Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Miejski Zarząd Oświaty w Świętochłowicach

Czas wygenerowania treści 2024-06-23 22:37:07

Menu główne


Statut Miejskiego Zarządu Oświaty w Świętochłowicach

 

UCHWAŁA NR L/397/21

RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

z dnia 25 listopada 2021 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/65/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej - Miejskiego Zarządu Oświaty w Świętochłowicach

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h w związku z art. 10 a pkt 1, art. 10 b ust. 1- 3, art. 10 c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 roku poz.1372 ze zmianami), art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2021 roku poz. 1038 ze zmianami) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2. ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz. 305 ze zmianami)

 

Rada Miejska w Świętochłowicach

uchwala, co następuje:

§ 1.Zmienia się Statut Miejskiego Zarządu Oświaty w Świętochłowicach stanowiący załącznik do Uchwały Nr VII/65/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej - Miejskiego Zarządu Oświaty w Świętochłowicach, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świętochłowice.

§ 3. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady

Miejskiej

w Świętochłowicach

Zbigniew Nowak

 

 

 

Załącznik do uchwały Nr L/397/21

Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 25 listopada 2021 r.

 

STATUT

MIEJSKIEGO ZARZĄDU OŚWIATY W ŚWIĘTOCHŁOWICACH

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Miejski Zarząd Oświaty w Świętochłowicach zwany dalej Zarządem jest jednostką organizacyjną Miasta Świętochłowice, prowadzona w formie jednostki budżetowej pełniącą funkcję jednostki obsługującej w rozumieniu art. 10 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym i art.6 b ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, powołaną do prowadzenia wspólnej obsługi finansowo - księgowej przedszkoli, szkół i placówek oświatowych Miasta Świętochłowice.

§ 2. PODSTAWA DZIAŁANIA

Zarząd działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1372 ze zmianami), zwanej dalej „ustawą" ;

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 ze zmianami);

3) ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2021 roku, poz. 217 ze zmianami);

4) ustawy z dnia 5czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z2021 roku, poz. 1038 ze zmianami).

§ 3. SIEDZIBA

1. Siedzibą Zarządu jest Miasto Świętochłowice.

2. Nadzór nad działalnością Zarządu sprawuje Prezydent Miasta Świętochłowice.

§ 4. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

1. Zarząd zapewnia obsługę finansowo - księgową, administracyjną, organizacyjną, prawną i informatyczną przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Świętochłowice.

2. Wykaz jednostek sektora finansów publicznych obsługiwanych przez Zarząd i szczegółowy zakres obsługi określa się w Uchwale Rady Miejskiej w Świętochłowicach podjętej na podstawie art. 10 b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1372 ze zmianami).

§ 5. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE JEDNOSTKĄ

1. Zarządem kieruje i reprezentuje na zewnątrz Dyrektor w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa.

2. Dyrektora Zarządu zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Świętochłowice.

3. Dyrektor Zarządu zatrudnia Głównego Księgowego oraz pozostałych pracowników Zarządu, dla których ustala indywidualne zakresy obowiązków.

4. Prezydent Miasta jest zwierzchnikiem służbowym Dyrektora Zarządu.

§ 6. GOSPODARKA FINANSOWA

1. Zarząd prowadzi gospodarkę finansową jako jednostka budżetowa Miasta Świętochłowice.

2. W ramach rocznego planu finansowego Dyrektor Zarządu prowadzi samodzielną gospodarkę finansową. Dyrektor odpowiedzialny jest za całość gospodarki finansowej.

3. Dyrektor Zarządu może powierzyć określone obowiązki w zakresie gospodarki finansowej pracownikom jednostki na zasadach obowiązujących jednostki sektora finansów publicznych.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Schemat i regulamin organizacyjny Zarządu oraz szczegółowy zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych jednostki ustala Dyrektor Zarządu.

2. Zarząd używa podłużnej pieczątki nagłówkowej z pełną nazwą i adresem siedziby.

 

 


Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: 2015-08-18 12:04:09
Ostatnia aktualizacja: 2024-05-24 11:16:11
Odpowiedzialny merytorycznie: Lesław Lisiński
Dokument podpisano: 2015-08-18
Rejestr zmian dokumentu

Miejski Zarząd Oświaty w Świętochłowicach
ul. Bytomska 8   41-600 Świętochłowice
tel.: +48 32 245 31 29
fax.: +48 32 245 31 38
NIP: 627-274-17-42 REGON: 361677929
e-mail: mzo@mzo.swietochlowice.pl
www.mzo.swietochlowice.pl