Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego

Czas wygenerowania treści 2024-07-19 02:31:10

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ I ARCHITEKTONICZNEJ REGIONALNEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

Wstęp

Dostępność to właściwości środowiska (przestrzeni fizycznej, cyfrowej, systemów informacyjno - komunikacyjnych, produktów, czy usług), która pozwala osobom z ograniczeniami fizycznymi lub poznawczymi na korzystanie z niego na równi z innymi.

Dostępność dotyczy każdego człowieka, ale w codziennym życiu jej brak, lub ograniczenie jest dostrzegane głównie przez osoby ze szczególnymi potrzebami, w tym indywidualnymi, wynikającymi z braku pełnej sprawności.

Zapewnienie pełnej dostępności dotyczy w szczególności osób:

 

 • na wózkach inwalidzkich,
 • poruszających się o kulach i o ograniczonej możliwości poruszania się,
 • niewidomych, lub słabowidzących, głuchych, czy głuchoniemych,
 • z niepełnosprawnościami psychicznymi i intelektualnymi,
 • starszych i osłabionych chorobami,
 • o nietypowym wzroście,
 • kobiet w ciąży, z małymi dziećmi, czy z wózkami dziecięcymi.

 

Przyjęta deklaracja dostępności dotyczy placówek:

 

Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Stalowa 9A
41-214 Sosnowiec

 

oraz

 

Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego
oddziały w Zawierciu
ul. Żabia 19B
42-402 Zawiercie

 

Dokument stanowi wytyczne do realizacji zadań związanych z kształceniem w Regionalnym Centrum Kształcenia Ustawicznego („Szkoła” lub „RCKU”) zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Nadzór nad prawidłowym działaniem w w/w zakresie, uwzględniając problematykę oraz możliwości osób ze szczególnymi potrzebami, a także w oparciu o zapisy prawa dotyczącymi osób niepełnosprawnych sprawuje Dyrektor RCKU.

 

Dostępność cyfrowa

Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu zobowiązuje się do zapewnienia dostępności swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do następujących stron internetowych:

 

 • www.medyk-sosnowiec.edu.pl,
 • www.medyk-zawiercie.edu.pl,
 • Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego,
 • profilu RCKU w Sosnowcu w mediach społecznościowych,
 • profilu RCKU w Zawierciu w mediach społecznościowych.

 

Data publikacji strony internetowej www.medyk-sosnowiec.edu.pl: 2021r.

Data publikacji strony internetowej www.medyk-zawiercie.rdu.pl: 2023r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: maj 2023r.

 

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa medyk-sosnowiec.edu.pl, oraz medyk-zawiercie.edu.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń:

 

 • niepełne opisy alternatywne elementów nietekstowych,
 • niektóre elementy nie mają wymaganego kontrastu,
 • ze względu na ograniczenia systemowe na stronie nie jest stosowany atrybut LANG.
 • Zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

 

Ze strony internetowej można korzystać za pomocą klawiatury. Strona oparta jest na strukturze nagłówków, a poszczególne elementy dostępne są przy pomocy klawisza TAB, oraz klawiszy nawigacyjnych (oraz strzałek i spacji w przypadku menu). Na stronie można stosować standardowe skróty klawiaturowe. Stronę można powiększać ogólnie dostępnymi narzędziami przeglądarki. Rozmiary czcionek zastosowanych na stronie są określone w sposób względny, co pozwala na dostosowanie rozmiarów do potrzeb użytkowników. Aby zwiększyć rozmiar wyświetlanej strony należy użyć klawisza „CTRL” oraz „+”, aby powiększyć lub „-”, aby zmniejszyć widok wyświetlanej strony.

Kod umieszczony na wszystkich stronach jest weryfikowany pod kątem zgodności ze standardami wytyczonymi przez organizację W3C dla języka XHTML 1.0 Transitional.

Zgodność z wytycznymi dotyczącymi dostępności treści internetowych 1.0 (WCAG - ang. Web Content Accessibility Guidelines).

Strona spełnia poziom zgodności ?Podwójne-A?.

