Ta strona używa cookies. OK Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w polityce prywatności

BIP Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach

Czas wygenerowania treści 2024-05-21 11:38:18

Deklaracja dostępności

Data dokumentu: 2021-01-29

Deklaracja dostępności

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach.

Data publikacji strony internetowej: 2013 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-01-02 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń takich jak:

Na stronie internetowej występują niepełne opisy alternatywne elementów nietekstowych.

Na stronie internetowej niektóre elementy nie mają wymaganego kontrastu.

Ze strony internetowej można korzystać przy pomocy klawisza TAB na klawiaturze (oraz strzałek i spacji w przypadku menu).

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-02.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pani Julia Dziurska, e-mail: info@medyk.katowice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 322 566 100 wew. 111. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach mieści się w następujących lokalizacjach:

Katowice, ul. Wiertnicza 3 - siedziba główna, w której znajduje się Kancelaria ogólna (pok. 2),

Do budynków można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W związku z działaniami podejmowanymi na terenie kraju celem przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 oraz w trosce o zdrowie mieszkańców zawiadamia się o tymczasowym ograniczeniu dostępności Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach dla klientów.

Siedziba główna: ul. Wiertnicza 3, 40-304 Katowice

Budynek posiada cztery wejścia:

od strony ul. Wiertniczej (główne),

od strony ul. Wiertniczej (dostosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami),

od strony placu apelowego,

od strony boiska.

Dostosowanie dla osób niepełnosprawnych posiada jedynie wejście do budynku od ul. Wiertniczej (możliwość wjazdu dla osób na wózkach). Przy tym wejściu znajduje się podjazd, którym można się przemieścić na parter budynku, do stref obsługi klienta, w tym do kancelarii. Osoba niepełnosprawna, w tym na wózku, ma możliwość przejścia w godzinach pracy szkoły. Po godzinach pracy dostęp do  kondygnacji parter jest zablokowany.

Przed wejściem od strony ul. Wiertniczej dla osób z niepełnosprawnościami jest możliwość zaparkowania pojazdu dla osób niepełnosprawnych. W okolicy budynku są wyznaczone miejsca dla osób niepełnosprawnych, jednakże znajdują się one poza terenem należącym do szkoły i są administrowane przez Miasto Katowice, wspólnotę mieszkaniową.

W przypadku pojawienia się w Urzędzie osoby niepełnosprawnej, zwykle otrzymuje ona asystę ochrony.

Istnieje również możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego po ustaleniu telefoniczny.

 


Informacje o dokumencie [pokaż][ukryj]
Wprowadzenie: Informatyk Eugeniusz Błonkała 2021-02-04 11:50:18
Odpowiedzialny merytorycznie: Julia Dziurska
Dokument podpisano: 2021-01-29
Rejestr zmian dokumentu

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach
ul. Wiertnicza 3   40-304 Katowice
tel.: 48 322 566 100
fax.: 48 322 566 420
NIP: 9542744486 REGON: 243311737
e-mail: medyk.katowice@outlook.com
medyk.katowice.pl