Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2023-05-29 03:56:49

zakup, dostawę i montaż oświetlenia LED w pomieszczeniach - salach dydak-tycznych

Nr.: 2/ZO/11/21
Data dokumentu: 2021-11-26

Zapytanie ofertowe na zakup, dostawę i montaż oświetlenia LED w pomieszczeniach - salach dydaktycznych budynku Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach

Zamawiający zaprasza do złożenia ofert.

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią dokumentu. Złożenie oferty będzie uważane za akceptację zasad prowadzenia postępowania opisanego w niniejszym dokumencie.

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Województwa Śląskiego w Katowicach

40 ? 304 Katowice ul. Wiertnicza 3.

2. Osoby Zamawiającego uprawnione do kontaktu w sprawie oraz sposób kontaktowania się

- Julia Dziurska tel. 669 159 966

- Gabriela Wojtalewicz tel. 669 363 766

- Email info@medyk.katowice.pl

Dla realizacji powyższego zamówienia przewiduje się możliwość komunikowania się drogą telefoniczną, poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub ustnie osobiście przez osoby upoważnione do kontaktu w sprawie.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

a) Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż 16 lamp LED w pomieszczeniach - salach dydaktycznych budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Wiertnicza 3. Montaż przewidziany jest w istniejących punktach oświetleniowych.

b) Szczegółowy wykaz rodzaju wymaganych robót oraz dane techniczne Lamp LED zawiera załącznik nr 1 do zapytania.

4. Termin wykonania zamówienia:

Zamawiający oczekuje wykonania zamówienia w terminie:

od 06 grudnia 2021 r. do 20 grudnia 2021 r.

5. Kryteria i waga, sposób oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ofert według następujących kryteriów, którym przyporządkowano następujące wagi:

a) Kryterium Znaczenie w %

b) Cena(C) 60%

c) Okres Gwarancji (G) 40%

d) RAZEM 100%

e) Liczba punktów (LP) przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru.

LP = C + G

gdzie:

- LP - łączna liczba punktów przyznanych ofercie,

- C - liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium - cena,

- G - liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium ? okres gwarancji.

f) Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Do kryteriów została przypisana waga określona udziałem procentowym.

g) Zamawiający będzie oceniał oferty odpowiadające ww. kryteriom, przy czym oferty w danym kryterium podlegać będą ocenie w oparciu o niżej podane zasady przyznawania punktów.

h) Oferta może uzyskać maksymalnie 60 pkt w kryterium cena oraz maksymalnie 40 pkt w kryterium okres gwarancji.

Cena - punkty za kryterium cena oferty brutto zostaną obliczone wg następującego wzoru: CN

C = CN / CO * 100 * 60%

gdzie:

- C - oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium cena oferty brutto (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), 1 % = 1 pkt

- CN - oznacza cenę brutto najtańszej z ofert,

- CO - oznacza cenę brutto ocenianej oferty.

Podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym Cena ofertowa brutto brana będzie pod uwagę w trakcie oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Cena ofertowa brutto musi być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

6. Warunki stawiane Wykonawcy

a) W ofercie Wykonawca musi uwzględnić wszelkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia, również takie jak np.: transport, dojazdy pracowników do miejsca realizacji zamówienia, itp.

b) Po zakończonych robotach Wykonawca dostarczy Zamawiającemu gwarancje producenta i Wykonawcy oraz wszystkie aktualne atesty, certyfikaty.

c) W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca musi posiadać doświadczenie w realizacji zadań o charakterze i złożoności robót będących przedmiotem zamówienia.

d) Wykonawca składając ofertę poświadcza, że rozumie treść zapytania ofertowego i nie wnosi zastrzeżeń.

e) Podpisanie umowy nie będzie mogło być dokonane elektronicznie bezpiecznym podpisem kwalifikowanym.

f) Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że roboty będą wykonywane w użytkowanym budynku i zobowiązuje się do zastosowania wszystkich niezbędnych zasad z zakresu bezpieczeństwa w zakresie prowadzonych prac.

g) Wykonawca ma możliwość oględzin pomieszczeń, w których jest dokonywana wymiana lamp w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

h) Inne warunki stawiane Wykonawcy zawierają załącznik nr 1 oraz 3

7. Warunki realizacji zamówienia

Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawarte zostały w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego oraz w umowie o roboty remontowo-budowlane (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego)

8. Termin i sposób składania ofert

a) Odpowiedź w postaci oferty cenowej Zamawiający przyjmuje w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01 grudnia 2021 r. do godz. 14:00, w formie papierowej na adres Zamawiającego lub elektronicznej w postaci podpisanego przez uprawnione osoby skanu formularza ofertowego na adres:
info@medyk.katowice.pl

b) Oferty muszą zawierać cenę brutto zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do pisma.

c) Złożone oferty muszą być ważne przez okres 30 dni od dnia ich przesłania. W tym terminie Zamawiający może zawrzeć umowę w przedmiocie zapytania ofertowego w oparciu o ceny zaproponowane w wybranej ofercie ? Wzór umowy stanowi Załącznik nr 3 do zapytania.

d) Jednocześnie Zamawiający informuje, że fakt przesłania ofert cenowych będących odpowiedzią na zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia z jednym z Oferentów umowy, nawet, jeśli jego oferta będzie zawierać najniższą cenę.

e) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów za przygotowanie i przesłanie oferty oraz informuje, że skontaktuje się tylko z wybranymi Oferentami.

f) Zamawiający zastrzega, że w przypadku wyższej wartości oferty od środków finansowych Zamawiającego przeznaczonych na realizację tego zadania Zamawiający może zmniejszyć zakres robót wykazanych w ofercie.


Treść dokumentu do pobrania:
plik do pobrania Zapytanie z załącznikami - oświetlenie.pdf [288 kB]
Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: Informatyk Eugeniusz Błonkała 2021-11-26 15:32:36
Ostatnia aktualizacja: Informatyk Eugeniusz Błonkała 2021-12-22 18:31:14
Odpowiedzialny merytorycznie: Julia Dziurska
Dokument podpisano: 2021-11-26
Rejestr zmian dokumentu

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach
ul. Wiertnicza 3   40-304 Katowice
tel.: 48 322 566 100
fax.: 48 322 566 420
NIP: 9542744486 REGON: 243311737
e-mail: medyk.katowice@outlook.com
medyk.katowice.pl