Strona zostały przygotowana w oparciu o kaskadowe arkusze stylów (CSS - ang. Cascading Style Sheets). Pozwala to na oddzielenie treści strony od warstwy prezentacyjnej.

Na stronie głównej umieszczone zostały linki - skróty do:

 

 • Biuletynu Informacji Publicznej,
 • Serwisu Samorządu Województwa Śląskiego,
 • Profilu na Facebooku.

 

Informacje zwrotne i dane adresowe

Redaktorzy serwisu dokładają wszelkich starań, aby wszystkie publikowane treści i komunikaty były czytelne i zrozumiałe oraz zgodne pod względem kompatybilności. Jeśli jednak zostaną zauważone błędy lub niezgodności z wyżej wymienionymi standardami będziemy bardzo wdzięczni za ich zgłoszenie na nasz adres mailowy.

Na wniosek osoby zainteresowanej istnieje możliwość przedstawienia wymaganych treści w formie nagrania audio, lub w języku migowym, z uwzględnieniem racjonalności kosztów zapewnienia tej komunikacji.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Dyrektor Szkoły, Pani Katarzyna Sulewska - Kliś, e-mail: rckumed@rcku.nazwa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 32 292 01 91 wew. 21. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o który element strony internetowej chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

RCKU w Sosnowcu powinno zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Szkoła niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, RCKU może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Szkoła odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich na stronie bip.brpo.gov.pl

Oświadczenie sporządzono dnia 21.02.2021r.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 09.02.2024r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Dostępność architektoniczna

Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu mieści się w następujących lokalizacjach:

Sosnowiec, ul. Stalowa 9a - siedziba główna, w której znajduje się Sekretariat pokój Nr 9, Do budynku prowadzą trzy wejścia:

 

 • od strony ul. Stalowej (główne),
 • od strony boiska szkolnego (dostosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami),
 • boczne w prawo od wejścia głównego.

 

Wejście główne nie jest zaopatrzone w głośniki naprowadzające dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Do budynków można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Wejście główne nie posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich. Dostosowanie dla osób niepełnosprawnych posiada jedynie wejście od strony boiska szkolnego na poziomie przyziemia - możliwość wjazdu dla osób na wózku do budynku szkoły, gdzie pomocy udzielą pracownicy szkoły. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontraktowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Istnieje możliwość z korzystania z tłumacza języka migowego po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

2. Zawiercie, ul. Żabia 19b - oddziały Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu, Sekretariat pokój Nr 11

Budynek posiada trzy wejścia:

 

 • od strony ul. Żabiej (główne),
 • z boku szkoły od parkingu,
 • z tyłu budynku.

 

Wejście główne nie posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich i nie jest zaopatrzone w głośniki naprowadzające dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Portiernia znajduje się po stronie lewej wejścia głównego.

W przypadku pojawienia się w budynku osoby niepełnosprawnej, zwykle otrzymuje ona asystę pracownika szkoły. Na parkingu usytuowanym przy bramie wjazdowej jest możliwość zaparkowania pojazdu dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontraktowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Istnieje możliwość z korzystania z tłumacza języka migowego po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

 

Podstawa prawna

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2012 poz. 526)
 • Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U.2019, poz. 848)
 • Ustawa z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2019, poz. 1696)
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. u. 2011 poz. 1243)
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych (Dz.U. 2014 poz. 464)
 • Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/882 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wymogów dostępności produktów i usług
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 327 z 02.12.2016)

 


Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: starszy referent Magdalena Stankiewicz 2024-02-23 14:08:10
Ostatnia aktualizacja: starszy referent Magdalena Stankiewicz 2024-02-23 14:22:39
Odpowiedzialny merytorycznie: Magdalena Stankiewicz
Dokument podpisano: 2024-02-23
Rejestr zmian dokumentu

Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Stalowa 9a   41-214 Sosnowiec
tel.: +48 (32) 292 01 91; 292 01 92
fax.: 292 01 93
NIP: 644-323-98-49 REGON: 278314154
e-mail: rckumed@rcku.nazwa.pl
www.medyk-sosnowiec.edu.pl