Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2022-05-20 18:22:32

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY Samodzielny Referent

Nr.: 1/NA/10/21
Data dokumentu: 2021-10-07

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze „Samodzielny Referent".

1. Wymiar czasu pracy - pełny etat.

2. Miejsce pracy - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach ul. Wiertnicza 3.

3. Wymagania niezbędne:

a. obywatelstwo polskie,

b. wykształcenie wyższe staż pracy, co najmniej 2 lata lub średnie i staż pracy, co najmniej 4 lata,

c. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

d. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e. nieposzlakowana opinia,

f.  sprawne posługiwanie się edytorem tekstu,

g. znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem placówki oświatowej.

4. Wymagania dodatkowe:

a. doświadczenie w pracy w placówce oświatowej,

b. znajomość przepisów i zagadnień z zakresu ochrony danych osobowych,

c. umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych,

d. umiejętność organizacji pracy własnej,

e. umiejętność pracy w zespole,

f.  samodzielność, sumienność, obowiązkowość,

g. wysoka kultura osobista.

5. Zakres wykonywanych zadań:

a. profesjonalna obsługa sekretariatu,

b. prowadzenie kancelarii w oparciu o jednolity rzeczowy wykaz akt.

6. Warunki pracy:

Praca przy komputerze.

Występują bariery architektoniczne w dostępności do budynku, do pomieszczeń biurowych i do pomieszczeń sanitarnych. Brak podjazdów oraz wind dla niepełnosprawnych.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w placówce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie jest wyższy niż 6%.

7. Wymagane dokumenty:

a. list motywacyjny,

b. życiorys-curriculum vitae,

c. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje i staż pracy potwierdzony świadectwem pracy lub zaświadczeniem o zatrudnieniu,

d. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

e. oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f.  w przypadku, gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna- kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy przesłać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko samodzielny referent w CKZiUWŚ w Katowicach na adres: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach, 40-304 Katowice, ul. Wiertnicza 3 lub składać w sekretariacie placówki (pok. Nr 2).

Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.10.2021 r.

8. Aplikacje, które wpłyną do CKZiUWŚ po terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku przesłania ofert za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego.

9. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej CKZiUWŚ w Katowicach (https://bip-slaskie.pl/msz1kat/) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie placówki, ul. Wiertnicza 3, niezwłocznie po przeprowadzonym i zakończonym naborze.

10.   Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach 40-304 Katowice, ul. Wiertnicza 3.

11.   Dane będą przetwarzane do celów rekrutacji pracowników.
Udostępnienie danych nie jest przewidywane.
Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę wynika z:

a. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy,

b. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawiania.

 


Treść dokumentu do pobrania:
plik do pobrania Ogłoszenie sekretariat.pdf [151 kB]
Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: Informatyk Eugeniusz Błonkała 2021-10-07 11:17:57
Odpowiedzialny merytorycznie: Julia Dziurska
Dokument podpisano: 2021-10-07
Rejestr zmian dokumentu

Kierownik jednostki przyjmuje strony w środy
od 13:00 do 14:00 po potwierdzeniu telefonicznym.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach
ul. Wiertnicza 3   40-304 Katowice
tel.: +48 322 566 100
fax.: +48 322 566 100
NIP: 9542744486 REGON: 243311737
e-mail: medyk.katowice@outlook.com
medyk.katowice.pl