, przypisanych etykiet do pól formularzy.

Powody wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • dokumenty archiwalne mogą nie być w pełni dostępne,
  • system CMS, w oparciu o który zbudowana jest strona www - nie pozwala na całkowite dostosowywane tagów stron do zgodności z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Skróty klawiaturowe:

Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Zarządu Oświaty Swiętochłowice -

www.bip-slaskie.pl/mzoswietochlowice.pl

- można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Obsługiwane skróty:

Klawisz TAB -  pozwala na przejście do określonych elementów strony (np. poruszanie się po menu).

W niektórych przeglądarkach w tym w  przeglądarce Internet Explorer skrót klawiszowy do przechodzenia między elementami strony to "Ctrl + Tab" lub inny zgodny z instrukcją dla danej przeglądarki.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-10

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest: u.szwajcok@mzo.swietochlowice.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu tel. 32 2453 129 w. 31.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej

oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba Miejskiego Zarządu Oświaty mieści się w Świętochłowicach, na I piętrze w kamienicy mieszkalnej,

przy ul. Bytomskiej 8. Do siedziby MZO prowadzą 2 wejścia:

- główne od ulicy Bytomskiej, gdzie na parterze zaraz przy drzwiach znajduje się pomieszczenie,

w którym osoba ze szczególnymi potrzebami może załatwić sprawę z oddelegowanym pracownikiem MZO,

- boczne od ulicy Bankowej, od którego do siedziby MZO prowadzą schody bez windy.


Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: 2021-03-12 13:58:32
Ostatnia aktualizacja: 2021-03-29 16:48:54
Odpowiedzialny merytorycznie: Dorota Leszczyńska
Rejestr zmian dokumentu

Miejski Zarząd Oświaty w Świętochłowicach
ul. Bytomska 8   41-600 Świętochłowice
tel.: +48 32 245 31 29
fax.: +48 32 245 31 38
NIP: 627-274-17-42 REGON: 361677929
e-mail: mzo@mzo.swietochlowice.pl
www.mzo.swietochlowice.pl