Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Miejski Zarząd Oświaty w Świętochłowicach

Czas wygenerowania treści 2024-03-01 08:20:11

Menu główne


Statut Miejskiego Zarządu Oświaty w Świętochłowicach

Załącznik do uchwały nr XXX/267/2016

Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 29 grudnia 2016 roku

STATUT

Miejskiego Zarządu Oświaty w Świętochłowicach

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Miejski Zarząd Oświaty w Świętochłowicach zwany dalej Zarządem jest jednostką organizacyjną miasta Świętochłowice, prowadzoną w formie jednostki budżetowej pełniącą funkcję jednostki obsługującej w rozumieniu art. 10b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym art. 6b ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r., o samorządzie powiatowym, powołaną do prowadzenia wspólnej obsługi finansowo - księgowej przedszkoli, szkół i placówek oświatowych Miasta Świętochłowice.

§ 2 PODSTAWA DZIAŁANIA

Zarząd działa na podstawie:

1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), zwanej dalej „ustawą”;

2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.);

3. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047);

4. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814);

5. niniejszego statutu.

§ 3 SIEDZIBA

1. Siedzibą Zarządu jest Miasto Świętochłowice.

2. Nadzór nad działalnością Zarządu sprawuje Prezydent Miasta Świętochłowice.

3. Zarząd będzie wykonywał zadania w zakresie obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu - Miasto Świętochłowice, wskazanych w załączniku do niniejszego statutu.

§ 4 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Celem działania Zarządu jest prowadzenie, jako jednostka obsługująca, o której mowa w art. 10 a pkt 1, art. 10b ust. 2 pkt 1 ustawy, wspólnej obsługi na rzecz jednostek obsługiwanych wymienionych w załączniku do Statutu w zakresie:

1. rachunkowości i sprawozdawczości;

2. obsługi systemu wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych, wraz z pochodnymi;

3. obsługi finansowej w zakres której wchodzi prowadzenie obsługi kasowej i bankowej obejmujące wykonywanie dyspozycji środkami finansowymi;

4. obsługi organizacyjnej, w zakres której wchodzi :

a) obsługa prawna,

b) gromadzenie, analiza, przygotowanie danych, w tym dokumentacji niezbędnej w zakresie organizowania przez jednostki obsługiwane zielonych szkół zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135, poz. 1516, z późn. zm.) z zastrzeżeniem art. 10 c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz.446).

§ 5 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE JEDNOSTKĄ

1. Zarządem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa.

2. Dyrektora Zarządu zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Świętochłowice.

3. Dyrektor Zarządu zatrudnia głównego księgowego oraz pozostałych pracowników Zarządu, dla których ustala indywidualne przydziały zadań.

4. Prezydent Miasta jest zwierzchnikiem służbowym Dyrektora Zarządu.

§ 6 GOSPODARKA FINANSOWA

1. Zarząd prowadzi gospodarkę finansową jako jednostka budżetowa Miasta Świętochłowice.

2. W ramach rocznego planu finansowego Dyrektor Zarządu prowadzi samodzielną gospodarkę finansową. Dyrektor jest odpowiedzialny za całość gospodarki finansowej.

3. Dyrektor Zarządu może powierzyć określone obowiązki w zakresie gospodarki finansowej pracownikom jednostki na zasadach obowiązujących jednostki sektora finansów publicznych.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Schemat i regulamin organizacyjny Zarządu oraz szczegółowy zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych jednostki ustala Dyrektor Zarządu.

2. Zarząd używa podłużnej pieczątki nagłówkowej z pełną nazwą i adresem siedziby.

 

 

Załącznik do statutu

Miejskiego Zarządu Oświaty

Świętochłowicach

WYKAZ SZKÓŁ I PLACÓWEK

dla których organem prowadzącym jest Miasto Świętochłowice

L.p.

Nazwa placówki oświatowej

Adres

1

Przedszkole Miejskie Nr 1

41-600 Świętochłowice, ul. Karola Miarki 1

2

Przedszkole Miejskie Nr 2

41-600 Świętochłowice, ul Wodna 13

3

Przedszkole Miejskie Nr 3

41-600 Świętochłowice, ul. Harcerska 6

4

Przedszkole Miejskie Nr 4

41-603 Świętochłowice, ul. Mielęckiego 19

5

Przedszkole Miejskie Nr 7

41-605 Świętochłowice, ul. Bolesława Chrobrego 6

6

Przedszkole Miejskie Nr 8

41-605 Świętochłowice, ul. Zubrzyckiego 10

7

Przedszkole Miejskie Nr 9

41-608 Świętochłowice, ul. Sportowa 6

8

Przedszkole Miejskie Nr 11

41-600 Świętochłowice, ul. Hajduki 14

9

Przedszkole Miejskie Nr 12

41-600 Świętochłowice, ul. Harcerska 10

10

Przedszkole Miejskie Nr 13

41-608 Świętochłowice, ul. Sudecka 1

11

Szkoła Podstawowa Nr 1

41-605 Świętochłowice, ul. Zubrzyckiego 38

12

Szkoła Podstawowa Nr 2

41-600 Świętochłowice, ul. Wyzwolenia 50

13

Szkoła Podstawowa Nr 3

41-600 Świętochłowice,  ul. Chopina 1

14

Szkoła Podstawowa Nr 4

41-600 Świętochłowice, ul. Szkolna 17

15

Szkoła Podstawowa Nr 8

41-600 Świętochłowice, ul. Komandra 9

16

Szkoła Podstawowa z Oddz. Integracyjnymi Nr 17

41-608 Świętochłowice, ul. Armii Ludowej 14

17

Szkoła Podstawowa Nr 19

41-605 Świętochłowice, ul. Bolesława Chrobrego 4

18

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 10

41-608 Świętochłowice, ul. Łagiewnicka 65

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1

41-600 Świętochłowice, ul. Licealna 1

19

Gimnazjum Nr 1

20

I Liceum Ogólnokształcące

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2

41-608 Świętochłowice, ul. Sudecka 5

21

Gimnazjum Nr 2

22

II Liceum Ogólnokształcące

 

Zespół Szkół i Pracy Pozaszkolnej

41-605 Świętochłowice, ul. Dr Bukowego 23

23

Gimnazjum Nr 3

24

Publiczne Gimnazjum dla Dorosłych

25

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

26

Ognisko Pracy Pozaszkolnej

27

Gimnazjum Nr 5

41-603 Świętochłowice, ul. Wojska Polskiego 75

 

Zespół Szkół Specjalnych

41-600 Świętochłowice, ul. Szkolna 13

28

Gimnazjum Specjalne Nr 7

29

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna

30

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

 

Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych

41-600 Świętochłowice, ul. Sikorskiego 9

31

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

32

Technikum

33

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

34

Szkoła Policealna

35

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

41-608 Świętochłowice, ul. Sądowa 1

36

Młodzieżowy Dom Kultury

41-600 Świętochłowice, ul. Harcerska 1

 


Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: 2015-08-18 12:04:09
Ostatnia aktualizacja: 2017-05-05 11:53:11
Odpowiedzialny merytorycznie: Lesław Lisiński
Dokument podpisano: 2015-08-18
Rejestr zmian dokumentu

Miejski Zarząd Oświaty w Świętochłowicach
ul. Bytomska 8   41-600 Świętochłowice
tel.: +48 32 245 31 29
fax.: +48 32 245 31 38
NIP: 627-274-17-42 REGON: 361677929
e-mail: mzo@mzo.swietochlowice.pl
www.mzo.swietochlowice.pl